ผู้เขียน หัวข้อ: พุทธสุภาษิต - พุทธศาสนสุภาษิต พร้อมคำอ่านและคำแปล (เพิ่มเติม 03/01/2557)  (อ่าน 325729 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 6 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ baimai

 • ผู้ดูแลเว็บไซต์
 • *****
 • กระทู้: 5,363
 • พลังน้ำใจ 691
 • เพศ: หญิง
 • เดินต่อไป อย่าหยุดนิ่ง
  • facebook

สุภาษิต แปลว่า  ถ้อยคำที่กล่าวไว้ดี (สุ=ดี,  ภาษิต=กล่าว) สามารถนำมาเป็นคติ  ยึดถือเป็นหลักใจได้

พุทธศาสนสุภาษิต  หมายถึง ถ้อยคำดีๆ ในพระพุทธศาสนา 
แต่มิได้หมายความเฉพาะคำที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เท่านั้น แม้สุภาษิตแทบทั้งหมดจะเป็นพระพุทธพจน์ก็ตาม

เช่น ถ้าเป็นภาษิตพระสัมมาสัมพุทธตรัสเอง เรียกว่า พุทธภาษิต / พุทธสุภาษิต (หรือ พระพุทธพจน์)   
ถ้าพระโพธิสัตว์ กล่าวเรียกว่า โพธิสัตว์ภาษิต    ถ้าพระสาวกกล่าว ก็เรียกว่า เถรภาษิต บ้าง สาวกภาษิต บ้าง     
แม้แต่คำที่เทวดากล่าว และพระพุทธองค์ได้ตรัสรับรองว่าดีด้วยการตรัสคำนั้นซ้ำ  เรียกว่า เทวดาภาษิต เป็นต้น
"ทั้งหลายนี้ ท่านสามารถนำไปเผยแพร่ได้" เพื่อเป็นธรรมทาน
พุทธศาสนสุภาษิต : พระราชา

คำบาลี = ราชา รฏฺฐสฺส ปญฺญาณํ
คำอ่าน = ราชา ระตะทัดสะ ปันยานัง
คำแปล = พระราชาเป็นเครื่องปรากฏของแว่นแคว้น

คำบาลี = ราชา มุขํ นุสฺสสานํ
คำอ่าน = ราชา มุขัง นุสสะสานัง
คำแปล = พระราชาเป็นประมุขของประชาชน

คำบาลี = สพฺพํ รฏฺฐํ สุขํ โหตุ ราชา เจ โหติ ธมฺมิโก
คำอ่าน = สับพัง ระตะถัง สุขัง โหตุ ราชา เจโหติ ธัมมิโก
คำแปล = ถ้าพระราชาเป็นผู้ทรงธรรม ราษฎรทั้งปวงก็เป็นสุข

คำบาลี = กุทฺธํ อปฺปฏิกุชฺฌนฺโต ราชา รฏฺฐสฺส ปูชิโต
คำอ่าน = กุดทัง อับปะติ กุดชันโต ราชา ระตะถัดสะ ปูชิโต
คำแปล = พระราชาผู้ไม่กริ้วตอบผู้โกรธ ราษฎรก็บูชา

คำบาลี = สนฺนทฺโธ ขตฺติโย ตปติ
คำอ่าน = สันนัดโท ขัดติโย อะปะติ
คำแปล = พระมหากษัตริย์ทรงเครื่องรบย่อมสง่า

คำบาลี = ขตฺติโย เสฏฺโฐ ชเนตสฺมิง เย โคตฺตปฏิสาริโน
คำอ่าน = ขัดติโย เสฏะโถ ชะเนตัดมิงเย โคตตะปะฏิสาริโน
คำแปล = พระมหากษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่ชนผู้รังเกียจด้วยสกุล

************************************************


พุทธศาสนสุภาษิต : สิ่งที่เป็นการยาก


คำบาลี = กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ
คำอ่าน = กิดโฉ มะนุดสะ ปะติลาโภ
แปลว่า = ความได้เป็นมนุษย์เป็นการยาก

คำบาลี = กิจฺฉํ มจฺจาน ชีวิตํ
คำอ่าน = กิดฉัง มัดจานะ ชีวิตัง
คำแปล = ความเป็นอยู่ของสัตว์เป็นการยาก

คำบาลี = กิจฺฉํ สทฺธมฺมสฺสวนํ
คำอ่าน = กิดฉัง สัดธัมมัด สะวะนัง
คำแปล = การฟังธรรมของสัตบุรุษเป็นการยาก

คำบาลี = กิจฺโฉ พุทฺธานมุปฺปาโท
คำอ่าน = กิดโฉ พุดทานะ มุบปาโท
คำแปล = ความเกิดขึ้นแห่งท่านผู้รู้เป็นการยาก

คำบาลี = ทุลฺลภํ ทสฺสนํ โหติ สมฺพุทฺธานํ อภิณฺหโส
คำอ่าน = ทุนละพัง ทัดสะนัง โหติสำพุดทานัง อะพินหะโส
คำแปล = การเห็นพระพุทธเจ้าเนืองๆ เป็นการหาได้ยาก

*********************************************พุทธศาสนสุภาษิต : ทรัพย์และอนิจจัง

คำบาลี = น จาปิ วิตฺเตน ชรํ วิหนฺติ
คำอ่าน = นะจาปิ วิดเตนะ ชะรัง วิหันติ
คำแปล = กำจัดความแก่ด้วยทรัพย์ไม่ได้

คำบาลี = น ทีฆมายุง ลภเต ธเนน
คำอ่าน = นะทีคะมายุง ละพะเต ทะเนนะ
คำแปล = คนไม่ได้อายุยืนเพราะทรัพย์

คำบาลี = สพฺเพ ว นิกฺขิปิสฺสนฺติ ภูตา โลเก สมุสฺสยํ
คำอ่าน = สับเพวะ นิกขิปิดสันติ พูตาโลเก สะมัดสะยัง
คำแปล = สัตว์ทั้งปวง จักทอดทิ้งร่างไว้ในโลก

คำบาลี = อฑฺฒา เจว ทฬิทฺทา จ สพฺเพ มจฺจุปรายนา
คำอ่าน = อัดทาเจวะ ทะลิดทา จะสับเพ มัดจุปะรายะนา
คำแปล = ทั้งคนมีทั้งคนจน ล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้า

คำบาลี = อปฺปกญฺจิทํ ชีวตมาหุธีรา
คำอ่าน = อับปะกันจิทัง ชีวะตะมาหุทีรา
คำแปล = ปราชญ์กล่าวว่าชีวิตนี้น้อยนัก

คำบาลี = น หิ โน สงฺครนฺเตน มหาเสเนน มจฺจุนา
คำอ่าน = นะหิโน สังคะรันเตนะ มะหาเสเนนะ มัดจุนา
คำแปล = ความผัดเพื่อนกับมฤตยู อันมีกองทัพใหญ่นั้น ไม่ได้เลย

คำบาลี = ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมํ
อ่านว่า = ยังกินจิ สะมุทะยะทำมัง สับพันตัง นิโรทะทำมัง
คำแปล = สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา

คำบาลี = ชรูปนีตสฺส น สนฺติ ตาณา
คำอ่าน = ชะรูปะนีตัดสะ นะสันติตานา
คำแปล = เมื่อสัตว์ถูกชรานำเข้าไปแล้ว ไม่มีผู้ป้องกัน

คำบาลี = สงฺขารา ปรมา ทุกฺขา
คำอ่าน = สังขารา ปะระมา ทุกขา
คำแปล = สังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่ง

คำบาลี = ขโณ โว มา อุปจฺจคา
อ่านว่า = ขะโน โวมา อุปัดจะคา
คำแปล = ขณะอย่าล่วงท่านทั้งหลายไปเสีย

คำบาลี = อติปตฺติ วโย ขโณ ตเถว
คำอ่าน = อัดติปัดติ วะโยขะโน ตะเถวะ
คำแปล = วัยย่อมผ้านพ้นไปเหมือนขณะทีเดียว

คำบาลี = กาโล ฆสติ ภูตานิ สพฺพาเนว สหตฺตนา
คำอ่าน = กาโล คะสะติ พูตานิ สับพาเนวะ สะหัดตะนา
คำแปล = กาลเวลาย่อมกินสรรพสัตว์กับทั้งตัวมันเอง

****************************************พุทธศาสนสุภาษิต : ความโกรธ

คำบาลี = โกธํ ฆตฺวา น โสจติ
คำอ่าน = โกทัง คัดวานะ โสจะติ
คำแปล = ฆ่าความโกรธได้แล้วย่อมไม่เศร้าโศก

คำบาลี = โกโธ สตฺถมลํ โลเก
คำอ่าน = โกโท สัดถะมะลัง โลเก
คำแปล = ความโกรธเป็นดังสนิมศัสตราในโลก


***********************************พระพุทธศาสนสุภาษิต : หมวดบุคคล

คำบาลี = กมฺมุนา วตฺตตี โลโก   
คำอ่าน = กัมมุนา วัดตะตี โลโก   
คำแปล = สัตว์โลก ย่อมเป็นไปตามกรรม

คำบาลี = อปฺปมาโท อมตํ ปทํ   
คำอ่าน = อับปะมาโท อะมะตัง ปะทัง
คำแปล = ความไม่ประมาท เป็นทางไม่ตาย

คำบาลี = อนากุลา จ กมฺมนฺตา เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ
คำอ่าน = อะนากุลา จะ กัมมันตา เอตัมมัง คะละมุดตะมัง
คำแปล = การงานไม่คั่งค้างสับสน เป็นมงคลอันสูงสุด

คำบาลี = โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ
คำอ่าน = โกธัง คัดวา สุขัง เสติ
คำแปล = ฆ่าความโกรธได้แล้ว นอนเป็นสุข

คำบาลี = จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ
คำอ่าน = จิตตัง ทันตัง สุขาวะหัง
คำแปล = จิตที่ฝึกแล้ว นำสุขมาให้

คำบาลี = นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา
คำอ่าน = นัดถิ ปันยาสะมา อาภา
คำแปล = แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

คำบาลี = นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ
คำอ่าน = นิบพานัง ปะระมัง สุขัง
คำแปล = นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง

คำบาลี = วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ
คำอ่าน = วิริเยนะ ทุกขะมัดเจติ
คำแปล = คนล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร

คำบาลี = สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ   
คำอ่าน = สับพะทานัง ทัมมะทานัง ชินาติ   
คำแปล = การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง

คำบาลี = สีลํ อาภรณํ เสฏฐํ   
คำอ่าน = สีลัง อาภะระณัง เสตะถัง
คำแปล = ศีลเป็นอาภรณ์อันประเสริฐ

คำบาลี = สุขา สทฺธา ปติฏฐิตา
คำอ่าน = สุขา สัดทา ปะติตะถิตา   
คำแปล = ศรัทธาตั้งมั่นแล้ว นำสุขมาให้

คำบาลี = สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺยโย
คำอ่าน = สุโข ปันยัดสะ อุดยะโย
คำแปล = การสร้างสมความดี นำสุขมาให้

คำบาลี = ยาทิสญฺจูปเสวติ โสปิ ตาทิสโก โหติ
คำอ่าน = ยาทิสันจูปะเสวะติ โสปิ ตาทิสะโก โหติ   
คำแปล = คบคนเช่นใด ก็เป็นเช่นคนนั้น

************************************
ขอบคุณข้อมูลดีๆ จากhttp://www.fungdham.com/proverb.html

ฟังเพลงชุดใหญ่จุใจ เสียงใส ต้องที่นี่"บ้านใบไม้"
"ฟังเสียงร้อง จากสมาชิก ได้ที่นี่"
ขอขอบคุณ พี่ Nithan100 ที่ได้มอบเพลงเก่าต้นฉบับนี้มาให้ทั้งหมด 1,000 เพลง
ขอขอบคุณ ท่านเจ้าของผลงานเพลง และ เจ้าของไฟล์เพลงต้นทางทุกท่านไว้ ณที่นี้ ด้วยค่ะ

ออฟไลน์ baimai

 • ผู้ดูแลเว็บไซต์
 • *****
 • กระทู้: 5,363
 • พลังน้ำใจ 691
 • เพศ: หญิง
 • เดินต่อไป อย่าหยุดนิ่ง
  • facebook

ไม่คิดว่าจะมีผู้คนสนใจมากขนาดนี้
ไว้ว่างๆ จะแปลมาฝากอีกเรื่อยๆ นะคะ
(แปลมาก ตาลายได้เหมือนกัน อิอิ)
ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ ด้วยค่ะ


ทานวรรค  คือ หมวดทาน

คำบาลี = นตฺถิ จิตฺเต ปสนฺนมฺหิ อปฺปกา นาม ทกฺขิณา.
คำอ่าน = นัตถิ จิตเต ปะสันนัมหิ อัปปะกา นามะทักขินา.
คำแปล= เมื่อจิตเลื่อมใสแล้ว ทักขิณาทานชื่อว่าน้อย ย่อมไม่มี.

คำบาลี = วิเจยฺย ทานํ สุคตปฺปสตฺถํ.
คำอ่าน = วิเจยยะ ทานัง สุคะตัปปะสัตถัง.
คำแปล= การเลือกให้ อันพระสุคตทรงสรรเสริญ.

คำบาลี = พาลา หเว นปฺปสํสนฺติ ทานํ.
คำอ่าน = พาลา หะเว นัปปะสังสันติ ทานัง.
คำแปล= คนพาลเท่านั้น ย่อมไม่สรรเสริญทาน.

คำบาลี = ททํ มิตฺตานิ คนฺถติ.
คำอ่าน = ทะทัง มิตตานิ คันถะติ.
คำแปล= ผู้ให้ ย่อมผูกไมตรีไว้ได้.

คำบาลี = ททํ ปิโย โหติ ภชนฺติ นํ พหู.
คำอ่าน = ทะทัง ปิโย โหติ  ภะชันติ นังพะหู.
คำแปล= ผู้ให้ ย่อมเป็นที่รัก คนหมู่มากย่อมคบเขา.

คำบาลี = ททมาโน ปิโย โหติ.
คำอ่าน = ทะทะมาโน ปิโยโหติ.
คำแปล= ผู้ให้ ย่อมเป็นที่รัก.

คำบาลี = สุขสฺส ทาตา เมธาวี สุขํ โส อธิคจฺฉติ.
คำอ่าน = สุขัดสะ ทาตาเมธาวี สุขัง โส อะทิคัดฉะติ.
คำแปล= ปราชญ์ผู้ให้ความสุข ย่อมได้รับความสุข.

คำบาลี = มนาปทายี ลภเต มนาปํ.
คำอ่าน = มะนาปะทายี ละพะเต มะนาปัง.
คำแปล= ผู้ให้สิ่งที่ชอบใจ ย่อมได้สิ่งที่ชอบใจ.

คำบาลี = เสฏฺฐนฺทโท เสฏฺฐมุเปติ ฐานํ
คำอ่าน = เสตะทันทะโท เสตะทัมเปติ ทานัง
คำแปล= ผู้ให้สิ่งประเสริฐ ย่อมถึงฐานะที่ประเสริฐ.

คำบาลี = อคฺคสฺส ทาตา ลภเต ปุนคฺคํ.
คำอ่าน = อักคะสัด ทาตา ละพะเต ปุนักคัง
คำแปล= ผู้ให้สิ่งที่เลิศ ย่อมได้สิ่งที่เลิศอีกอัตตวรรค  คือ  หมวดตนคำบาลี = อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ.
คำอ่าน = อัตตา หิ อัตตะโน นาโถ.
คำแปล = ตนแล เป็นที่พึ่งของตน.

คำบาลี = อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย.
คำอ่าน = อัตตา หะเวชิตัง เสยุโย.
คำแปล = ชนะตนนั่นแหละ เป็นดี.

คำบาลี = อตฺตา หิ กิร ทุทฺทโม. 
คำอ่าน = อัตตา หิ กิระ ทัดทะโม.
คำแปล = ได้ยินว่าตนแล ฝึกได้ยาก.

คำบาลี = อตฺตา หิ อตฺตโน คติ.
คำอ่าน = อัตตา หิ อัตตะโน คะติ.
คำแปล = ตนเทียว เป็นคติของตน.
ธัมมวรรค  คือ หมวดธรรม

คำบาลี = ธมฺโม รหโท อกทฺทโม.
คำอ่าน = ธัมโม ระหะโท อะกัดทะโม.
คำแปล = ธรรมเหมือนห้วงน้ำไม่มีตม.

คำบาลี = มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา.
คำอ่าน = มะโน ปุบพังคะมา ธัมมา.
คำแปล = ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นหัวหน้า.

คำบาลี = ธมฺโม หิ อิสินํ ธโช.
คำอ่าน = ธัมโม หิ อิสินัง ธะโช.
คำแปล = ธรรมแล เป็นธงชัยของพวกฤษี.

คำบาลี = สตํ ธมฺโม ทุรนฺวโย.
คำอ่าน = สะตัง ธัมโม ทุรันวะโย
คำแปล = ธรรมของสัตบุรุษ รู้ได้ยาก.

คำบาลี = สตญฺจ ธมฺโม น ชรํ อุเปติ.
คำอ่าน = สะตันจะ ธัมโม นะชะรัง อุเปติ.
คำแปล = ธรรมของสัตบุรุษ ไม่เข้าถึงความคร่ำคร่า.

คำบาลี = สทฺธมฺโม สพฺภิ รกฺขิโต. 
คำอ่าน = สัดธัมโม สับพิ รักขิโต.
คำแปล = ธรรมของสัตบุรุษ อันสัตบุรุษรักษา.

คำบาลี = ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ.
คำอ่าน = ธัมโม สุจินโน สุขะมาวะหาติ.
คำแปล = ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว นำสุขมาให้.

คำบาลี = สพฺเพสํ สหิโต โหติ สทฺธมฺเม สุปติฏฺฐิโต.
คำอ่าน = สับเพสัง สะหิโต โหติ สัดธัมเม สุปะติตะถิโต
คำแปล = ผู้ตั้งมั่นในสัทธรรม เป็นผู้เกื้อกูลแก่คนทั้งปวง.

คำบาลี = ธมฺมปีติ สุขํ เสติ.
คำอ่าน = ธัมมะปิติ สุขังเสติ.
คำแปล = ผู้มีปีติในธรรม อยู่เป็นสุข.

คำบาลี = ธมฺมจารี สุขํ เสติ.
คำอ่าน = ธัมมะจารี สุขังเสติ.
คำแปล = ผู้ประพฤติธรรม อยู่เป็นสุข.

คำบาลี = ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺจารี.
คำอ่าน = ธัมโม หะเวรักขะติ ธัมจารี.
คำแปล = ธรรมแล ย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม.

คำบาลี = น ทุคฺคติ คจฺฉติ ธมฺมจารี.
คำอ่าน = นะ ทุกคะติ คัดฉะติ ธัมจารี
คำแปล = ผู้ประพฤติธรรม ไม่ไปสู่ทุคติ.

คำบาลี = ธมฺเม ฐิตํ น วิชหาติ กิตฺติ.
คำอ่าน = ธัมเม ถิตัง นะวิชะหาติ กิตติ.
คำแปล = เกียรติ ย่อมไม่ละผู้ตั้งอยู่ในธรรม.

คำบาลี = ธมฺเม ฐิตา เย น กโรนฺติ ปาปกํ.
คำอ่าน = ธัมเม ถิตา เยนะกะโรนติ ปาปะกัง.
คำแปล = ผู้ตั้งอยู่ในธรรม ย่อมไม่ทำบาป.

คำบาลี = สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย.
คำอ่าน = สับเพ ธัมมา นาลัง อะพินิเวสายะ
คำแปล = สภาวธรรมทั้งปวง ไม่ควรถือมั่น.

คำบาลี = โยนิโส วิจิเน ธมฺมํ.
คำอ่าน =  โยนิโส วิเจเน ธัมมัง.
คำแปล = พึงเลือกเฟ้นธรรมโดยแยบคาย.

คำบาลี = ธมฺมํ จเร สุจิตํ น ตํ ทุจฺจริตํ จเร.
คำอ่าน = ธัมมัง จะเรสุจิตัง นะตังทุดจะริตัง จะเร.
คำแปล = พึงประพฤติธรรมให้สุจริต ไม่ควรประพฤติให้ทุจริต.

คำบาลี = สทฺธมฺโม ครุกาตพฺโพ.
คำอ่าน = สัตธัมโม คะรุกาตับโพ.
คำแปล = ควรเคารพสัทธรรม.

คำบาลี = กณฺหํ ธมฺมํ วิปฺปหาย.
คำอ่าน = กันหัง ธัมมัง วิบปะหายะ
คำแปล = บัณฑิตควรละธรรมดำเสีย.

คำบาลี = สุกฺกํ ภาเวถ ปณฺฑิโต.
คำอ่าน = สุกกัง พาเวถะ ปันทิโต.
คำแปล = บัณฑิตควรเจริญธรรมขาว.

********************************
ทุกขวรรค  คือ หมวดทุกข์คำบาลี = นตฺถิ ขนฺธสมา ทุกฺขา.
คำอ่าน = นัดถิ ขันทะสะมา ทุกขา.
คำแปล = ทุกข์เสมอด้วยขันธ์ ไม่มี.

คำบาลี = สงฺขารา ปรมา ทุกฺขา.
คำอ่าน = สังขารา ปะระมา ทุกขา.
คำแปล = สังขาร เป็นทุกข์อย่างยิ่ง.

คำบาลี = ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา.
คำอ่าน = ทุราวาสา คะรา ทุกขา.
คำแปล = เหย้าเรือนที่ปกครองไม่ดี นำทุกข์มาให้.

คำบาลี = ทฬิทฺทิยํ ทุกขํ โลเก.
คำอ่าน = ทะลิดทิยัง ทุกขังโลเก.
คำแปล = ความจนเป็นทุกข์ในโลก.

คำบาลี = อิณาทานํ ทุกขํ โลเก.
คำอ่าน = อินาทานัง ทุกข์ขัง โลเก.
คำแปล = การกู้หนี้ เป็นทุกข์ในโลก.

คำบาลี = ทุกฺขํ อนาโถ วิหรติ.
คำอ่าน = ทุกขัง อะนาโถ วิหะระติ
คำแปล = คนไม่มีที่พึ่ง อยู่เป็นทุกข์.

คำบาลี = ทุกขํ เสติ ปราชิโต.
คำอ่าน = ทุกขัง เสติ ปะราชิโต.
คำแปล = ผู้แพ้ ย่อมอยู่เป็นทุกข์.

คำบาลี = อกิญฺจนํ นานุปตนฺติ ทุกฺขา.
คำอ่าน = อะกินจะนัง นานุปะตันติ ทุกขา.
คำแปล = ทุกข์ ย่อมไม่ตกถึงผู้หมดกังวล.

**********************************ชยวรรค  คือ หมวดชนะ
คำบาลี = ชยํ เวรํ ปสวติ.
คำอ่าน = ชะยัง เวรัง ปะสะวะติ.
คำแปล = ผู้ชนะ ย่อมก่อเวร.

คำบาลี = สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ.
คำอ่าน = สับพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ
คำแปล = การให้ธรรม ย่อมชนะการให้ทั้งปวง.

คำบาลี = สพฺพรสํ ธมฺมรโส ชินาติ.
คำอ่าน = สับพะระสัง ธัมมะระโส ชินาติ
คำแปล = รสแห่งธรรม ย่อมชนะรสทั้งปวง.

คำบาลี = สพฺพรติ ธมฺมรติ ชินาติ.
คำอ่าน = สับพะระติ ธัมมะระติ ชินาติ
คำแปล = ความยินดีในธรรม ย่อมชนะความยินดีทั้งปวง.

คำบาลี = ตณฺหกฺขโย สพฺพทุกฺขํ ชินาติ.
คำอ่าน = ตันหักขะโย สับพะทุกขัง ชินาติ
คำแปล = ความสิ้นตัณหา ย่อมชนะทุกทั้งปวง.

คำบาลี = ตณฺหกฺขโย สพฺพทุกฺขํ ชินาติ.
คำอ่าน = ตันหักคะโย สับพะทุกขัง ชินาติ
คำแปล = ความสิ้นตัณหา ย่อมชนะทุกทั้งปวง.

คำบาลี = น ตํ ชิตํ สาธุ ชิตํ ยํ ชิตํ อวชิยฺยติ.
คำอ่าน = นะตัง ชิตัง สาทุ ชิตังยัง ชิตัง อะวะชิยะติ
คำแปล = ความชนะใดที่ชนะแล้วกลับแพ้ได้ ความชนะนั้นไม่ดี.

คำบาลี = ตํ โข ชิตํ สาธุ ชิตํ ยํ ชิตํ นาวชิยฺยติ.
คำอ่าน = ตังโข ชิตัง สาทุ ชิตังยังชิตังนาวะชิยะติ
คำแปล = ความชนะใดที่ชนะแล้วไม่กลับแพ้ ความชนะนั้นดี.

คำบาลี = อกฺโกเธน ชิเน โกธํ.
คำอ่าน = อักโกเทนะ ชิเนโกทัง
คำแปล = พึงชนะความโกรธด้วยการไม่โกรธ.

คำบาลี = อสาธุํ สาธุนา ชิเน.
คำอ่าน = อะสาทุ สาทุนา ชิเน
คำแปล = พึงชนะคนไม่ดีด้วยความดี..

คำบาลี = ชิเน กทริยํ ทาเนน.
คำอ่าน = ชิเน กะทะริยัง ทาเนนะ
คำแปล = พึงชนะคนตระหนี่ด้วยการให้.

คำบาลี = สจฺเจนาลิ กวาทินํ.
คำอ่าน = สัดเจนาลิ กะว่าทินัง
คำแปล = พึงชนะคนพูดปดด้วยคำจริง.


***************************************
ขอขอบคุณ http://www.96rangjai.com

ทั้งหลายนี้ ท่านสามารถนำไปเผยแพร่ได้ เพื่อเป็นธรรมทาน

ฟังเพลงชุดใหญ่จุใจ เสียงใส ต้องที่นี่"บ้านใบไม้"
"ฟังเสียงร้อง จากสมาชิก ได้ที่นี่"
ขอขอบคุณ พี่ Nithan100 ที่ได้มอบเพลงเก่าต้นฉบับนี้มาให้ทั้งหมด 1,000 เพลง
ขอขอบคุณ ท่านเจ้าของผลงานเพลง และ เจ้าของไฟล์เพลงต้นทางทุกท่านไว้ ณที่นี้ ด้วยค่ะ

ออฟไลน์ baimai

 • ผู้ดูแลเว็บไซต์
 • *****
 • กระทู้: 5,363
 • พลังน้ำใจ 691
 • เพศ: หญิง
 • เดินต่อไป อย่าหยุดนิ่ง
  • facebook
นั่งแปลบาลีมาเพิ่มให้อีกหน่อยค่ะ เท่าที่มีเวลา
ถ้ามีผิดตกไปบางคำ ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ (ดูมากก็ตาลาย)


------------------------------------------


กัมมวรรค  คือ  หมวดกรรม

คำบาลี = กมฺมํ สตฺเต วิภชติ ยทิทํ หีนปฺปณีตตาย.
คำอ่าน = กัมมัง สัดเต วิภะชะติ ยะทิทัง หีนับปะนีตะตายะ
คำแปล = กรรมย่อมจำแนกสัตว์ คือให้ทรามและประณีต.

คำบาลี = ยงฺกิญฺจิ สิถิลํ กมฺมํ น ตํ โหติ มหปฺผลํ.
คำอ่าน = ยังกินจิ สิถิลัง กัมมัง นะตังโหติ มะหับผะลัง
คำแปล = การงานอะไร ๆ ที่ย่อหย่อน ย่อมไม่มีผลมาก.

คำบาลี = สานิ กมฺมานิ นยนฺติ ทุคฺคติ
คำอ่าน = สานิ กัมมานิ นะยันติ ทุกคะติ
คำแปล = กรรมชั่วของตนเอง ย่อมนำไปสู่ทุคติ.

คำบาลี = สาธุ ปาเปน ทุกฺกรํ.
คำอ่าน = สาธุ ปาเปนะ ทุกกะรัง
คำแปล = ความดี อันคนชั่วทำยาก.

คำบาลี = อกตํ ทุกฺกฏํ เสยฺโย.
คำอ่าน = อะกะตัง ทุกกะตัง เสยโย
คำแปล = ความชั่ว ไม่ทำเสียเลยดีกว่า.

คำบาลี = ปจฺฉา ตปฺปติ ทุกฺกฏํ.
คำอ่าน = ปัดฉา ตับปะติ ทุกกะตัง
คำแปล = ความชั่วย่อมเผาผลาญในภายหลัง.

คำบาลี = กตญฺจ สุกตํ เสยฺโย.
คำอ่าน = กะตันจะ สุกะตังเสยโย
คำแปล = ความดี ทำนั่นแล ดีกว่า.

คำบาลี = น ตํ กมฺมํ กตํ สาธุ ยํ กตฺวา อนุตปฺปติ.
คำอ่าน = นะตังกัมมัง กะตังสาธุ ยังกัดวา อะนุตับปะติ
คำแปล = ทำกรรมใดแล้วร้อนใจภายหลัง กรรมที่ทำแล้วนั้นไม่ดี.

คำบาลี = ตญฺจ กมฺมํ กตํ สาธุ ยํ กตฺวา นานุตปฺปติ.
คำอ่าน = ตันจะกัมมัง กะตังสาธุยัง กัดวานานุตับปะติ
คำแปล = ทำกรรมใดแล้วไม่ร้อนใจภายหลัง กรรมที่ทำแล้วนั้นแลเป็นดี.
 
คำบาลี = สุกรานิ อสาธูนิ อตฺตโน อหิตานิ จ.
คำอ่าน =  สุกะรานิ อะสาธูนิ อัตตะโน อะหิตานิจะ
คำแปล = การที่ไม่ดีและไม่เป็นประโยชน์แก่ตน ทำได้ง่าย.

คำบาลี = ยํ เว หิตญฺจ สาธุญฺจ ตํ เว ปรมทุกฺกรํ.
คำอ่าน = ยังเวหิตันจะ สาทันจะตังเว ปะระมะทุกกะรัง
คำแปล = การใดแลเป็นประโยชน์ด้วย ดีด้วย การนั้นแลทำได้ยากยิ่ง.

คำบาลี = น หิ ตํ สุลภํ โหติ สุขํ ทุกฺกฏการินา.
คำอ่าน = นะหิตัง สุละพังโหติ สุขัง ทุกกะตะการินา
คำแปล = สุขไม่เป็นผลอันคนทำชั่วจะได้ง่ายเลย.

คำบาลี = กลฺยาณการี กลฺยาณํ. ปาปการี จ ปาปกํ.
คำอ่าน = กันยานะการี กันยานัง ปาปะการี จะปาปะกัง
คำแปล = สัตวโลกย่อมเป็นไปตามกรรม.

คำบาลี = นิสมฺม กรณํ เสยฺโย.
คำอ่าน = นิสัมมะ กะระนัง เสยโย
คำแปล = ใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำ ดีกว่า.

คำบาลี = กตสฺส นตฺถิ ปฏิการํ.
คำอ่าน = กะตัดสะ นัดถิ ปะติการัง
คำแปล = สิ่งที่ทำแล้ว ทำคืนไม่ได้.

คำบาลี = กยิรา เจ กยิราเถนํ.
คำอ่าน = กะยิราเจ กะยิราเถนัง
คำแปล = ถ้าจะทำ ก็พึงทำการนั้น (จริง ๆ).

คำบาลี = กเรยฺย วากฺยํ อนุกมฺปกานํ.
คำอ่าน = กะเรยยะ วากุยัง อะนุกัมปะกานัง
คำแปล = ควรทำตามถ้อยคำของผู้เอ็นดู.

คำบาลี = กาลานุรูปํว ธุรํ นิยุญฺเช.
คำอ่าน = กาลานุรูปังวะ ธุรังนิยุนเช
คำแปล = พึงประกอบธุระให้เหมาะแก่กาลเทียว.

คำบาลี = รกฺเขยฺย อตฺตโน สาธุํ ลวณํ โลณตํ ยถา.
คำอ่าน = รักเขยยะ อัตตะโนสาทัง ละวะนังโลนะตัง ยะถา
คำแปล = พึงรักษาความดีของตนไว้ ดังเกลือรักษาความเค็ม.

คำบาลี = กิจฺจานุกุพฺพสฺส กเรยฺย กิจฺจํ
คำอ่าน = กิดจานุกุบพัดสะ กะเรยยะกิดจัง
คำแปล = พึงทำกิจแก่ผู้ช่วยทำกิจ.

คำบาลี = นานตฺถกามสฺส กเรยฺย อตฺถํ.
คำอ่าน = นานัดถะกามัดสะ กะเรยยะอัตถัง
คำแปล = ไม่พึงทำประโยชน์แก่ผู้มุ่งความพินาศ.

คำบาลี = มา จ สาวชฺชมาคมา.
คำอ่าน = มาจะ สาวัดชะมาคะมา
คำแปล = อย่ามาถึงกรรมอันมีโทษเลย.


******************************
อัปปมาทวรรค  คือ
หมวดไม่ประมาท
คำบาลี = อปฺปมาโท อมตํปทํ.
คำอ่าน = อับปะมาโท อะมะตังปะทัง
คำแปล = ความไม่ประมาท เป็นทางไม่ตาย.

คำบาลี = อปฺปมาทญฺจ เมธาวี  ธนํ เสฏฺฐํว รกฺขติ 
คำอ่าน = อับปะมาทันจะ เมทาวีทะนัง เสตะถังวะ รักขะติ
คำแปล = ปราชญ์ย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้ เหมือนทรัพย์ประเสริฐสุด.

คำบาลี = อปฺปมาทํ ปสํสนฺติ. 
คำอ่าน = อับปะมาทัง ปะสังสันติ
คำแปล = บัณฑิตย่อมสรรเสริญความไม่ประมาท.

คำบาลี = อปฺปมาเท ปโมทนฺติ.
คำอ่าน = อับปะมาเท ปะโมทันติ
คำแปล = บัณฑิตย่อมบันเทิงในความไม่ประมาท.

คำบาลี = อปฺปมตฺตา น มียนฺติ.
คำอ่าน = อับปะมัดตา นะมียันติ
คำแปล = ผู้ไม่ประมาท ย่อมไม่ตาย.

คำบาลี = อปฺปมตฺโต หิ ฌายนฺโต ปปฺโปติ วิปุลํ สุขํ.
คำอ่าน = อับปะมัดโต หิชายันโต ปับโปติ วิปุลัง สุขัง
คำแปล = ผู้ไม่ประมาทพินิจอยู่ ย่อมถึงสุขอันไพบูลย์.

คำบาลี = อปฺปมตฺโต อุโภ อตฺเถ อธิคฺคณหาติ ปณฺฑิโต.
คำอ่าน = อับปะมัดโต อุโพ อัดเถ อะทิกคะนะหาติ ปันทิโต
คำแปล = บัณฑิตผู้ไม่ประมาท ย่อมได้รับประโยชน์ทั้งสอง.

คำบาลี = อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ.
คำอ่าน = อับปะมาเทนะ สัมปาเทถะ
คำแปล = ท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม.

คำบาลี = อปฺปมาทรตา โหถ.
คำอ่าน = อับปะมาทะระตา โหถะ
คำแปล = ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ยินดีในความไม่ประมาท.

++++++++++++++++++++++++++++

กิเลสวรรค  คือ หมวดกิเลสคำบาลี = สงฺกปฺปราโค ปุริสสฺส กาโม.
คำอ่าน = สังกับปะราโค ปุริสัดสะ กาโม
คำแปล = ความกำหนัดเพราะดำริ เป็นกามของคน.

คำบาลี = น สนฺติ กามา มนุเชสุ นิจฺจา.
คำอ่าน = นะสันติ กามา มะนุเชสุ นิดจา
คำแปล = กามทั้งหลายที่เที่ยง ไม่มีในมนุษย์.

คำบาลี = กาเมหิ โลกมฺหิ น อตฺถิ ติตฺติ.
คำอ่าน = กาเมหิ โลกัมหิ นะอัดถิ ติดติ
คำแปล = ความอิ่มด้วยกามทั้งหลาย ไม่มีในโลก.

คำบาลี = น กหาปณวสฺเสน ติตฺติ กาเมสุ วิชฺชติ.
คำอ่าน = นะกะหาปะนะวัดเสนะ ติดติ กาเมสุ วิดชะติ
ความอิ่มในกามทั้งหลาย ย่อมไม่มีเพราะฝนคือกหาปณะ.

คำบาลี = นตฺถิ กามา ปรํ ทุกฺขํ.
คำอ่าน = นัดถิกามา ปะรังทุกขัง
คำแปล = ทุกข์ (อื่น) ยิ่งกว่ากาม ย่อมไม่มี.

คำบาลี = นตฺถิ ตณฺหาสมา นที.
คำอ่าน = นัดถิ ตันหาสะมา นะที
คำแปล = แม่น้ำเสมอด้วยตัณหา ไม่มี.

คำบาลี = อิจฺฉา โลกสฺมิ ทุชฺชหา.
คำอ่าน = อิดฉา โลกัดมิ ทุดชะหา
คำแปล = ความอยากละได้ยากในโลก.

คำบาลี = อิจฺฉา หิ อนนฺตโคจรา.
คำอ่าน = อิดฉาหิ อะนันตะโคจะรา
คำแปล = ความอยากมีอารมณ์หาที่สุดมิได้เลย.

คำบาลี = อิจฺฉา นรํ ปริกสฺสติ.
คำอ่าน = อิดฉานะรัง ปะริกัดสะติ
คำแปล = ความอยากย่อมเสือไสซึ่งนรชน.

คำบาลี = นตฺถิ ราคสโม อคฺคิ.
คำอ่าน = นัดถิ ราคะสะโม อักคิ
คำแปล = ไฟเสมอด้วยราคะ ไม่มี.

คำบาลี = โลโภ ธมฺมานํ ปริปนฺโถ.
คำอ่าน = โลโพ ธัมมานัง ปะริปันโถ
คำแปล = ความโลภเป็นอันตรายแห่งธรรมทั้งหลาย.

คำบาลี = อติโลโภ หิ ปาปโก.
คำอ่าน = อะติโลโพ หิปาปะโก
คำแปล = ความละโมบเป็นบาปแท้.

คำบาลี = นตฺถิ โมหสมํ ชาลํ.
คำอ่าน = นัดถิ โมสะหะมัง ชาลัง
คำแปล = ข่ายเสมอด้วยโมหะ ไม่มี.

คำบาลี = ภิยฺโย จ กาเม อภิปตฺถยนฺติ.
คำอ่าน = พิโยจะกาเม อะพิปัดถะยันติ
คำแปล = ผู้บริโภคกาม ย่อมปรารถนากามยิ่งขึ้นไป.

คำบาลี = อูนา ว หุตฺวาน ชหนฺติ เทหํ.
คำอ่าน = อูนาวะ หุดวานะ ชะหันติเทหัง
คำแปล = ผู้บริโภคกามเป็นผู้พร่อง ละร่างกายไป.

คำบาลี = โภคตณฺหาย ทุมฺเมโธ หนฺติ อญฺเว อตฺตนํ.
คำอ่าน = โพคะตันหายะ ทำเมโท หันติอันเว อัดตะนัง
คำแปล = ผู้มีปัญญาทราม ย่อมฆ่าตนเองเหมือนฆ่าผู้อื่น เพราะอยากได้ โภคทรัพย์.

คำบาลี = อวิชฺชานิวุตา โปสา.
คำอ่าน = อะนิดชานิวุตา โปสา
คำแปล = คนทั้งหลายอันอวิชชาหุ้มห่อไว้.


****************************
จิตตวรรค  คือ หมวดจิต
คำบาลี = จิตฺเต สงฺกิลิฏเฐ ทุคฺคติ ปาฏิกงฺขา.
คำอ่าน = จิดเต สังกิลิตะเถ ทุกคะติ ปาติกังขา
คำแปล = เมื่อจิตเศร้าหมองแล้ว ทุคติเป็นอันต้องหวัง.

คำบาลี = จิตฺเต อสงฺกิลิฏฺเฐ สุคติ ปาฏิกงฺขา.
คำอ่าน = จิดเต อะสังกิลิตะเถ สุคะติ ปาติกังขา
คำแปล = เมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้ว สุคติเป็นอันหวังได้

คำบาลี = จิตฺตสฺส ทมโถ สาธุ.
คำอ่าน = จิดตัดสะ ทะมะโถ สาธุ
คำแปล = การฝึกจิตเป็นความดี.

คำบาลี = จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ.
คำอ่าน = จิดตัง ทันตัง สุขาวะหัง
คำแปล = จิตที่ฝึกแล้ว นำสุขมาให้.

คำบาลี = จิตฺตํ คุตฺตํ สุขาวหํ.
คำอ่าน = จิดตัง คุดตัง สุขาวะหัง
คำแปล = จิตที่คุ้มครองแล้ว นำสุขมาให้.

คำบาลี = จิตฺตํ อตฺตโน อุชุกมกํสุ.
คำอ่าน = จิดตัง อัดตะโน อุชุกะมะกังสุ
คำแปล = คนฉลาดได้ทำจิตของตนให้ซื่อตรง.

คำบาลี = สจิตฺตปริยายกุสลา ภเวยฺยุํ.
คำอ่าน = สะจิดตะ ปะริยายะกุสะลา พะเวยยุ
คำแปล = พึงเป็นผู้ฉลาดในกระบวนจิตของตน.

คำบาลี = เตลปตฺตํ ยถา ปริหเรยฺย เอวํ สจิตฺตมนุรกฺเข.
คำอ่าน = เตละปัดตังยะถา ปะริหะเรยยะเอวัง สะจิดตะมะนุรักเข
คำแปล = พึงรักษาจิตของตน. เหมือนคนประคองบาตรเต็มด้วยน้ำมัน.

คำบาลี = สจิตฺตมนุรกฺขถ.
คำอ่าน = สะจิดตะมะ นุรักขะถะ
คำแปล = จงตามรักษาจิตของตน.

คำบาลี = จิตฺตํ รกฺเขถ เมธาวี.
คำอ่าน = จิดตัง รักเขถะ เมธาวี
คำแปล = ผู้มีปัญญาพึงรักษาจิต.

คำบาลี = ยโต ยโต จ ปาปกํ ตโต ตโต มโน นิวารเย.
คำอ่าน = ยะโตยะโต จะปาปะกัง ตะโตตะโต นะโม นิวาระเย
คำแปล = ก็บาปเกิดจากอารมณ์ใด ๆ พึงห้ามใจจากอารมณ์นั้นๆ


************************************************

โกธวรรค  คือ หมวดโกรธ

คำบาลี = น หิ สาธุ โกโธ.
คำอ่าน = นะหิ สาธุ โกโธ
คำแปล = ความโกรธไม่ดีเลย.

คำบาลี = โกโธ สตฺถมลํ โลเก.
คำอ่าน = โกโธ สัดถะมะลัง โลเก
คำแปล = ความโกรธเป็นดังสนิมศัสตราในโลก.

คำบาลี = อนตฺถชนโน โกโธ.
คำอ่าน = อะนัดถะชะนะโน โกโธ
คำแปล = ความโกรธก่อความพินาศ.

คำบาลี = อนฺธตมํ ตทา โหติ ยํ โกโธ สหเต นรํ.
คำอ่าน = อันทะตะมัง ตะทาโหติ ยังโกโท สะหะเตนะรัง
คำแปล = ความโกรธครอบงำนรชนเมื่อใด ความมืดมนย่อมมีเมื่อนั้น

คำบาลี = อปฺโป หุตฺวา พหุ โหติ วฑฺฒเต โส อขนฺติโช.
คำอ่าน = อับโป หุดวา พะหุโหติ วัดทะเตโส อะขันติโช
คำแปล = ความโกรธน้อยแล้วมาก มันเกิดจากความไม่อดทนจึงทวีขึ้น.
 
คำบาลี = โกโธ ทุมฺเมธโคจโร.
คำอ่าน = โกโธ ทุมเมทะ โคจะโร
คำแปล = ความโกรธเป็นอารมณ์ของคนมีปัญญาทราม.

คำบาลี = โทโส โกธสมุฏฺฐาโน.
คำอ่าน = โทโส โกทะสะมุตะถาโน
คำแปล = โทสะมีความโกรธเป็นสมุฏฐาน.

คำบาลี = นตฺถิ โทสสโม คโห.
คำอ่าน = นัดถิ โทสะสะโม คะโห
คำแปล = ผู้จับเสมอด้วยโทสะ ไม่มี.
๘๙.
คำบาลี = นตฺถิ โทสสโม กลิ.
คำอ่าน = นัดถิ โทสะสะโมกะลิ
คำแปล = ความผิดเสมอด้วยโทสะไม่มี.

คำบาลี = โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ.
คำอ่าน = โกทัง คัดวา สุขังเสติ
คำแปล = ฆ่าความโกรธได้ อยู่เป็นสุข.

คำบาลี = โกธํ ฆตฺวา น โสจติ.
คำอ่าน = โกทัง คัดวา นะโสจะติ
คำแปล = ฆ่าความโกรธได้ ไม่เศร้าโศก.

คำบาลี = โกธาภิภูโต กุสลํ ชหาติ.
คำอ่าน = โกธาภิภูโต กุสะลัง ชะหาติ
คำแปล = ผู้ถูกความโกรธครอบงำ ย่อมละกุศลเสีย.

คำบาลี = โกธโน ทุพฺพณฺโณ โหติ.
คำอ่าน = โกทะโน ทุบพันโน โหติ
คำแปล = คนมักโกรธ ย่อมมีผิวพรรณเศร้าหมอง.

คำบาลี = ทุกฺขํ สยติ โกธโน.
คำอ่าน = ทุกขัง สะยะติ โกทะโน
คำแปล = คนมักโกรธ ย่อมอยู่เป็นทุกข์.

คำบาลี = อโถ อตฺถํ คเหตฺวาน อนตฺถํ ปฏิปชฺชติ.
คำอ่าน = อะโถอัดถัง คะเหดวานะ อะนัดถัง ปะติปัดชะติ
คำแปล = คนมักโกรธถือเอาประโยชน์แล้ว กลับประพฤติไม่เป็นประโยชน์.

คำบาลี = โกธาภิภูโต ปุริโส ธนชานิ นิคจฺฉติ.
คำอ่าน = โกธาภิภูโต ปุริโส ทะนะชานิ นิคัดฉะติ
คำแปล = ผู้ถูกความโกรธครอบงำ ย่อมถึงความเสื่อมทรัพย์.

คำบาลี = โกธสมฺมทสมฺมตฺโต อายสกฺยํ นิคจฺฉติ.
คำอ่าน = โกทะสัมมะทะ สัมมัดโต อายะสักยัง นิคัดฉะติ
คำแปล = ผู้เมามึนด้วยความโกรธ ย่อมถึงความไร้ยศศักดิ์.

คำบาลี = ญาติมิตฺตา สุหชฺชา จ ปริวชฺเชนฺติ โกธนํ.
คำอ่าน = ยาติมิดตา สุหัดชา จะ ปะริวัดเชนติ โกทะนัง
คำแปล = ญาติมิตรและสหาย ย่อมหลีกเลี่ยงคนมักโกรธ.

คำบาลี = กุทฺโธ อตฺถํ น ชานาติ.
คำอ่าน = กุดโท อัดถัง นะชานาติ
คำแปล = ผู้โกรธ ย่อมไม่รู้อรรถ.

คำบาลี = กุทฺโธ ธมฺมํ น ปสฺสติ.
คำอ่าน = กุดโทธัมมัง นะปัดสะติ
คำแปล = ผู้โกรธ ย่อมไม่เห็นธรรม.

คำบาลี = ยํ กุทฺโธ อุปโรเธติ สุกรํ วิย ทุกฺกรํ.
คำอ่าน = ยังกุดโท อุปะโรเทติ สุกะรัง วิยะทุกกะรัง
คำแปล = ผู้โกรธจะผลาญสิ่งใด สิ่งนั้นทำยากก็เหมือนทำง่าย.

คำบาลี = ปจฺฉา โส วิคเต โกเธ อคฺคิทฑฺโฒว ตปฺปติ.
คำอ่าน = ปัดฉาโสวิคะเต โกเท อักคิทัดโทวะ ตับปะติ
คำแปล = ภายหลัง เมื่อความโกรธหายแล้ว เขาย่อมเดือดร้อนเหมือน ถูกไฟไหม้.

คำบาลี = โกเธน อภิภูตสฺส น ทีปํ โหติ กิญฺจินํ.
คำอ่าน = โกเทนะ อะพิพูตัดสะ นะทีปังโหติ กินจินัง
คำแปล = ผู้ถูกความโกรธครอบงำ ย่อมไม่มีที่พำนักสักนิดเดียว.

คำบาลี = หนฺติ กุทฺโธ สมาตรํ.
คำอ่าน = หันติกุดโท สะมาตะรัง
คำแปล = ย่อมฆ่ามารดาของตนได้.

คำบาลี = โกธชาโต ปราภโว.
คำอ่าน = โกทะชาโต ปะราพะโว
คำแปล = ผู้เกิดความโกรธแล้ว เป็นผู้ฉิบหาย.

คำบาลี = โกธํ ทเมน อุจฺฉินฺเท.
คำอ่าน = โกทัง ทะเมนะ อัดฉินเท
คำแปล = พึงตัดความโกรธด้วยความข่มใจ.

คำบาลี = มา โกธสฺส วสํ คมิ.
คำอ่าน = มาโกทัดสะ วะสังคะมิ
คำแปล = อย่าลุอำนาจความโกรธ.

***************************


ฟังเพลงชุดใหญ่จุใจ เสียงใส ต้องที่นี่"บ้านใบไม้"
"ฟังเสียงร้อง จากสมาชิก ได้ที่นี่"
ขอขอบคุณ พี่ Nithan100 ที่ได้มอบเพลงเก่าต้นฉบับนี้มาให้ทั้งหมด 1,000 เพลง
ขอขอบคุณ ท่านเจ้าของผลงานเพลง และ เจ้าของไฟล์เพลงต้นทางทุกท่านไว้ ณที่นี้ ด้วยค่ะ

ออฟไลน์ baimai

 • ผู้ดูแลเว็บไซต์
 • *****
 • กระทู้: 5,363
 • พลังน้ำใจ 691
 • เพศ: หญิง
 • เดินต่อไป อย่าหยุดนิ่ง
  • facebook
มิตตวรรค คือ หมวดมิตร

คำบาลี = สตฺโถ ปวสโต มิตฺตํ.
คำอ่าน = สัดโถ ปะวะสะโต มิดตัง.
คำแปล = หมู่เกวียน (หรือต่าง) เป็นมิตรของคนเดินทาง.

คำบาลี = มาตา มิตฺตํ สเก ฆเร.
คำอ่าน = มาตา มิดตัง สะเก คะเร.
คำแปล = มารดาเป็นมิตรในเรือนของตน.

คำบาลี = สหาโย อตฺถชาตสฺส โหติ มิตฺตํ ปุนปฺปุนํ.
คำอ่าน = สะหาโย อัดถะชาสัดสะ โหติ มิดตัง ปุนับปุนัง.
คำแปล = สหาย เป็นมิตรของคนมีความต้องการเกิดขึ้นเนือง ๆ.
         
คำบาลี = สพฺพตฺถ ปูชิโต โหติ โย มิตฺตานํ น ทุพฺภติ.
คำอ่าน = สับพัดถะ ปูชิโต โหติ โย มิดตานัง นะทุบพะติ.
คำแปล = ผู้ไม่ประทุษร้ายมิตร ย่อมมีผู้บูชาในที่ทั้งปวง.
   
คำบาลี = สพฺเพ อมิตฺเต ตรติ โย มิตฺตานํ น ทุพฺภติ.
คำอ่าน = สับเพ อะมิดเต ตะระติ โย มิดตานัง ทุบพะติ.
คำแปล = ผู้ไม่ประทุษร้ายมิตร ย่อมผ่านพ้นศัตรูทั้งปวง.

คำบาลี = มิตฺตทุพฺโภ หิ ปาปโก.
คำอ่าน = มิดตะทุบโพ หิ ปาปะโก.
คำแปล = ผู้ประทุษร้ายมิตร เป็นคนเลวแท

คำบาลี = ปาปมิตฺโต ปาปสโข ปาปอาจารโคจโร.
คำอ่าน = ปาปะมิดโต ปาปะสะโข ปาปะอาจาระโคจะโร.
คำแปล = มีมิตรเลวมีเพื่อนเลว ย่อมมีมรรยาทและที่เที่ยวเลว.

คำบาลี = ภริยา ปรมา สขา.
คำอ่าน = พะริยา ปะระมา สะขา.
คำแปล = ภริยาเป็นเพื่อนสนิท.

คำบาลี = นตฺถิ พาเล สหายตา.
คำอ่าน = นัดถิ พาเล สะหายะตา.
คำแปล = ความเป็นสหาย ไม่มีในคนพาล.

คำบาลี = อตฺถมฺหิ ชาตมฺหิ สุขา สหายา.
คำอ่าน = อัดถัมหิ ชาตัมหิ สุขา สะหายา.
คำแปล = เมื่อความต้องการเกิดขึ้น สหายเป็นผู้นำสุขมาให้.

คำบาลี = สเจ ลเภถ นิปกํ สหายํ จเรยฺย เตนตฺตมโน สติมา.
คำอ่าน = สะเจ ละเพถะ นิบกัง สะหายัง จะเรยยะ เตนัดตะมะโน สะติมา.
คำแปล = ถ้าได้สหายผู้รอบคอบ พึงพอใจมีสติเที่ยวไปกับเขา.

คำบาลี = โน เจ ลเภถ นิปกํ สหายํ เอโก จเร น จ ปาปานิ กริยา.
คำอ่าน = โนเจ ละเพถะ นิบกัง สะหายัง เอโก นะจะ ปาปานิ กะริยา.
คำแปล = ถ้าไม่ได้สหายผู้รอบคอบ พึงเที่ยวไปคนเดียวและไม่พึงทำความชั่ว.


วาจาวรรค คือ หมวดวาจา

คำบาลี= หทยสฺส สทิสี วาจา.
คำอ่าน= หะทะยัดสะ สะทิสี วาจา.
คำแปล= วาจาเช่นเดียวกับใจ.

คำบาลี= โมกฺโข กลฺยาณิยา สาธุ.
คำอ่าน= โมกโข กันยานิยา สาทุ.
คำแปล= เปล่งวาจางาม ยังประโยชน์ให้สำเร็จ.

คำบาลี= มุตฺวา ตปฺปติ ปาปิกํ.
คำอ่าน= มัดวา ตับปะติ ปาปิกัง.
คำแปล= คนเปล่งวาจาชั่ว ย่อมเดือดร้อน.

คำบาลี= ทุฏฺฐสฺส ผรุสา วาจา.
คำอ่าน= ทุตะถัดสะ ผะรุสา วาจา.
คำแปล= คนโกรธมีวาจาหยาบ.

คำบาลี= อภูตวาที นิรยํ อุเปติ.
คำอ่าน= อะพูตะวาที นิระยัง อุเปติ.
คำแปล= คนพูดไม่จริง ย่อมเข้าถึงนรก.

คำบาลี= สํโวหาเรน โสเจยฺยํ เวทิตพฺพํ.
คำอ่าน= สังโวหาเรนะ โสเจยยัง เวทิตับพัง.
คำแปล= ความสะอาด พึงรู้ได้ด้วยถ้อยคำ.
 
คำบาลี= วาจํ มุญฺเจยฺย กลฺยาณิ.
คำอ่าน= วาจัง มุนเจยยะ กันยานิ.
คำแปล= ควรเปล่งวาจางาม.

คำบาลี= สณฺหํ คิรํ อตฺถวติ ปมุญฺเจ.
คำอ่าน= สันหัง คิรัง อัดถะวะติ ปะมุนเจ.
คำแปล= ควรเปล่งวาจาไพเราะที่มีประโยชน์.

คำบาลี= ตเมว วาจํ ภาเสยฺย ยายตฺตานํ น ตาปเย.
คำอ่าน= ตะเมวะ วาจัง พาเสยยะ ยายัดตานัง นะ ตาปะเย.
คำแปล= ควรกล่าวแต่วาจาที่ไม่ยังตนให้เดือดร้อน.
 
คำบาลี= มนุญฺญเมว ภาเสยฺย.
คำอ่าน= มะนุนยะเมวะ พาเสยยะ.
คำแปล= ควรกล่าวแต่วาจาที่น่าพอใจ.

คำบาลี= นามนุญฺญํ กุทาจนํ.
คำอ่าน= นามะนุนยัง กุทาจะนัง.
คำแปล= ในกาลไหน ๆ ก็ไม่ควรกล่าววาจาไม่น่าพอใจ.

คำบาลี= วาจํ ปมุญฺเจ กุสลํ นาติเวลํ.
คำอ่าน= วาจัง ปะมุนเจ กุสะลัง นาติเวลัง.
คำแปล= ไม่ควรเปล่งวาจาที่ดี ให้เกินกาล.

คำบาลี= น หิ มุญฺเจยฺย ปาปิกํ.
คำอ่าน= นะหิ มุนเจยยะ ปาปิกัง.
คำแปล= ไม่ควรเปล่งวาจาชั่วเลย.
ขอขอบคุณ ธรรมะดีๆ จาก http://www.doisaengdham.org

ฟังเพลงชุดใหญ่จุใจ เสียงใส ต้องที่นี่"บ้านใบไม้"
"ฟังเสียงร้อง จากสมาชิก ได้ที่นี่"
ขอขอบคุณ พี่ Nithan100 ที่ได้มอบเพลงเก่าต้นฉบับนี้มาให้ทั้งหมด 1,000 เพลง
ขอขอบคุณ ท่านเจ้าของผลงานเพลง และ เจ้าของไฟล์เพลงต้นทางทุกท่านไว้ ณที่นี้ ด้วยค่ะ

ออฟไลน์ baimai

 • ผู้ดูแลเว็บไซต์
 • *****
 • กระทู้: 5,363
 • พลังน้ำใจ 691
 • เพศ: หญิง
 • เดินต่อไป อย่าหยุดนิ่ง
  • facebook

เพิ่มเติมให้นิดหน่อยค่ะ
เท่าที่พอจะมีเวลาสุขวรรค - หมวดสุข

คำบาลี= สพฺพตถ ทุกฺขสฺส สุขํ ปหานํ
คำอ่าน= สัพพะตะถะ ทุกขัสสะ สุขัง ปะหานัง
คำแปล= ละเหตุทุกข์ได้เป็นสุขในที่ทั้งปวง

คำบาลี= อพฺยา ปชฺฌํ สุขํ โลเก
คำอ่าน= อัพยา ปัดชัง สุขัง โลเก
คำแปล= ความไม่เบียดเบียนเป็นสุขในโลก

คำบาลี= นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ
คำอ่าน= นัตถิ สันติปะรัง สุขัง
คำแปล= ความสุขอื่นใด ยิ่งกว่าความสงบไม่มี

คำบาลี= นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ
คำอ่าน= นิบพานัง ปะระมัง สุขัง
คำแปล= นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง

คำบาลี= อทสฺสเนน พาลานํ นิจฺจเมว สุขี สิยาํ
คำอ่าน= อะทัดสะเนนะ พาลานัง นิดจะเมวะ สุขี สิยา
คำแปล= จะพึงมีความสุขเป็นนิตย์ ก็เพราะไม่พบเห็นคนพาล

คำบาลี= สุขํ สุปติ พุทฺโธ จ เยน เมตฺตา สุภาวิตาํ
คำอ่าน= สุขัง สุปะติ พุธโท จะเยนะ เมตตา สุภาวิตา
คำแปล= ผู้เจริญเมตตาดีแล้วย่อมหลับและตื่นเป็นสุข

++++++++++++++++++++


เสวนาวรรค - หมวดคบหา


คำบาลี= วิสฺสาสา ภยมนฺเวติ
คำอ่าน= วิดสาสา พะยะมันเวติ
คำแปล= เพราะความไว้ใจภัยจึงตามมา

คำบาลี= อติจิรํ นิวาเสน ปิโย ภวติ อปฺปิโย
คำอ่าน= อะติจิรัง นิวาเสนะ ปิโยภะวะติ อัปปิโย
คำแปล= เพราะอยู่ด้วยกันนานเกินไป คนที่รักกันก็มักหน่าย

คำบาลี= ยํ เว เสวติ ตาทิโส
คำอ่าน= ยังเว เสวะติ ตาทิโส
คำแปล= คบคนใดก็เป็นเช่นคนนั้น

คำบาลี= ทุกฺโข พาเลหิ สํวาโส อมิเตเนว สพฺพทา
คำอ่าน= ทุกโข พาเลหิ สังวาโส อะมิเตเนวะ สับพะทา
คำแปล= อยู่ร่วมกับคนพาลนำทุกข์มาให้เสมอไป เหมือนอยู่ร่วมกับศัตรู

คำบาลี= ธีโร จ สุขสํวาโส ญาตีนํว สมาคโม
คำอ่าน= ธีโร จะสุขะสังวาโส ยาตีนังวะ สะมาคะโม
คำแปล= อยู่ร่วมกับปราชญ์นำสุขมาให้ เหมือนสมาคมกับญาติ

++++++++++++++++++++++ปกิณณกวรรค - หมวดเบ็ดเตล็ด


คำบาลี= โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา
คำอ่าน= โลโกปัตถัมภิกา เมตตา
คำแปล= เมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลก

คำบาลี= อรติ โลกนาสิกา
คำอ่าน= อะระติ โลกะนาสิกา
คำแปล= ความริษยาเป็นเหตุทำโลกให้ฉิบหาย

คำบาลี= อโรคฺยปรมา ลาภา
คำอ่าน= อะโรคยะปะระมา ลาภา
คำแปล= ความไม่มีโรค เป็นลาภอย่างยิ่ง

คำบาลี= กาโล ฆสติ ภูตานิ สพฺพาเนว สหตฺตนา
คำอ่าน= กาโล คะสะติ ภูตานิ สับพาเวนะ สะหัตตะนา
คำแปล= กาลเวลา ย่อมกินสรรพสัตว์พร้อมทั้งตัวมันเอง

คำบาลี= สพฺพญฺจ ปฐวึ ทชฺชา นากตญฺญุมภิราธเย
คำอ่าน= สับพันจะ ปะถะวี ทัดชา นากะตันยุมะภิราธะเย
คำแปล= ถึงให้แผ่นดินทั้งหมด ก็ยังคนอกตัญญูให้จงรักไม่ได้

คำบาลี= หนนฺติ โภคา ทุมฺเมธํ
คำอ่าน= หะนันติ โภคา ทุมเมธัง
คำแปล= โภคทรัพย์ ย่อมฆ่าคนมีปัญญาทราม

คำบาลี= สกฺกาโร กาปุริสํ หนฺติ
คำอ่าน= สักกาโร กาปุริสัง หันติ
คำแปล= สักการะ ย่อมฆ่าคนชั่วเสีย

คำบาลี= นตฺถิ โลเก รโห นาม ปาปกมฺมํ ปกุพฺพโต
คำอ่าน= นัตถิโลเก  ระโหนามะ ปาปะกัมมัง ปักุบพะโต
คำแปล= ชื่อว่าที่ลับของผู้ทำบาปกรรม ไม่มีในโลก

คำบาลี= โภคา สนฺนิจยํ ยนฺติ วมฺมิโกวูปจียติ
คำอ่าน= โภคา สันนิจะยัง ยันติ  วัมมิโกวูปะจียะติ
คำแปล= โภคทรัพย์ของผู้ครองเรือนดี ย่อมถึงความพอกพูน เหมือนจอมปลวกกำลังก่อขึ้น

คำบาลี= นปฺปฏิกงฺเข อนาคตํ
คำอ่าน= นับปะติกังเข อะนาคะตัง
คำแปล= ไม่ควรหวังในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง

++++++++++++++++++++++++
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
หอมรดกไทย
ธรรมะไทย

ฟังเพลงชุดใหญ่จุใจ เสียงใส ต้องที่นี่"บ้านใบไม้"
"ฟังเสียงร้อง จากสมาชิก ได้ที่นี่"
ขอขอบคุณ พี่ Nithan100 ที่ได้มอบเพลงเก่าต้นฉบับนี้มาให้ทั้งหมด 1,000 เพลง
ขอขอบคุณ ท่านเจ้าของผลงานเพลง และ เจ้าของไฟล์เพลงต้นทางทุกท่านไว้ ณที่นี้ ด้วยค่ะ

ออฟไลน์ เมี๊ยว ๆ

 • นักร้องสมัครเล่น
 • *****
 • กระทู้: 305
 • พลังน้ำใจ 70
คำบาลี = ภริยา ปรมา สขา.
คำอ่าน = พะริยา ปะระมา สะขา.
คำแปล = ภริยาเป็นเพื่อนสนิท.

ชอบมากเลยครับ ^^

ขอบคุณจ้าน้าแอน


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 23, 2013, 22:35:29 โดย น้าแมว »

ออฟไลน์ baimai

 • ผู้ดูแลเว็บไซต์
 • *****
 • กระทู้: 5,363
 • พลังน้ำใจ 691
 • เพศ: หญิง
 • เดินต่อไป อย่าหยุดนิ่ง
  • facebook
คำบาลี = ภริยา ปรมา สขา.
คำอ่าน = พะริยา ปะระมา สะขา.
คำแปล = ภริยาเป็นเพื่อนสนิท.

ชอบมากเลยครับ ^^

ขอบคุณจ้าน้าแอน


ทำเป็น "ดา เอนโดรฟิน" ไปได้  "เพื่อนสนิท"

เอ๊ะ! หรือจะเป็น ไอซ์ ศรันญู ดี "เพื่อนสนิท คิดไม่ซื่อ"
:sq1


ฟังเพลงชุดใหญ่จุใจ เสียงใส ต้องที่นี่"บ้านใบไม้"
"ฟังเสียงร้อง จากสมาชิก ได้ที่นี่"
ขอขอบคุณ พี่ Nithan100 ที่ได้มอบเพลงเก่าต้นฉบับนี้มาให้ทั้งหมด 1,000 เพลง
ขอขอบคุณ ท่านเจ้าของผลงานเพลง และ เจ้าของไฟล์เพลงต้นทางทุกท่านไว้ ณที่นี้ ด้วยค่ะ

ออฟไลน์ baimai

 • ผู้ดูแลเว็บไซต์
 • *****
 • กระทู้: 5,363
 • พลังน้ำใจ 691
 • เพศ: หญิง
 • เดินต่อไป อย่าหยุดนิ่ง
  • facebook

เพิ่มเติมให้ค่ะ

โกธวรรค - หมวดโกรธ

คำบาลี = น หิ สาธุ โกโธ
คำอ่าน = นะหิ สาธุ โกโท
คำแปล = ความโกรธไม่ดีเลย

คำบาลี = โกโธ สตฺถมลํ โลเก
คำอ่าน = โกโท สัตถะมะลัง โกเล
คำแปล = ความโกรธเป็นดังสนิมในโลก

คำบาลี = อนตฺถชนโน โกโธ
คำอ่าน = อะนัต ถะชะนะโน โกโท
คำแปล = ความโกรธก่อความพินาศ

คำบาลี = โกโธ จิตฺตปฺปโกปโน
คำอ่าน = โกโท จิตตับ ปะโกปะโน
คำแปล = ความโกรธทำจิตให้กำเริบ

คำบาลี = อนฺธตมํ ตทา โหติ ยํ โกโธ สหเต นรํ
คำอ่าน = อันทะตะมัง ตะทาโหติยัง โกโท สะหะเต นะรัง
คำแปล = ความโกรธครอบงำนรชนเมื่อใด ความมืดมนย่อมมีขึ้นเมื่อนั้น

คำบาลี = โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ
คำอ่าน = โกทัง คัตวา สุขัง เสติ
คำแปล = ฆ่าความโกรธได้ อยู่เป็นสุข

คำบาลี = โกธาภิภูโต กุสลํ ชหาติ
คำอ่าน = โกทาพิโพโต กุสะลัง ชะหาติ
คำแปล = ผู้ถูกความโกรธครอบงำ ย่อมละกุศลเสีย

คำบาลี = ทุกฺขํ สยติ โกธโน
คำอ่าน = ทุกขัง สะยะติ โกทะโน
คำแปล = คนมักโกรธ ย่อมอยู่เป็นทุกข์

คำบาลี = ญาติมิตฺตา สุหชฺชา จ ปริวชฺเชนฺติ โกธนํ
คำอ่าน = ยาติมิตตา สุหัดชาจะ ปะริวัตเชนติ โกทะนัง
คำแปล = ญาติมิตรและสหาย ย่อมหลีกเลี่ยงคนมักโกรธ

คำบาลี = กุทฺโธ ธมฺมํ น ปสฺสติ
คำอ่าน = กุดโท ธัมมัง นะปัดสะติ
คำแปล = ผู้โกรธ ย่อมไม่เห็นธรรม

คำบาลี = ปจฺฉา โส วิคเต โกเธ อคฺคิทฑฺโฒว ตปฺปติ
คำอ่าน = ปัดฉา โสวิคะเต โกเท อักคิทัดโทวะ ตับปะติ
คำแปล = ภายหลังเมื่อความโกรธหายแล้ว เขาย่อมเดือดร้อนเหมือนถูกไฟไหม้

คำบาลี = โกธํ ทเมน อุจฺฉินฺเท
คำอ่าน = โกทัง ทะเมนะ อุดฉินเท
คำแปล = พึงตัดความโกรธด้วยความข่มใจ


 
ขอขอบคุณธรรมะดีๆ จาก http://www.dhammajak.net

ฟังเพลงชุดใหญ่จุใจ เสียงใส ต้องที่นี่"บ้านใบไม้"
"ฟังเสียงร้อง จากสมาชิก ได้ที่นี่"
ขอขอบคุณ พี่ Nithan100 ที่ได้มอบเพลงเก่าต้นฉบับนี้มาให้ทั้งหมด 1,000 เพลง
ขอขอบคุณ ท่านเจ้าของผลงานเพลง และ เจ้าของไฟล์เพลงต้นทางทุกท่านไว้ ณที่นี้ ด้วยค่ะ

ออฟไลน์ baimai

 • ผู้ดูแลเว็บไซต์
 • *****
 • กระทู้: 5,363
 • พลังน้ำใจ 691
 • เพศ: หญิง
 • เดินต่อไป อย่าหยุดนิ่ง
  • facebook


ช่วงนี้ไม่ได้อัพเดทเลย ไว้ว่างๆ จะมาอัพเดทนะคะ

เกรงจะซ้ำกันด้วย ครั้นจะไล่ดูก็ตาลายซะก่อนค่ะ เยอะมาก

ขอบคุณที่ติดตามนะคะ

ฟังเพลงชุดใหญ่จุใจ เสียงใส ต้องที่นี่"บ้านใบไม้"
"ฟังเสียงร้อง จากสมาชิก ได้ที่นี่"
ขอขอบคุณ พี่ Nithan100 ที่ได้มอบเพลงเก่าต้นฉบับนี้มาให้ทั้งหมด 1,000 เพลง
ขอขอบคุณ ท่านเจ้าของผลงานเพลง และ เจ้าของไฟล์เพลงต้นทางทุกท่านไว้ ณที่นี้ ด้วยค่ะ

ออฟไลน์ ♥Ann

 • นักร้องสมัครเล่น
 • *****
 • กระทู้: 642
 • พลังน้ำใจ 35
 • ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้


แปลมาฝากค่ะ ถ้าซ้ำก็ขออภัยด้วยนะคะ


พุทธศาสนสุภาษิต "ธรรมะเบื้องต้น"


คำบาลี - อุฏฺฐาตา วินฺทเต ธนํ   
คำอ่าน - อัตถาตา วินทะเต ทะนัง
คำแปล - คนขยัน  ย่อมหาทรัพย์ได้

คำบาลี - พาโล อปริณายโก
คำอ่าน - พาโล อะปะรินายะโก   
คำแปล - คนโง่ คนพาล ไม่ควรเป็นผู้นำ

คำบาลี - ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย   
คำอ่าน - ปันยาวะ ทะเนนะ เสยโย
คำแปล - ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์

คำบาลี - อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย   
คำอ่าน - อัตตา หะเวชิตัง เสยโย
คำแปล - ชนะตนนั่นแหละประเสริฐกว่า

คำบาลี - ยถาวาที ตถาการี   
คำอ่าน - ยะถาวาที ตะถาการี
คำแปล - พูดอย่างไร ทำได้อย่างนั้น

คำบาลี - สจฺจํ เว อมตา วาจา   
คำอ่าน - สัตจัง เวอะมะตา วาจา
คแปล - คำจริงเป็นสิ่งไม่ตาย

คำบาลี - อิณาทานํ ทุกขํ โลเก   
คำอ่าน - อินาทานัง ทุกขัง โลเก
คำแปล - การกู้หนี้ เป็นทุกข์ในโลก

คำบาลี - อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา   
คำอ่าน - อัตตานัง ทะมะยันติ ปันทิตา
คำแปล - บัญฑิตย่อมฝึกตน

คำบาลี - ททมาโน ปิโย โหติ   
คำอ่าน - ทะทะมาโน ปิโย โหติ
คำแปล - ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก
----------------------------


พุทธศาสนสุภาษิต  "หมวดการศึกษา"


คำบาลี - หินชจฺโจปิ เจ โหติ อุฏฺฐาตา ธิติมา นโร อาจารสีลสมฺปนฺโน นิเส อคฺคีว ภาสติ   
คำอ่าน -  หินะชัดโจปิ เจโหติิ อุตถาตา ทิติมา นะโร อาจาระสีละ สัมปันโน นิเส อักคีวะ พาสะติ
คำแปล - คนเราถึงมีชาติกำเนิดต่ำ แต่หากขยันหมั่น เพียร มีปัญญาประกอบด้วยอาจาระ และ ศีล ก็รุ่งเรืองได้ เหมือนไฟถึงอยู่ในคืนมืดก็สว่างไสว

คำบาลี - โน เจ อสฺส สกา พุทฺธิ วินโย วา สุสิกฺขิโต วเน อนฺธมหึโสว จเรยฺย พหุโก ชโน
คำอ่าน - โนเจอัตสะ สะกา พุดทิ วินะโย วาสุสิกขิโต วะเน อันทะมะหึโสวะ จะเรยยะ พะหุโก ชะโน   
คำแปล - ถ้าไม่มีพุทธิปัญญา แลมิได้ศึกษาระเบียบ วินัยคนทั้งหลายก็จะดำเนินชีวิต เหมือนดัง กระบือบอดในกลางป่า

คำบาลี - สากจฺฉาย ปญฺญา เวทิตพฺพา   
คำอ่าน - สากัดฉาย ปันยา เวทิตับพา
คำแปล - ความมีปัญญา ย่อมรู้ได้จากการสนทนา

คำบาลี - ปุตฺเต วิชฺชาสุ ฐาปย   
คำอ่าน - ปัตเต วิดชาสุ ถาปะยะ
คำแปล - บิดามารดา พึงให้บุตรเรียนศิลปวิทยา

คำบาลี - โยคา เว ชายเต ภูริ   
คำอ่าน - โยคา เว ชายะเต พูริ
คำแปล - ปัญญา ย่อมเกิดขึ้น เพราะการฝึกฝน

คำบาลี - ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย   
คำอ่าน - ปันยาวะ ทะเนนะ เสยโย
คำแปล - ปัญญานั่นแหละ ประเสริฐกว่าทรัพย์

คำบาลี - สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ   
คำอ่าน - สัตสูสัง ละพะเต ปันยัง
คำแปล - ผู้ตั้งใจศึกษา ย่อมได้ปัญญา

คำบาลี - ปญฺญา นรานํ รตนํ   
คำอ่าน - ปันยา นะรานัง ระตะนัง
คำแปล - ปัญญาเปรียบเสมือน เครื่องประดับแห่งตน

คำบาลี - ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต
คำอ่าน - ปันยา โลกัตมิ ปัดโชโต   
คำแปล - ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

คำบาลี - อวิทฺทสู มารวสานุวตฺติโน
คำอ่าน - อะวิตทะสู มาระวะสานุ วัตติโน   
คำแปล - คนโง่ มักตกอยู่ในอำนาจ แห่งมาร
-----------------------------------ขอบคุณ เว็บธรรมะไทย

ออฟไลน์ ♥Ann

 • นักร้องสมัครเล่น
 • *****
 • กระทู้: 642
 • พลังน้ำใจ 35
 • ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้
ระหว่างนั่งจิบกาแฟยามเช้า ก็นั่งแปลมาฝากอีกหนึ่งบทค่ะพุทธศาสนสุภาษิต   "ตน-การฝึกตน"

คำบาลี - อตฺตานํ ทมยนฺติ สุพฺพตา   
คำอ่าน - อัตตานัง ทะมะยันติ สัพพะตา
แปลว่า - ผู้ประพฤติดี ย่อมฝึกตนอยู่เป็นนิจ

คำบาลี - อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย   
คำอ่าน - อัตตา หะเว ชิตัง เสยโย
แปลว่า - ชนะตนนั่นแหละ เป็นดี

คำบาลี - ลพฺภา ปิยา โอจิตฺเตน ปจฺฉา   
คำอ่าน - ลับพา ปิยาโอจิตเตนะ ปัดฉา
แปลว่า - ตระเตรียมตนให้ดีเสียก่อนแล้ว ต่อไปจะได้สิ่งอันเป็นที่รัก

คำบาลี - ยทตฺตครหิ ตทกุพฺพมาโน   
คำอ่าน - ยะทัตตะคะระหิ ตะทะกุบพะมาโน
แปลว่า - ติตนเองเพราะเหตุใด ไม่ควรทำเหตุนั้น

คำบาลี - สุทฺธิ อสุทฺธิ ปจฺจตฺตํ   
คำอ่าน - สุดทิ อะสุดทิ ปัดจัดตัง
แปลว่า - ความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์ เป็นของเฉพาะตัว

คำบาลี - สทตฺถปสุโต สิยา
คำอ่าน - สะทัดถะปะโต สิยา   
แปลว่า - พึงขวนขวายในเป้าหมายของตน

คำบาลี - นาญฺญํ นิสฺสาย ชีเวยฺย   
คำอ่าน - นานยัง นิดสายะ ชีเวยยะ
แปลว่า - ไม่พึงอาศัยผู้อื่นยังชีพ

คำบาลี - กลฺยาณํ วต โภ สกฺขิ อตฺตานํ อติมญฺญสิ
คำอ่าน - กุนยานัง วะตะ โพ สุกขิ อัตตานัง อะติมันยะสิ   
 แปลว่า - ท่านเอ๋ย ! ท่านก็สามารถทำดีได้ ไยจึงมาดูหมิ่นตัวเองเสีย

คำบาลี - สนาถา วิหรถ มา อนาถา   
คำอ่าน - สะนาถา วิหะระถะ มา อะนาถา
แปลว่า - จงอยู่อย่างมีหลักยึดเหนี่ยวใจ อย่าเป็นคนไร้ที่พึ่ง

คำบาลี - ปเรสํ หิ โส วชฺชานิ โอปุนาติ ยถาภุสํ อตฺตโน ปน ฉาเทติ กลึว กิตวา สโฐ   
คำอ่าน - ปะเรสัง หิโส วัดชานิ โอปุนาติ ยะถาพุสัง อัตตะโน ปะนะ ฉาเทติ กะลีวะ กิตะวา สะโถ
แปลว่า - โทษคนอื่นเที่ยวกระจาย เหมือนโปรยแกลบ แต่โทษตนปิดไว้ เหมือนพรานนกเจ้าเล่ห์แฝงตัวบังกิ่งไม้


______________________________________


พุทธศาสนสุภาษิต "พบสุข"


คำบาลี - น หึสนฺติ อกิญฺจนํ   
คำอ่าน - นะหึสันติ อะกินจะนัง
แปลว่า - ไม่มีอะไรเลย ไม่มีใครเบียดเบียน

คำบาลี - สุขิโน วตารหนฺโต
คำอ่าน - สุขิโน วะตาระหันโต   
แปลว่า - ท่านผู้ไกลกิเลส มีความสุขจริงหนอ

คำบาลี - สกิญฺจนํ ปสฺส วิหญฺญมานํ   
คำอ่าน - สะกินจะนัง  ปัดสะ วิหันยะมานัง
แปลว่า - คนมีห่วงกังวล ย่อมวุ่นวายอยู่

คำบาลี - ยาวเทวสฺสหู กิญฺจิ ตาวเทว อขาทิสํ
คำอ่าน - ยาวะเทวัดสะหู กินจิ ตาวะเทวะ อะขาทิสัง    
แปลว่า - ตราบใด ยังมีชิ้นเนื้อคาบไว้นิดหน่อย ตราบนั้น ก็ยังถูกกลุ้มรุมยื้อแย่ง

คำบาลี - หิรญฺญํ เม สุวณฺณํ เม เอสา รตฺตินฺทิวา กถา ทุมฺเมธานํ มนุสฺสานํ อริยธมฺมํ อปสฺสตํ   
คำอ่าน - หิรันยัง เม สุวันนัง เม เอสา รัดตินทิวา กะถาทัมเมทานัง มะนุดสานัง อะริยะทัมมัง อะปัดสะตัง
แปลว่า - พวกมนุษย์ผู้อ่อนปัญญา ไม่เห็นอริยธรรมสนทนาถกเถียงกันทั้งวันทั้งคืน แต่ในเรื่องที่ว่า เงินของเรา ทองของเรา

คำบาลี - อตีตํ นานุโสจนฺติ นปฺปชปฺปนฺติ นาคตํ ปจฺจุปฺปนฺเนน ยาเปนฺติ เตน วณฺโณ ปสีทติ
คำอ่าน - อะตีตัง นานุโสจันติ นับปะชับปันติ นาคะตัง   
แปลว่า - ผู้ถึงธรรม ไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว ไม่ฝันเพ้อถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง ดำรงอยู่ด้วยสิ่งที่เป็นปัจจุบันฉะนั้น ผิวพรรณจึงผ่องใส

คำบาลี - โสจํ ปณฺฑุกิโส โหติ ภตฺตญฺจสฺส น รุจฺจติ อมิตฺตา สุมนา โหนฺติ สลฺลวิทฺธสฺส รุปฺปโต   
คำอ่าน - โสจัง ปันทุกิโส โหติ พัดตันจัดสะ นะรุดจะติ อะมิตตา สุมะนา โหนติ สันละวิดทัดสะ รูบปะโต
แปลว่า - มัวเศร้าโศกอยู่ก็ซูบผอมลง อาหารก็ไม่อยากรับประทาน ศัตรูก็พลอยดีใจ ในเมื่อเขาถูกลูกศรแห่งความโศกเสียบแทงย่ำแย่อยู่

คำบาลี - อนาคตปฺปชปฺปาย อดีตสฺสานุโสจนา เอเตน พาลา สุสฺสนฺติ นโฬว หริโต ลุโต   
คำอ่าน - อะนาคะตับ ปะชับปายะ อะดีตัดสานุโสจะนา
แปลว่า - ชนทั้งหลายผู้ยังอ่อนปัญญา เฝ้าแต่ฝันเพ้อถึง สิ่งที่ยังไม่มาถึง และ หวนละห้อยถึงความหลังอันล่วงไปแล้ว จึงซูบซีดหม่นหมอง เสมือนต้นอ้อสดที่เขาถอนขึ้นทิ้งไว้ในกลางแดด

คำบาลี - โย อตฺตโน ทุกฺขมนานุปุฏฺโฐ ปเวทเย ชนฺตุ อกาลรูเป อานนฺทิโน ตสฺส ภวนฺติ มิตฺตา หิเตสิโน ตสฺส ทุกฺขี ภวนฺติ   
คำอ่าน - โย อัตตะโน ทุกขะมะนานุปุตะโถ ปะเวทะเย ชันตุ อะกาละรูเป อานันทิโน ตัดสะ พะวันติ มิตตา หิเตสิโน ตัดสะ ทุกขี พะวันติ
แปลว่า - ผู้ใดพอใครถามถึงทุกข์ของตน ก็บอกเขาเรื่อยไป ทั้งที่มิใช่กาลอันควร ผู้นั้นจะมีแต่มิตรชนิดเจ้าสำราญ ส่วนผู้หวังดีต่อเขาก็มีแต่ทุกข์

_________________________พุทธศาสนสุภาษิต  "เกื้อกูลสังคม"

คำบาลี - ธนํ จเช องฺควรสฺส เหตุ   
คำอ่าน - ธะนัง จะเช อังคะวะรัดสะ เหตุ
แปลว่า - พึงสละทรัพย์ เพื่อรักษาอวัยวะ

คำบาลี - องฺคํ จเช ชีวิตํ รกฺขมาโน
คำอ่าน - อังคัง จะเช ชีวิตัง รักขะมาโน    
ปปลว่า - พึงสละอวัยวะ เพื่อรักษาชีวิต

คำบาลี - จเช มตฺตาสุขํ ธีโร   
คำอ่าน - จะเช มัตตาสุขัง ธีโร
แปลว่า - ผู้ฉลาดควรสละสุขเล็กน้อย เพื่อสุขยิ่งใหญ่ของส่วนรวม

______________________


พุทธศาสนสุภาษิต  "หมวดวาจา"

คำบาลี - วาจํ ปมุญเจ กุสลํ นาติเวลํ
คำอ่าน - วาจัง ปะมุยะเจ กุสะลัง นาติเวลัง   
แปว่า - ไม่ควรเปล่งวาจาที่ดี ให้เกินแก่ควรกาล

คำบาลี - พทฺธาปิ ตตฺถ มุจฺจนฺติ ยตฺถ ธีรา ปภาสเร
คำอ่าน - พัดธาปิ ตัดถะ มัดจันติ ยัดถะ ธีรา ปะภาสะเร
แปลว่า - คนมีปัญญา แม้มีปัญหา และ ถูกผูกมัดอยู่ พอพูดในเรื่องใด ก็หลุดได้ในเรื่องนั้น

คำบาลี - หทยสฺส สทิสี วาจา   
คำอ่าน - หะทะยัดสะ สะทิสี วาจา
แปลว่า - วาจาเช่นเดียวกับใจ

คำบาลี - น หิ มุญเจยฺย ปาปิกํ   
คำอ่าน - นะหิ มุยะเจยยะ ปาปิกัง
แปลว่า - ไม่ควรเปล่งวาจาที่ชั่วเลย

คำบาลี - อพทฺธา ตตฺถ พชฺฌนฺติ   
คำอ่าน - อะพัดธา ตัดถะ พัดชันติ
แปลว่า - คนพาลที่ยังไม่ถูกผูกมัด แต่พอพูดในเรื่องใด ก็ถูกผูกมัดตัวในเรื่องนั้น

คำบาลี - มุตฺวา ตปฺปติ ปาปิกํ   
คำอ่าน - มุตวา ตับปะติ ปาปิกัง
แปลว่า - คนกล่าววาจาชั่ว ย่อมเดือดร้อน

คำลาลี - มนุญฺญเมว ภาเสยฺยํ
คำอ่าน - มะนุนยะเมวะ พาเสยยัง   
แปว่า - ควรกล่าวแต่วาจา ที่น่าพอใจ

คำบาลี - ทุฏฺฐสฺส ผรุสา วาจา   
คำอ่าน - ทุตะทัดสะ ผะรุสา วาจา
แปลว - คนโกรธมีวาจาหยาบ

คำบาลี - สจฺจํ เว อมตา วาจา
คำอ่าน - สัดจัง เว อะมะตา วาจา
แปลว่า - คำสัตย์แลเป็นวาจาที่ไม่ตาย

คำบาลี - อภูวาที นิรยํ อุเปติ
คำอ่าน - อะพูวาที นิระยัง อุเปติ
แปลว่า - คนพูดไม่จริง ย่อมเข้าถึงนรก

_________________________

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 04, 2013, 15:19:45 โดย ♥Ann »

ออฟไลน์ baimai

 • ผู้ดูแลเว็บไซต์
 • *****
 • กระทู้: 5,363
 • พลังน้ำใจ 691
 • เพศ: หญิง
 • เดินต่อไป อย่าหยุดนิ่ง
  • facebook

(อัพเดท 26/11/2556)


แปลมาฝากเพิ่มเติมค่ะ
ซ้ำก็ขอภัยด้วยนะคะ


:: หมวดการปกครอง ::


คำบาลี - สพฺพํ รฏฺฐํ สุขํ เสติ ราชา เจ โหติ ธมฺมิโก
คำอ่าน - สับพัง รัดถัง สุขัง เสติ ราชา เจโหติ ทัมมิโก
คำแปล - ถ้าผู้ปกครองทรงธรรม ประเทศชาติก็เป็นสุข

คำบาลี - สพฺพํ ปรวสํ ทุกฺขํ
คำอ่าน - สับพัง ปะระวะสัง ทุกขัง
คำแปล - การอยู่ในอำนาจของผู้อื่น เป็นทุกข์ทั้งสิ้น

คำบาลี - สงฺเกยฺย สงฺกิตพฺพานิ
คำอ่าน - สังเกยยะ สังกิตับพานิ
คำแปล - พึงระแวง สิ่งที่ควรระแวง

คำบาลี - ปคฺคณฺเห ปคฺคหารหํ
คำอ่าน - ปักคันเห ปักคะหาระหัง
คำแปล - พึงยกย่องคนที่ควรยกย่อง

คำบาลี - ปมาทา ชายเต ขโย
คำอ่าน - ปะมาทา ชายะเต ขะโย
คำแปล - เมื่อมีความประมาท ก็เกิดความเสื่อม

คำบาลี - ขยา ปโทสา ชายนฺติ
คำอ่าน - ขะยา ปะโทสา ชายันติ
คำแปล - เมื่อมีความเสื่อม ก็เกิดโทษประดัง

คำบาลี - สกฺกาโร กาปุริสํ หนฺติ
คำอ่าน - สักกาโร กาปุริสัง หันติ
คำแปล - สักการะฆ่าคนชั่วได้

คำบาลี - รกฺเขยฺยานาคตํ ภยํ
คำอ่าน - รักเขยยา นาคะตัง พะยัง
คำแปล - พึงป้องกันภัยที่ยังมาไม่ถึง:: หมวดสามัคคี ::


คำบาลี - สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี
คำอ่าน - สุขา สังคัดสะ สามักคี
คำแปล - สามัคคีของหมู่ทำให้เกิดสุข:: หมวดพบสุข ::


คำบาลี - น หึสนฺติ อกิญฺจนํ
คำอ่าน - นะ หึสันติ อะพินจะนัง
คำแปล - ไม่มีอะไรเลย ไม่มีใครเบียดเบียน

คำบาลี - สุขิโน วตารหนฺโต
คำอ่าน - สุขิโน วะตาระหันโต
คำแปล - ท่านผู้ไกลกิเลส มีความสุขจริงหนอ

คำบาลี - สกิญฺจนํ ปสฺส วิหญฺญมานํ
คำอ่าน - สะกินจะนัง ปัดสะ วิหันยะมานัง
คำแปล - คนมีห่วงกังวล ย่อมวุ่นวายอยู่

คำบาลี - ยาวเทวสฺสหู กิญฺจิ ตาวเทว อขาทิสํ
คำอ่าน - ยาวะเทวัดสะหู กินจิ ตาวะเทวะ อะขาทิสัง
คำแปล - ตราบใดยังมีชิ้นเนื้อคาบไว้นิดหน่อย ตราบนั้นก็ยังถูกกลุ้มรุมยื้อแย่ง

คำบาลี - นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ
คำอ่าน - นัดถิ สันติปะรัง สุขัง
คำแปล - ความสุข (อื่น) ยิ่งกว่าความสงบไม่มี:: หมวดทาน ::


คำบาลี - อคฺคสฺส ทาตา ลภเต ปุนคฺคํ
คำอ่าน - อักคัดสะ ทาตา ละภะเต ปุนักคัง
คำแปล - ผู้ให้สิ่งที่เลิศ ย่อมได้สิ่งที่เลิศอีก

คำบาลี - ธีโร จ ทานํ อนุโมทมาโน
คำอ่าน - ทีโร จะ ทานัง อนุโมทมาโน
คำแปล - คนฉลาด พลอยยินดีการให้ทาง

คำบาลี - นิวตฺตยนฺติ โสกมฺหา
คำอ่าน - นิวัดตะยันติ โสกัมหา
คำแปล - คนใจการุณย์ ช่วยแก้ไขคนให้หายโศกเศร้า:: หมวดการสร้างตัว ::


คำบาลี - อลาโภ ธมฺมิโก เสยฺโย ยญฺเจ ลาโภ อธมฺมิโก
คำอ่าน - อะลาโพ ทัมมิโก เสยโย ยันเจ ลาโพ อะทัมมิโก
คำแปล - ถึงไม่ได้ แต่ชอบธรรม ยังดีกว่าได้โดยไม่ชอบธรรม

คำบาลี - ปฏิรูปการี ธุรวา อุฏฺฐาตา วินฺทเต ธนิ
คำอ่าน - ปะติรูปะการี ทุระวา อุดถาตา วินทะเต ทะนิ
คำแปล - ขยัน เอาธุระ ทำเหมาะจังหวะ ย่อมหาทรัพย์ได้

คำบาลี - โภคา สนุนิจยํ ยนฺติ วมฺมิโกวูปจียติ
คำอ่าน - โพคา สะนุนิจะยัง ยันติ วัมมิโก วูปะจียะติ
คำแปล - ทรัพย์สินย่อมพอกพูนขึ้นได้ เหมือนดังก่อจอมปลวก

คำบาลี - อนากุลา จ กมฺมนฺตา เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ
คำอ่าน - อะนากุลา จะ กัมมันตา เอตัมมังคะละมุดตะมัง
คำแปล - การงานไม่คั่งค้างสับสน เป็นมงคลอย่างสูงสุด

คำบาลี - น หิ จินฺตามยา โภคา อิตฺถิยา ปุริสสฺส วา
คำอ่าน - นะหิ จินตามะยา โพคา อิดถิยา ปุริสัดสะ วา
คำแปล - โภคะของใคร ไม่ว่าสตรีหรือบุรุษ ที่จะสำเร็จเพียงด้วยคิดเอา ย่อมไม่มี

คำบาลี - สกมฺมุนา โหติ ผลูปปตฺติ
คำอ่าน - สะกัมมุนา โหติ ผะลูปะปัดติ
คำแปล - ความอุบัติแห่งผล ย่อมมีได้ด้วยการกระทำของตน

คำบาลี - ยหึ ชีเว ตหึ คจฺเฉ น นิเกตหโต สิยา
คำอ่าน - ยะหึ ชีเว ตะหึ คัดเฉ นะ นิเกตะหะโต สิยา
คำแปล - ชีวิตจะอยู่ได้ที่ไหน พึงไปที่นั้น ไม่พึงให้ที่อยู่ฆ่าตนเสีย:: หมวดการคบหา ::


คำบาลี - ยํ เว เสวติ ตาทิโส
คำอ่าน - ยังเว เสวะ ตาทิโส
คำแปล - คบคนเช่นใด ย่อมเป็นคนเช่นนั้น

คำบาลี - วิสฺสาสา ภยมนฺเวติ
คำอ่าน - วิดสาสา พะยะมันเวติ
คำแปล - เพราะความไว้ใจภัยจึงตามมา

คำบาลี - อติจิรํ นิวาเสน ปิโย ภวติ อปฺปิโย
คำอ่าน - อะติจิรัง นิวาเสนะ ปิโย พะวะติ อุบปิโย
คำแปล - เพราะอยู่ด้วยกันนานเกินไป คนที่รักกันก็มักหน่าย

คำบาลี - ทุกฺโข พาเลหิ สํวาโส อมิเตเนว สพฺพทา
คำอ่าน - ทุกโข พาเลหิ สังวาโส อะมิเตเนวะ สับพะทา
คำแปล - อยู่ร่วมกับคนพาลนำทุกข์มาให้เสมอไป เหมือนอยู่ร่วมกับศัตรู

คำบาลี - ธีโร จ สุขสํวาโส ญาตีนํว สมาคโม
คำอ่าน - ทีโร จะ สุขะสังวาโส ยาตีนังวะ สะมาคะโม
คำแปล - อยู่ร่วมกับปราชญ์นำสุขมาให้ เหมือนสมาคมกับญาติ

คำบาลี - สงฺเกเถว อมิตฺตสฺมึ มิตฺตสฺมิมฺปิ น วิสฺสเส
คำอ่าน - สังเกเถวะ อะมิดตัดมึ มิดตัดมิมปิ นะวิดสะเส
คำแปล - ควรระแวงในศัตรู แม้ในมิตรก็ไม่ควรไว้ใจ

คำบาลี - ตครํ ว ปลาเสน โย นโร อุปนยฺหติ ปตฺตาปิ สุรภี วายนฺติ เอวํ ธีรูปเสวนา
คำอ่าน - คะตะรัง วะ ปะลาเสนะ โย นะโร อุปะนัยหะติ ปัดตาปิสุระพี วายันติ เอวัง ทีรูปะเสวะนา
คำแปล - คนห่อกฤษณาด้วยใบไม้ แม้ใบไม้ก็หอมไปด้วยฉันใด การคบกับนักปราชญ์ก็ฉันนั้น:: หมวดการชนะ ::


คำบาลี - ชิเน กทริยํ ทาเนน
คำอ่าน -  ชิเน กะทะริยัง ทาเนนะ
คำแปล - พึงชนะคนตระหนี่ด้วยการให้

คำบาลี - อสาธํ สาธุนา ชิเน
คำอ่าน - อะสาทัง สาทุนา ชิเน
คำแปล - พึงชนะคนไม่ดี ด้วยความดี

คำบาลี - อกฺโกเธน ชิเน โกธํ
คำอ่าน - อักโกเทนะ ชิเน โกทัง
คำแปล - พึงชนะคนโกรธ ด้วยความไม่โกรธ

คำบาลี - สจฺเจนาลิกวาทินํ
คำอ่าน - สัดเจนาลิกะวาทินัง
คำแปล - พึงชนะคนพูดปดด้วยคำจริง:: หมวดประมาท ::


คำบาลี - เย ปมตฺตา ยถา มตา
คำอ่าน - เย ปะมัดตา ยะถา มะตา
คำแปล - ผู้ประมาท เหมือนคนตายแล้ว

คำบาลี - เต ทีฆรตฺตํ โสจนฺติ เย ปมชฺชนฺติ มาณวา
คำอ่าน - เต ทีคะรัดตัง โสจันติ เย ปะมัดชันติ มานะวา
คำแปล - คนประมาท ย่อมเศร้าโศกสิ้นกาลนาน:: หมวดไม่ประมาท ::


คำบาลี - อปฺปมาทรตา โหถ
คำอ่าน - อับปะมาทะระตา โหถะ
คำแปล - ท่านทั้งหลาจงเป็นผู้ยินดีในความไม่ประมาท

คำบาลี - อปฺปมาทญฺจ เมธาวี ธนํ เสฏฺฐฺ รกฺขติ
คำอ่าน - อับปะมาทันจะ เมทาวี ทะนัง เสตัด รักขะติ
คำแปล - ปราชญ์ย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้ เหมือนทรัพย์ประเสริฐสุด

___________________________________

ฟังเพลงชุดใหญ่จุใจ เสียงใส ต้องที่นี่"บ้านใบไม้"
"ฟังเสียงร้อง จากสมาชิก ได้ที่นี่"
ขอขอบคุณ พี่ Nithan100 ที่ได้มอบเพลงเก่าต้นฉบับนี้มาให้ทั้งหมด 1,000 เพลง
ขอขอบคุณ ท่านเจ้าของผลงานเพลง และ เจ้าของไฟล์เพลงต้นทางทุกท่านไว้ ณที่นี้ ด้วยค่ะ

ออฟไลน์ baimai

 • ผู้ดูแลเว็บไซต์
 • *****
 • กระทู้: 5,363
 • พลังน้ำใจ 691
 • เพศ: หญิง
 • เดินต่อไป อย่าหยุดนิ่ง
  • facebook
เพิ่มเติม (อัพเดท 03/01/2557)

นั่งแปลมาฝากนิดหน่อยค่ะ :win
ถ้าซ้ำก็ขออภัยด้วยนะคะหมวด เกื้อกูล

คำเขียน - ธนํ จเช องฺควรสฺส เหตุ 
คำอ่าน  - ทะนัง จะเช อังคะวะรัสสะ เหตุ
คำแปล  - พึงสละทรัพย์ เพื่อรักษาอวัยวะ    

คำเขียน - องฺคํ จเช ชีวิตํ รกฺขมาโน
คำอ่าน  - อังคัง จะเช ชีวิตัง รักขะมาโน
คำแปล - พึงสละอวัยวะ เพื่อรักษาชีวิต

คำเขียน - องฺคํ ธนํ ชีวิตญจฺาปิ สพฺพํ จเช นโร ธมฺมมนุสฺสรนฺโต
คำอ่าน  - อังคัง ทะนัง ชีวิตะยะจาปิ สับพัง จะเช นะโร ทัมมะมะนัสสะรันโต
คำแปล - พึงสละอวัยวะ ทรัพย์ และ แม้ชีวิต เพื่อรักษาความถูกต้อง

คำเขียน - จเช มตฺตาสุขํ ธีโร
คำอ่าน  - จะเช มัตตาสุขัง ธีโร
คำแปล - ผู้ฉลาดควรสละสุขเล็กน้อย เพื่อสุขยิ่งใหญ่ของส่วนรวม 
หมวด  มลทิน

คำเขียน - อสชฺฌายมลา มนฺตา
คำอ่าน  - อะสัดชายะมะลา มันตา
คำแปล - มนต์มีการไม่ท่องบ่น เป็นมลทิน

คำเขียน - อนุฏฺฐานมลา ฆรา
คำอ่าน  - อะนัดถานะมะลา คะรา
คำแปล - เหย้าเรือนมีความไม่หมั่นเป็นมลทิน

คำเขียน - มลํ วณฺณสฺส โกสชฺชํ
คำอ่าน  -  มะลัง วันนัสสะ โกสัดชัง
คำแปล - ความเกียจค้านเป็นมลทินแห่งผิวพรรณ

คำเขียน - มลิตฺถิยา ทุจฺจริตํ
คำอ่าน  - มะลิดถิยา ทุดจะริตัง
คำแปล - ความประพฤติชั่วเป็นมลทินของหญิง

 


หมวด บริสุทธิ์

คำเขียน - สุทฺธิ อสุทฺธิ ปจฺจตฺตํ
คำอ่าน  - สุดทิ อะสุดทิ ปัดจัดตัง
คำแปล - ความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์มีเฉพาะตัว

คำเขียน - นาญฺโญ อญฺญํ วิโสธเย
คำอ่าน  - นานโย อันยัง วิโสทะเย
คำแปล - ผู้อื่นพึงทำให้ผู้อื่นบริสุทธิ์ไม่ได้

คำเขียน - สุทฺธสฺส สุจิกมฺมสฺส สทา สมฺปชฺชเต วตํ
คำอ่าน  - สุดทัดสะ สุจิกัมมัดสะ สะทา สัมปัดชะเต วะตัง
คำแปล - พรตของผู้บริสุทธิ์มีการงานสะอาด ย่อมถึงพร้อมทุกเมื่อ
หมวด หว่านพืชเช่นใด ได้ผลเช่นนั้น

คำเขียน - อคฺคสฺส ทาตา ลภเต ปุนคฺคํ
คำอ่าน  - อักคัสสะ ทาตา ละพะเต ปุนักคัง
คำแปล - ผู้ให้สิ่งที่เลิศ ย่อมได้สิ่งที่เลิศอีก

คำเขียน - มนาปทายี ลภเต มนาปํ
คำอ่าน  - มะนาปะทายี ละพะเต มะนาปัง
คำแปล - ผู้ให้สิ่งที่ชอบใจ ย่อมได้สิ่งที่ชอบใจ

คำเขียน - เสฏฺฐนฺทโท เสฏฺฐมุเปติ ฐานํ
คำอ่าน  - เสตะทันทะโท เสตะทัมเปติ ทานัง
คำแปล - ผู้ให้สิ่งที่ประเสริฐ ย่อมถึงฐานะที่ประเสริฐ

คำเขียน - ททโต ปุญฺญํ ปวฑฺฒติ
คำอ่าน  - ทะทะโต ปุนยัง ปะวัดทะติ
คำแปล - บุญของผู้ให้ย่อมเจริญ

คำเขียน - ทเทยฺย ปุรโส ทานํ
คำอ่าน  - ทะเทยยะ ปุระโส ทานัง
คำแปล - คนควรให้ทาน

คำเขียน - ปุญฺญมากงฺขมานานํ สงฺโฆ เว ยชตํ มุขํ
คำอ่าน  - ปุนยะมากังขะมานานัง สังโค เว ยะชะตัง มุขัง
คำแปล - พระสงฆ์นั้นแล เป็นประมุขของเหล่าชนผู้จำนงบุญบูชาอยู่

 


หมวด  ผู้ครองเรือน

คำเขียน - ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา
คำอ่าน  - ทุราวาสา คะรา ทุกขา
คำแปล - เหย้าเรือนที่ปกครองไม่ดี นำทุกข์มาให้ฯ

คำเขียน - อนุฏฺฐานมลา ฆรา
คำอ่าน  - อะนุตะถานะมะลา คะรา
คำแปล - เหย้าเรือนมีความไม่หมั่น เป็นมลทินฯ

คำเขียน - โภคา สนฺนิจฺจยํ ยนฺติ วมฺมิโก วุปจียติ
คำอ่าน  - โพคา สันนิดจะยัง ยันติ วัมมิโก วุปะจียะติ
คำแปล - โภคทรัพย์ของผู้ครองเรือนดี ย่อมถึงความพอกพูน เหมือนจอมปลวกกำลังก่อขึ้นฯ
 หมวด  ภรรยา

คำเขียน - ภตฺตา ปุญฺญาณมิตฺถิยา
คำอ่าน  - พัดตา ปุนยานะมิตถิยา
คำแปล - ภัสดาเป็นสง่าของสตรีฯ

คำเขียน - ภตฺตารํ นาติมญฺญติ
คำอ่าน  - พัดตารัง นาติมันยะติ
คำแปล - ภรรยาดี ไม่ดูหมิ่นภัสดา

คำเขียน - ภตฺตุ ฉนฺทวสานุคา
คำอ่าน  - พัดตุ ฉันทะวะสานุคา
คำแปล - ภรรยาย่อมคล้อยตามอำนาจแห่งความพอใจของภัสดา

คำเขียน - ภตฺตุญฺจ ครุโน สพฺเพ ปฏิปูเชติ ปณฺฑิตา
คำอ่าน  - พัดตุนจะ คะรุโน สับเพ ปะติปูเชติ ปันทิตา
คำแปล - ภรรยาผู้ฉลาดย่อมนับถือภัสดาและคนควรเคารพทั้งปวง

คำเขียน - ภตฺตุมนา ปญฺจรติ
คำอ่าน  - พัดตุมะนา ปันจะระติ
คำแปล - ภรรยาดีย่อมประพฤติเป็นที่พอใจของภัสดา

คำเขียน - สมฺภตํ อนุรกฺขติ
คำอ่าน  - สัมพะตัง อะนุรักขะติ
คำแปล - ภรรยาดีย่อมคอยรักษาทรัพย์ที่ภัสดาหามาได้ไว้

คำเขียน - สุสํวิหิตกมฺมนฺตา
คำอ่าน  - สุสังวิหิตะกัมมันตา
คำแปล - ภรรยาดีเป็นผู้จัดทำการงานดี

คำเขียน - สุสฺสูสา เสฏฺฐา ภริยานํ
คำอ่าน  - สุดสูสา เสตะถา พะริยานัง
คำแปล - บรรดาภิรยาทั้งหลาย ภริยาผู้เชื่อฟังเป็นผู้ประเสริฐหมวด  ความกตัญญูและพรหมวิหาร

คำเขียน - โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา
คำอ่าน  - โลโกปัดถัมพิกา เมตตา
คำแปล - เมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลก

คำเขียน - อรติ โลกนาสิกา
คำอ่าน  - อะระติ โลกะนาสิกา
คำแปล - ความริษยาเป็นเหตุทำโลกให้ฉิบหาย

คำเขียน - มหาปุริสภาวสฺส ลกฺขณํ กรุณาสโห
คำอ่าน  - มะหาปุริสะพาวะสุต ลักขะนัง กะรุนาสะโห
คำแปล - อัชฌาศัยที่ทนไม่ได้เพราะกรุณาเป็นลักษณะของความเป็นมหาบุรุษ

คำเขียน - นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา
คำอ่าน  - นิมิตตัง สาธุรูปะนัง กะตันยูกะตะเวทิตา
คำแปล - ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายแห่งคนดี

คำเขียน - สพฺพญฺเจ ปฐวิง ทชฺชา เนว นํ อภิราธเย
คำอ่าน  - สับพันเจปะถะวิงะ ทัดชา เนวะนัง อะพิราทะเย
คำแปล - ถึงแม้ให้แผ่นดินทั้งหมดก็ยังคนอกตัญญูให้จงรักไม่ได้

 


หมวด  คนชั่วกับลาภสักการะ

คำเขียน - หนฺติ โภคา ทุมฺเมธํ
คำอ่าน  - หันติ โพคา ทุมเมธัง
คำแปล - โภคทรัพย์ย่อมฆ่าคนมีปัญญาทราม

คำเขียน - สกฺกาโร กาปุริสํ หนฺติ
คำอ่าน  - สักกาโร กาปุริสัง หันติ
คำแปล - สักการะ ย่อมฆ่าคนชั่วเสีย
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
http://www.dmc.tv/pages/praying

ฟังเพลงชุดใหญ่จุใจ เสียงใส ต้องที่นี่"บ้านใบไม้"
"ฟังเสียงร้อง จากสมาชิก ได้ที่นี่"
ขอขอบคุณ พี่ Nithan100 ที่ได้มอบเพลงเก่าต้นฉบับนี้มาให้ทั้งหมด 1,000 เพลง
ขอขอบคุณ ท่านเจ้าของผลงานเพลง และ เจ้าของไฟล์เพลงต้นทางทุกท่านไว้ ณที่นี้ ด้วยค่ะ