ผู้เขียน หัวข้อ: พุทธสุภาษิต - พุทธศาสนสุภาษิต พร้อมคำอ่านและคำแปล (อัพเดท 19/10/2557)  (อ่าน 658434 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 13 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ baimai

 • ผู้ดูแลเว็บไซต์
 • *****
 • กระทู้: 5,530
 • พลังน้ำใจ 694
 • เพศ: หญิง
 • เดินต่อไป อย่าหยุดนิ่ง
  • facebook
อัพเดท 19/10/2557 (เลื่อนลงไปล่างสุด)ฟังเสียงธรรมะ
"หลวงพ่อชา สุภัทโท" วัดหนองป่าพง จ อุบลราชธานี
เรื่อง "การปล่อยวาง"คลิก playเพื่อฟังเสียงธรรมะ


กด stop เพื่อหยุดเพลง

สุภาษิต แปลว่า  ถ้อยคำที่กล่าวไว้ดี (สุ=ดี,  ภาษิต=กล่าว) สามารถนำมาเป็นคติ  ยึดถือเป็นหลักใจได้
พุทธศาสนสุภาษิต หมายถึง ถ้อยคำดีๆ ในพระพุทธศาสนา 
แต่มิได้หมายความเฉพาะคำที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เท่านั้น แม้สุภาษิตแทบทั้งหมดจะเป็นพระพุทธพจน์ก็ตาม

เช่น ถ้าเป็นภาษิตพระสัมมาสัมพุทธตรัสเอง เรียกว่า พุทธภาษิต / พุทธสุภาษิต (หรือ พระพุทธพจน์)   
ถ้าพระโพธิสัตว์ กล่าวเรียกว่า โพธิสัตว์ภาษิต  ถ้าพระสาวกกล่าว ก็เรียกว่า เถรภาษิต บ้าง สาวกภาษิต บ้าง     
แม้แต่คำที่เทวดากล่าว และพระพุทธองค์ได้ตรัสรับรองว่าดีด้วยการตรัสคำนั้นซ้ำ  เรียกว่า เทวดาภาษิต เป็นต้น

"ทั้งหลายนี้ ท่านสามารถนำไปเผยแพร่ได้" เพื่อเป็นธรรมทาน
หากมีบางคำผิดพลาดไปก็ต้องขอภัยไว้ ณที่นี้ ด้วยค่ะบุคคลวรรค - หมวดบุคคล

01.(คำบาลี) สาธุ โข ปณฺฑิโต นาม
    (คำอ่าน) สาธุ โข ปัณดิโต นามะ
    (คำแปล) ชื่อว่าบัณฑิตย่อมทำประโยชน์ให้สำเร็จได้แล

02.(คำบาลี) ปฌฺฑิโต สีลสมฺปนฺโน ชลํ อคฺคีว ภาสติ
    (คำอ่าน) ปัดดิโต สีละสัมปันโน ชะลัง อัคคีวะ ภาสะติ
    (คำแปล) บัณฑิตผู้สมบูรณ์ด้วยศีล ย่อมรุ่งเรืองเหมือนไฟสว่าง

03.(คำบาลี) อนตฺถํ ปริวชฺเชติ อตฺถํ คณฺหาติ ปณฺฑิโต
    (คำอ่าน) อะนัตถัง ปะริวัดเชติ อัตถัง คัณหาติ ปัณดิโต
    (คำแปล) บัณฑิตย่อมเว้นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ถึงเอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์

04.(คำบาลี) ทนฺโต เสฎฺโฐ มนุสฺเสสุ
    (คำอ่าน) ทันโต เสตะโถ มะนุสเสสุ
    (คำแปล) ในหมู่มนุษย์ ผู้ฝึกตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุด

05.(คำบาลี)กุสโล จ ชหาติ ปาปกํ
    (คำอ่าน) กุสะโล จะชะหาติ ปาปะกัง
    (คำแปล) คนฉลาดย่อมละบาป

06.(คำบาลี) นยํ นยติ เมธาวี
    (คำอ่าน) นะยัง นะยะติ เมธาวี
    (คำแปล) คนมีปัญญา ย่อมแนะนำทางที่ควรแนะนำ

07.(คำบาลี) ธีโร โภเค อธิคมฺม สงฺคณฺหาติ จ ญาตเก
    (คำอ่าน) ธีโร โภเค อะธิคัมมะ สังคัณหาติ จะญาตะเก
    (คำแปล) ผู้มีปรีชาได้โภคะแล้ว ย่อมสงเคราะห์หมู่ญาติ

08.(คำบาลี) สนฺโต น เต เย น วทนฺติ ธมฺมํ
    (คำอ่าน) สันโต นะเตเยนะ วะทันติ ธัมมัง
    (คำแปล) ผู้ใดไม่พูดเป็นธรรม ผู้นั้นไม่ใช่สัตบุรุษ

09.(คำบาลี) สนฺโต สตฺตหิเต รตา
    (คำอ่าน) สันโต สัตตะหิเต ระตา
    (คำแปล) สัตบุรุษยินดีในการเกื้อกูลสัตว์

10.(คำบาลี) ทูเร สนฺโต ปกาเสนฺติ หิมวนฺโตว ปพฺพโต     
    (คำอ่าน) ทูเร สันโต ปะกาเสนติ หิมะวันโตวะ ปับพะโต
    (คำแปล) สัตบุรุษทั้งหลายย่อมปรากฏได้ในที่ใกล เหมือนภูเขาหิมพานต์

11.(คำบาลี) สนฺโต สคฺคปรายนา
    (คำอ่าน) สันโต สัคคะปะรายะนา
    (คำแปล) สัตบุรุษมีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้า

12.(คำบาลี) อุปสนฺโต สุขํ เสติ
    (คำอ่าน) อุปะสันโต สุขัง เสติ
    (คำแปล) ผู้สงบใจได้ ย่อมนอนเป็นสุข

13.(คำบาลี) สตญจ คนฺโธ ปฏิวาตเมติ
    (คำอ่าน) สะตะญะจะ คันโธ ปติวาตะเมติ
    (คำแปล) กลิ่นของสัตบุรุษย่อมหอนทวนลมได้

14.(คำบาลี) โย พาโล มญฺญติ พาลฺยํ ปณฺฑิโต วาปิ เตน โส
    (คำอ่าน) โยพาโล มันญะติ พาลยัง ปัณดิโต วาปิ เตนะโส
    (คำแปล) คนซึ่งรู้สึกตนว่าโง่ จะเป็นผู้ฉลาดเพราะเหตุนั้นได้บ้าง

15.(คำบาลี) อสนฺเตตฺถ น ทิสฺสนฺติ รตฺติขิตฺตา ยถา สรา
    (คำอ่าน) อะสันเตตตะถะ นะ ทิดสันติ รัตติขิตตา ยะถา สะรา
    (คำแปล) อสัตบุรุษ แม้นั่งอยู่ในที่นี้เองก็ไม่ปรากฎ เหมือนลูกศรที่ยิงไปกลางคืน ฉะนั้น

16.(คำบาลี) อสนฺโต นิรยํ ยนฺติ
    (คำอ่าน) อะสันโต นิระยัง ยันติ
    (คำแปล) อสัตบุรุษย่อมไปนรก

17.(คำบาลี) สุวิชาโน ภวํ โหติ
    (คำอ่าน) สุวิชาโน ภะวัง โหติ
    (คำแปล) ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

18.(คำบาลี) ครุ โหติ สคารโว
    (คำอ่าน) คะรุโหติ สะคาวะโร
    (คำแปล) ผู้เคารพย่อมมีผู้เคารพตอบ

19.(คำบาลี) วนฺทโก ปฎิวนฺทนํ
    (คำอ่าน) วันทะโก ปะติวันทะนัง
    (คำแปล) ผู้ไหว้ย่อมได้รับไหว้ตอบ

20.(คำบาลี) เนกาสี ลภเต สุขํ
    (คำอ่าน) เนกาสี ละภะเต สุขัง
    (คำแปล) ผู้กินคนเดียวไม่ได้ความสุข

21.(คำบาลี) นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต
    (คำอ่าน) นัตถิ โลเก อะนินทิโก
    (คำแปล) คนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก

22.(คำบาลี) อติติกฺโข จ เวรวา
    (คำอ่าน) อะติติกโข จะเวระวา
    (คำแปล) คนแข็งกระด้างก็มีเวร

23.(คำบาลี) น อุชุภูตา วิตถํ ภณนฺติ
    (คำอ่าน) นะอุชุภูตา วิตะถัง ภะนันติ
    (คำแปล) คนตรงไม่พูดคลาดความจริง

24.(คำบาลี) อาหุเนยฺยา จ ปุตฺตานํ
    (คำอ่าน) อาหุไน๊ยยา จะปุดตานัง
    (คำแปล) มารดาบิดาเป็นที่นับถือของบุตร

25.(คำบาลี) ปุพพาจริยาติ วุจฺจเร
    (คำอ่าน) ปุบพาจะริยาติ วุดจะเร
    (คำแปล) มารดาบิดาท่านว่าเป็นบูรพาจารย์ (ของบุตร)

26.(คำบาลี) ภตฺตา ปญฺญาณมิตฺถิยา
    (คำอ่าน) ภัตตา ปัญญาณะมิตถิยา
    (คำแปล) สามีเป็นเครื่องปรากฏของสตรี

27.(คำบาลี) สุสฺสูสา เสฏฺฐา ภริยานํ
    (คำอ่าน)สุดสูสา เสดตะถา  ภะริยานัง
    (คำแปล)บรรดาภริยาทั้งหลาย ภริยาผู้เชื่อฟัง เป็นผู้ประเสริฐ

28.(คำบาลี) โย จ ปุตฺตา นมสฺสโว
    (คำอ่าน) โยจะปุตตา นะมัสสะโว
    (คำแปล) บรรดาบุตรทั้งหลาย บุตรผู้เชื่อฟังเป็นผู้ประเสริฐ

29.(คำบาลี) คุณวา จาตฺตโน คุณ
    (คำอ่าน) คุณะวา จาตตะโน คุณะ
    (คำแปล) ผู้มีความดี จงรักษาความดีของตนไว้

30.(คำบาลี) อจฺจยํ เทสยนฺตีนํ โย เจ น ปฎิคณฺหติ
    (คำอ่าน) อัดจะยัง เทสะยันตีนัง โยเจนะ ปะติคัณหะติ
    (คำแปล) เมื่อเขาขอโทษ ถ้าผู้ใดมีความขุ่นเคือง

31.(คำบาลี) โกปนฺตโร โทสครุ ส เวรํ ปฎิมจฺจติ
    (คำอ่าน) โกปันตะโร โทสะคะรุ สะเวรัง ปะติมัดจะติ
    (คำแปล)โกรธจัด ไม่ยอมรับ ผู้นั้นชื่อว่า หมกเวรไว้

32.(คำบาลี) เอวํ กิจฺฉาภโต โปโส ปิตุ อปริจารโก
    (คำอ่าน) เอวัง กิดฉาภะโต โปโส ปิตุ อะปะริจาระโก
    (คำแปล) ผู้ที่มีมารดาบิดาเลี้ยงมาได้โดยยากอย่างนี้

33.(คำบาลี) ปิตริมิจฺฉาจริตฺวาน นิรยํ โส อุปปชฺชติ
    (คำอ่าน) ปิตะริมิดฉา จะริตวานะ นิระยังโส อุปปัดชะติ
    (คำแปล) ไม่บำรุงมารดาบิดา ประพฤติผิดในมารดาบิดา ย่อมเข้าถึงนรก

34.(คำบาลี) เตชวาปิ หิ นโร วิจกฺขโณ สกฺกโต พหุชนสฺส ปูชิโต
    (คำอ่าน) เตชะวาปี หินะโร วิจักขะโณ สักกะโต พะหุชะนัสสะ ปูชิโต
    (คำแปล)ถีงเป็นคนมีเดช มีปัญหาเฉียบแหลม อันคนเป็นอันมากสักการบูชา

35.(คำบาลี) นารีนํ วสงฺคโต น ภาสติ ราหุนา อุปหโตว จนฺทิมา
    (คำอ่าน) นารีนัง วะสังคะโต นะภาสะติ ราหุนาอุปะหะโตวะ จันทิมา
    (คำแปล) อยู่ในอำนาจสตรีเสียแล้วย่อมไม่รุ่งเรือง เหมือนพระจันทร์ถูกพระราหูบังฉะนั้น

36.(คำบาลี) ทูเร สนฺโต ปกาเสนฺติ หิมวนฺโตว ปพฺพโต
    (คำอ่าน) ทูเรสันโต ปะกาเสนติ หิมะวันโตวะ ปับพะโต
    (คำแปล) สัตบุรุษทั้งหลายย่อมปรากฎได้ในที่ใกล เหมือนภูเขาหิมวันต์

37.(คำบาลี) อสนฺเตตฺถ น ทิสฺสนฺติ รตฺติขิตฺตา ยถา สรา
    (คำอ่าน) อะสันเตตะถะ นะทิดสันติ รัตติขิตตา ยะถา สะรา
    (คำแปล) อสัตบุรุษทั้งหลายถึงในที่นี้ก็ไม่ปรากฏ เหมือนลูกศรที่ยิงไปกลางคืน ฉะนั้น

38.(คำบาลี) ธีโร โภเค อธิคมฺม สงฺคณฺหาติ จ ญาตเก
    (คำอ่าน) ธีโรโภเค อะธิคัมมะ สังคัณหาติ จะยาตะเก
    (คำแปล) ผู้มีปรีชาได้โภคะแล้ว ย่อมสงเคราะห์หมู่ญาติ

39.(คำบาลี) เตน โส กิตฺตึ ปปฺโปติ เปจฺจ สคฺเค ปโมทติ
    (คำอ่าน) เตนะโส กิตติง ปับโปติ เปดจะ สัคเค ปะโมทะติ
    (คำแปล) เพราะการสงเคราะห์นั้น เขาย่อมได้เกียรติ ละไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์

40.(คำบาลี) มธุวา มญฺญตี พาโล ยาว ปาปํ น ปจฺจติ
    (คำอ่าน) มะธุวา มัญญะตี พาโล ยาวะ ปาปัง นะปัดจะติ
    (คำแปล) ตราบเท่าที่บาปยังไม่ให้ผล คนเขลายังเข้าใจว่ามีรสหวาน

41.(คำบาลี) ยทา จ ปจฺจตี ปาปํ อถ ทุกฺขํ นิคจฺฉติ
    (คำอ่าน) ยะทา จะปัดจะตี ปาปังอะถะ ทุกขัง นิคัดฉะติ
    (คำแปล) แต่บาปให้ผลเมื่อใด คนเขลาย่อมประสบทุกข์เมื่อนั้น

42.(คำบาลี) ยสฺส ปาปํ กตํ กมฺมํ กุสเลน ปิถียติ
    (คำอ่าน) ยัสสะปาปัง กะตังกัมมัง กุสะเลนะ ปิถียะติ
    (คำแปล) ผู้ใดทำกรรมชั่วแล้ว ละเสียได้ด้วยกรรมดี

43.(คำบาลี) โสมํ โลกํ ปภาเสติ อพฺภา มุตฺโตว จนฺทิมา
    (คำอ่าน) โสมัง โลกัง ปะภาเสติ อับภา มัตโตวะ จันทิมา
    (คำแปล) ผู้นั้นย่อมยังโลกให้สว่าง เหมือนพระจันทร์พ้นจากเมฆ

44.(คำบาลี) ยสฺส รุกฺขสฺส ฉายาย นิสีเทยฺย สเยยฺย วา
    (คำอ่าน) ยัสสะ รุกขัดสะ ฉายายะ นิสีไท็ยยะ สะไย็ยยะวา
    (คำแปล) บุคคลนั่งหรือนอน (อาศัย) ที่ร่มเงาตันไม้ใด

45.(คำบาลี) น ตสฺส สาขํ ภญฺเชยฺย มิตฺตทุพฺโพ หิ ปาปโก
    (คำอ่าน) นะตัสสะ สาขัง ภันไช็ยยะ มิตตะทุบโพ หิปาปะโก
    (คำแปล) ไม่ควรรานกิ่งต้นไม้นั้น เพราะผู้ประทุษร้ายมิตร เป็นคนเลวทราม

46.(คำบาลี) โย มาตรํ ปิตรํ วา มจฺโจ ธมฺเมน โปสติ
    (คำอ่าน) โยมาตะรัง ปิตะรัง วามัดโจ ธัมเมนะ โปสะติ
    (คำแปล) ผู้ใดย่อมเลี้ยงมารดาบิดาโดยธรรม

47.(คำบาลี) อิเธว นํ ปสํสนฺติ เปจฺจ สคฺเค ปโมทติ
    (คำอ่าน) อิเธวะนัง ปะสังสันติ เปดจะ สัคเค ปะโมทะติ
    (คำแปล) บัณฑิตย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้ เขาละไปแล้ว ย่อมบันเทิงในสวรรค์

48.(คำบาลี) อกฺโกธโน อนุปนาหี อมกฺขี สุทฺธตํ คโต
    (คำอ่าน) อักโกธะโน อะนุปะนาฮี อะมักขี สุดธะตัง คะโต
    (คำแปล) ผู้ใดไม่โกรธ ไม่ผูกโกรธ ไม่ลบหลู่ ถึงความหมดจด

49.(คำบาลี) สมฺปนฺนทิฏฺฐิ เมธาวี ตํ ชญฺญา อริโย อิติ
    (คำอ่าน) สัมปันนะทิตะถิ เมธาวี ตังชัญญา อะริโย อิติ
    (คำแปล) มีทิฏฐิสมบูรณ์ มีปัญญา, พึงรู้ว่าผู้นั้นเป็นอริยะ

50.(คำบาลี) อนาคตปฺปชปฺปาย อตีตสฺสานุโสจนา
    (คำอ่าน) อะนาคะตับปะชับปายะ อะตีตัสสานุโสจะนา
    (คำแปล) คนเขลาย่อมซูบซีด เพราะคำนึงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง

51.(คำบาลี) เอเตน พาลา สุสฺสนฺติ นโฬว หริโต ลุโต
    (คำอ่าน) เอเตนะ พาลา สุดสันติ นะโลวะ หะริโตลุโต
    (คำแปล) เพราะเศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว เหมือนต้นอ้อสดที่ถูกตัด

52.(คำบาลี) อนุทฺธโต อจปโล นิปโก สํวุตินฺทฺริโย
    (คำอ่าน) อะนุดธะโต อะจะปะโล นิปะโก สังวุตินทะริโย
    (คำแปล) คนฉลาด ไม่ฟุ่งซ่าน ไม่คลอนแคลน มีปัญญา

53.(คำบาลี) กลฺยาณมิตฺโต เมธาวี ทุกฺขสฺสนฺตกโร สิยา
    (คำอ่าน) กันยานะมิตโต เมธาวี ทุกขัดสันตะกะโร สิยา
    (คำแปล) สำรวมอินทรีย์ มีมิตรดี พึงทำที่สุดทุกข์ได้

54.(คำบาลี) อปฺปสฺสาทา ทุกฺขา กามา อิติ วิญฺญาย ปณฺฑิโต
    (คำอ่าน) อับปัดสาทา ทุกขากามา อิติวินยายะ ปันดิโต
    (คำแปล) กามทั้งหลายมีความยินดีน้อย มีทุกข์มาก

55.(คำบาลี) อปิ ทิพฺเพสุ กาเมสุ รตึ โส นาธิคจฺฉติ
    (คำอ่าน) อะปิ ทิบเพสุ กาเมาสุ ระติงโส นาธิคัดฉะติ
    (คำแปล) บัณฑิตรู้ดังนี้แล้ว ไม่ใยดีในกามแม้เป็นทิพย์

56.(คำบาลี) อโยเค ยุญฺชมตฺตานํ โยคสฺมิญฺจ อโยชยํ
    (คำอ่าน) อะโยเค ยุนชะมัดตานัง โยคัดมินจะ อะโยชะยัง
    (คำแปล) ผู้ประกอบตนในสิ่งที่ไม่ควรประกอบ และไม่ประกอบตนในสิ่งควรประกอบ

57.(คำบาลี) อตฺถํ หิตฺวา ปิยคฺคาหี ปิเหตตฺตานุโยคินํ
    (คำอ่าน) อัตถัง หิตตะวา ปิยัคคาฮี ปิเหตัดตานุโยคินัง
    (คำแปล) ละประโยชน์เสีย ถือตามชอบใจ ย่อมกระหยิ่มต่อผู้ประกอบตนเนืองๆ

58.(คำบาลี) อสตญฺจ สตญฺจ ญตฺวา ธมฺมํ อชฺฌตฺตํ พหิทฺธา จ สพฺพโลเก
    (คำอ่าน) อะสะตันจะ สะตันจะ ยัตตะวา ธัมมัง อัดชัดตัง พะหิดธา จะสับพะโลเก
    (คำแปล) ผู้ใดรู้ธรรมของอสัตบุรุษและของสัตบุรุษ ทั้งภายใน ทั้งภายนอก

59.(คำบาลี) เทวมนุสฺเสหิ จ ปูชิโต โย โส สงฺคชาลมติจฺจ โส มุนิ
    (คำอ่าน) เทวะมะนุดเสหิ จะปูชิโต โยโส สังคะชาละมะติดจะ โส มุนิ
    (คำแปล) มีเทวดาและมนุษย์บูชาในโลกทั้งปวง ผู้นั้นจึงล่วงข่ายคือเครื่องข้องได้ และเป็นมุนี

60.(คำบาลี) อากาเสว ปทํ นตฺถิ สมโณ นตฺถิ พาหิโร
    (คำอ่าน) อากาเสวะ ปะทัง นัตถิ สะมะโน นัตถิ พาหิโร
    (คำแปล) สมณะภายนอกไม่มี, สังขารเที่ยงไม่มี

61.(คำบาลี) สงฺขารา สสฺสตา นตฺถิ นตฺถิ พุทฺธานมิญฺชิตํ
    (คำอ่าน) สังขารา สัดสะตา นัตถิ นัตถิ พุดธานะมินชิตัง
    (คำแปล) ความหวั่นไหวของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มี, เหมือนรอยเท้าไม่มีในอากาศ

62.(คำบาลี) อุฏฺฐานวโต สตีมโต สุจิกมฺมสฺส นิสมฺมการิโน
    (คำอ่าน) อุตะถานะวะโต สะตีมะโต สุจิกัมมัดสะ นิสัมมะการิโน
    (คำแปล) เกียรติยศย่อมเจริญแก่ผู้ขยัน มีสติ มีการงานสะอาด

63.(คำบาลี) สญฺญตสฺส จ ธมฺมชีวิโน อปฺปมตฺตสฺส ยโสภิวฑฺฒติ
    (คำอ่าน) สันยะตัสสะ จะธัมมะชีวิโน อุบปะมัดตัสสะ ยะโสพิวัดทะติ
    (คำแปล) ใคร่ครวญแล้วจึงทำ สำรวมแล้ว เป็นอยู่โดยธรรม และไม่ประมาท

64.(คำบาลี) ชยํ เวรํ ปสวติ ทุกฺขํ เสติ ปราชิโต
    (คำอ่าน) ชะยังเวรัง ปะสะวะติ ทุกขัง เสติ ปะราชิโต
    (คำแปล) ผู้ชนะย่อมก่อเวร ผู้แพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์

65.(คำบาลี) อุปสนฺโต สุขํ เสติ หิตฺวา ชยปราชยํ
    (คำอ่าน) อุปะสันโต สุขัง เสติ หิตตะวา ชะยะปะราชะยัง
    (คำแปล) คนละความชนะและความแพ้ได้แล้ว สงบใจได้ ย่อมนอนเป็นสุข

66.(คำบาลี) ตสฺมา สตญฺจ อสตญฺจ นานา โหติ อิโต คติ
    (คำอ่าน) ตัดสะมา สะตันจะ อะสะตันจะ นานาโหติ อิโตคะติ
    (คำแปล) เพราะธรรมของสัตบุรุษยากที่อสัตบุรุษจะประพฤติตาม

67.(คำบาลี) อสนฺโต นิรยํ ยนฺติ สนฺโต สคฺคปรายนา
    (คำอ่าน) อะสันโต นิระยัง ยันติ สันโต สักคะปะรายะนา
    (คำแปล)คติที่ไปจากโลกนี้ของสัตบุรุษและอสัตบุรุษจึงต่างกัน, คืออสัตบุรุษไปนรก, สัตบุรุษไปสวรรค์

68.(คำบาลี) ตสฺมา หิ ธีโร อิธุปฏฺฐิตาสติ กาเม จ ปาเป จ อเสวมาโน
    (คำอ่าน) ดัสสะมา หิธีโร อิทุปะตะถิตาสะติ กาเมจะปาเป จะอะเสวะมาโน
    (คำแปล) เพราะนักปราชญ์มีสติตั้งมั่นในธรรมวินัยนี้ ไม่เสพกามและบาป

69.(คำบาลี) สหาปิ ทุกฺเขน ชเหยฺย กาเม ปฏิโสตคามินี ตมาหุ ปุคฺคลํ
    (คำอ่าน) สะหาปิ ทุกเขนะ ชะไห็ยยะ กาเม ปะติโสตะคามินี ตะมาหุ ปุกคะลัง
    (คำแปล) พึงละกามทั้งทุกข์ได้ ท่านจึงกล่าวบุคคลนั้นว่า ผู้ไปทวนกระแส

70.(คำบาลี) ทุทฺททํ ททมานานํ ทุกฺกรํ กมฺมกุพฺพตํ
    (คำอ่าน) ทุดทะทัง ทะทะมานานัง ทุกกะรัง กัมมะกุบพะตัง
    (คำแปล) เมื่อสัตบุรุษให้สิ่งที่ให้ยาก ทำกรรมที่ทำได้ยาก, อสัตบุรุษย่อมทำตามไม่ได้

71.(คำบาลี) อสนฺโต นานุกุพฺพนฺติ สตํ ธมฺโม ทุรนฺวโย
    (คำอ่าน) อะสันโต นานุกุบพันติ สะตัง ธัมโม ทุรันวะโย
    (คำแปล) เพราะธรรมของสัตบุรุษยากที่อสัตบุรุษจะประพฤติตาม

72.(คำบาลี) น ชจฺจา วสโล โหติ น ชจฺจา โหติ พฺราหฺมโณ
    (คำอ่าน) นะชัดจา วะสะโลโหติ นะชัดจา โหติ พรามโน
    (คำแปล) บุคคลเป็นคนเลวเพราะชาติก็หาไม่ เป็นผู้ประเสริฐเพราะชาติก็หาไม่

73.(คำบาลี) กมฺมุนา วสโล โหติ กมฺมุนา โหติ พฺราหฺมโณ
    (คำอ่าน) กัมมุนา วะสะโลโหติ กัมมุนาโหติ พรามโน
    (คำแปล) เป็นคนเลวเพราะการกระทำ เป็นผู้ประเสริฐก็เพราะการกระทำ

74.(คำบาลี) นิฏฺฐํ คโต อสนฺตาสี วีตตณฺโห อนงฺคโณ
    (คำอ่าน) นิตะถัง คะโต อะสันตาสี วีตะตันโห อะนังคะโน
    (คำแปล) บุคคลถึงความสำเร็จแล้ว (พระอรหันตผล) ไม่สะดุ้ง ปราศจากตัณหา

75.(คำบาลี) อจฺฉินฺทิ ภวสลฺลานิ อนฺติโมยํ สมุสฺสโย
    (คำอ่าน) อัดฉินทิ ภะวะสันลานิ อันติโมยัง สะมุดสะโย
    (คำแปล) ไม่มีกิเลสเครื่องยั่วยวน ตัดลูกศรอันจะนำไปสู่ภพได้แล้ว ร่างกายจึงชื่อว่า มีในที่สุด

76.(คำบาลี) ยมฺหิ สจฺจญฺจ ธมฺโม จ อหึสา สญฺญโม ทโม
    (คำอ่าน) ยัมหิ สัดจันจะ ธัมโม จะอะหิงสา สันยะโม ทะโม
    (คำแปล) ผู้ใดมีความสัตย์ มีธรรม มีความไม่เบียดเบียน มีความสำรวม และมีความข่มใจ

77.(คำบาลี) ส เว วนฺตมโล ธีโร โส เถโรติ ปวุจฺจติ
    (คำอ่าน) สะเว วันตะมะโล ธีโรโส เถโรติ ปะวุดจะติ
    (คำแปล)ผู้นั้นแล ชื่อว่า ผู้มีปัญญา หมดมลทิน เขาเรียกท่านว่า เถระ

78.(คำบาลี) ยทา ทุกฺขํ ชรามรณนฺติ ปณฺฑิโต อวิทฺทสู ยตฺถ สิตา ปุถุชชนา
    (คำอ่าน) ยะทา ทุกขัง ชะรามะระนันติ ปันดิโต อะวิดทะสู ยัตถะสิตา ปุถุชะชะนา
    (คำแปล) เมื่อใด บัณฑิตรู้ว่า ชราและมรณะเป็นทุกข์ กำหนดรู้ทุกข์ซึ่งเป็นที่อาศัยแห่งปุถุชน

79.(คำบาลี) ทุกฺขํ ปริญฺญาย สโต ว ฌายติ ตโต รตึ ปรมตรํ น วินฺทติ
    (คำอ่าน) ทุกขัง ปะรินยายะ สะโตวะ ชายะติตะโต ระติง ปะระมะตะรัง นะวินทะติ
    (คำแปล) มีสติเพ่งพินิจอยู่ เมื่อนั้น ย่อมไม่ประกอบความยินดีที่ยิ่งกว่านั้น

80.(คำบาลี) เย เกจิ กาเมสุ อสญฺญตา ชนา อวีตราคา อิธ กามโภคิโน
    (คำอ่าน) เยเกจิ กาเมสุ อะสันยะตา ชะนา อะวีตะราคา อิธะ กามะโภคิโน
    (คำแปล) คนบางพวกเหล่าใด ไม่สำรวมในกาม ยังไม่ปราศจากราคะ เป็นผู้บริโภคกามในโลกนี้

81.(คำบาลี) ปุนปฺปุนํ ชาติชรูปคา หิ เต ตณฺหาธิปนฺนา อนุโสตคามิโน
    (คำอ่าน) ปุนับปุนัง ชาติชะรูปะคา หิเต ตันหาธิปันนา อะนุโสตะคามิโน
    (คำแปล) คนเหล่านั้นถูกตัณหาครอบงำ ลอยไปตามกระแส (ตัณหา) ต้องเป็นผู้เข้าถึงชาติชราร่ำไป

82.(คำบาลี) เย จ โข พาลา ทุมฺเมธา ทุมฺมนฺตี โมหปารุตา
    (คำอ่าน) เยจะโข ลาพา ทัมเมธา ทัมมันตี โมหะปารุตา
    (คำแปล) คนเหล่าใดเขลา มีปัญญาทราม มีความคิดเลว ถูกความหลงปกคลุม

83.(คำบาลี) ตาทิสา ตตฺถ รชฺชนฺติ มารกฺขิตฺตสฺมิ พนฺธเน
    (คำอ่าน) ตาทิสา ตัตถะ รัดชันติ มารักขิตตัสมิ พันธะเน
    (คำแปล) คนเช่นนั้น ย่อมติดเครื่องผูกอันมารทอดไว้นั้น

84.(คำบาลี) เย จ สีเลน สมฺปนฺนา ปญฺญายูปสเม รตา
    (คำอ่าน) เยจะ สีเลนะ สัมปันนา ปันยายูปะสะเม ระตา
    (คำแปล) ผู้มีปัญญาเหล่าใด ประกอบด้วยศีล ยินดีในความสงบด้วยปัญญา

85.(คำบาลี) อารกา วิรตา ธีรา น โหนฺติ ปรปตฺติยา
    (คำอ่าน) อาระกา วิระตา ธีรานะ โหนติ ปะระปัดติยา
    (คำแปล) ผู้มีปัญญาเหล่านั้น เว้นไกลจากความชั่วแล้ว ไม่ต้องเชื่อผู้อื่น

86.(คำบาลี) เย ฌานปสุตา ธีรา เนกฺขมฺมูปสเม รตา
    (คำอ่าน) เยชานะปะสุตา ธีรา เนกะขัมมูปะสะเม ระตา
    (คำแปล) ผู้มีปัญญาเหล่าใด ขวนขวายในฌาน ยินดีในความสงบอันเกิดจากเนกขัมมะ

87.(คำบาลี) เทวาปิ เตสํ ปิหยนฺติ สมฺพุทฺธานํ สตีมตํ
    (คำอ่าน) เทวาปิเตสัง ปิหะยันติ สัมพุดธานัง สะตีมะตัง
    (คำแปล) เทวดาทั้งหลายก็พอใจต่อผู้มีปัญญา ผู้รู้ดีแล้ว มีสติเหล่านั้น

88.(คำบาลี) โรสโก กทริโย จ ปาปิจฺโฉ มจฺฉรี สโฐ
    (คำอ่าน) โรสะโก กะทะริโย จะปาปิดโฉ มัดฉะรี สะโถ
    (คำแปล) ผู้ใดเป็นคนขัดเคือง เหนียวแน่น ปรารถนาลามก ตระหนี่

89.(คำบาลี) อหิริโก อโนตฺตปฺปี ตํ ชญฺญา วสโล อิติ
    (คำอ่าน) อะหิริโก อะโนตะตับปีตัง ชันยาวะสะโล อิติ
    (คำแปล) โอ้อวด ไม่ละอาย และไม่เกรงกลัวบาป พึงรู้ว่า ผู้นั้นเป็นคนเลว

90.(คำบาลี) โสจติ ปุตฺเตหิ ปุตฺติมา โคมิโก โคหิ ตเถว โสจติ
    (คำอ่าน) โสจะติ ปุดเตหิ ปุดติมา โคมิโก โคหิ ตะเถวะ โสจะติ
    (คำแปล)ผู้มีบุตรย่อมเศร้าโศกเพราะบุตร, ผู้มีโคย่อมเศร้าโศกเพราะโคเหมือนกัน

91.(คำบาลี) อุปธีหิ นรสฺส โสจนา น หิ โส โสจติ โย นิรูปธิ
    (คำอ่าน) อุปะธีหิ นะรัดสะ โสจะนา นะหิโส โสจะติ โยนิรูปะธี
    (คำแปล) นรชนมีความเศร้าโศกเพราะอุปธิ, ผู้ใด ไม่มีอุปธิ ผู้นั้น ไม่ต้องเศร้าโศกเลย

92.(คำบาลี) มหากรุณิโก นาโถ
    (คำอ่าน) มะหากะรุนิโก นาโถ
    (คำแปล) ท่านผู้เป็นที่พึ่ง ประกอบด้วยกรุณายิ่งใหญ่


ฟังเพลงชุดใหญ่จุใจ เสียงใส ต้องที่นี่"บ้านใบไม้"
"ฟังเสียงร้อง จากสมาชิก ได้ที่นี่"
ขอขอบคุณ ท่านเจ้าของผลงานเพลง และ เจ้าของไฟล์เพลงต้นทางทุกท่านไว้ ณที่นี้ ด้วยค่ะ
เพลงในบอร์ดนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น โปรดอุดหนุนแผ่นแท้

ออฟไลน์ baimai

 • ผู้ดูแลเว็บไซต์
 • *****
 • กระทู้: 5,530
 • พลังน้ำใจ 694
 • เพศ: หญิง
 • เดินต่อไป อย่าหยุดนิ่ง
  • facebook

ทานวรรค - หมวดทาน01.(คำบาลี) นตฺถิ จิตฺเต ปสนฺนมฺหิ อปฺปกา นาม ทกฺขิณา
     (คำอ่าน) นัตถิ จิตเต ปะสันนัมหิ อัปปะกา นามะทักขินา
     (คำแปล) เมื่อจิตเลื่อมใสแล้ว ทักขิณาทานชื่อว่าน้อย ย่อมไม่มี

02.(คำบาลี) วิเจยฺย ทานํ สุคตปฺปสตฺถํ
     (คำอ่าน) วิไจ็ยยะ ทานัง สุคะตับปะสัตถัง
     (คำแปล) การเลือกให้ อันพระสุคตทรงสรรเสริญ

03.(คำบาลี) พาลา หเว นปฺปสํสนฺติ ทานํ
    (คำอ่าน) พาลา หะเว นับปะสังสันติ ทานัง
    (คำแปล) คนพาลเท่านั้น ย่อมไม่สรรเสริญทาน

04.(คำบาลี) ททํ มิตฺตานิ คนฺถติ
    (คำอ่าน) ทะทัง มิตตานิ คันถะติ
    (คำแปล) ผู้ให้ ย่อมผูกไมตรีไว้ได้

05.(คำบาลี) ททํ ปิโย โหติ ภชนฺติ นํ พหู
    (คำอ่าน) ทะทัง ปิโย โหติ  ภะชันติ นัง พะหู
    (คำแปล) ผู้ให้ ย่อมเป็นที่รัก คนหมู่มากย่อมคบเขา

06.(คำบาลี) ททมาโน ปิโย โหติ
    (คำอ่าน) ทะทะมาโน ปิโย โหติ
    (คำแปล) ผู้ให้ ย่อมเป็นที่รัก

07.(คำบาลี) สุขสฺส ทาตา เมธาวี สุขํ โส อธิคจฺฉติ
    (คำอ่าน) สุขัดสะ ทาตา เมธาวี สุขัง โส อะทิคัดฉะติ
    (คำแปล) ปราชญ์ผู้ให้ความสุข ย่อมได้รับความสุข

08.(คำบาลี) มนาปทายี ลภเต มนาปํ
    (คำอ่าน) มะนาปะทายี ละพะเต มะนาปัง
    (คำแปล) ผู้ให้สิ่งที่ชอบใจ ย่อมได้สิ่งที่ชอบใจ

09.(คำบาลี)เสฏฺฐนฺทโท เสฏฺฐมุเปติ ฐานํ
    (คำอ่าน) เสตะถันทะโท เสตะถะมุเปติ ถานัง
    (คำแปล) ผู้ให้สิ่งประเสริฐ ย่อมถึงฐานะที่ประเสริฐ

10.(คำบาลี) อคฺคสฺส ทาตา ลภเต ปุนคฺคํ
    (คำอ่าน) อักคัสสะ ทาตา ละภะเต ปุนักคัง
    (คำแปล) ผู้ให้สิ่งที่เลิศ ย่อมได้สิ่งที่เลิศอีก
11.(คำบาลี) อคฺคสฺส ทาตา ลภเต ปุนคฺคํ
    (คำอ่าน) อักคัดสะ ทาตา ละภะเต ปุนักคัง
    (คำแปล) ผู้ให้สิ่งที่เลิศ ย่อมได้สิ่งที่เลิศอีก
12.(คำบาลี) ธีโร จ ทานํ อนุโมทมาโน
    (คำอ่าน) ทีโร จะ ทานัง อนุโมทมาโน
    (คำแปล) คนฉลาด พลอยยินดีการให้ทาง
13.(คำบาลี) นิวตฺตยนฺติ โสกมฺหา
    (คำอ่าน) นิวัดตะยันติ โสกัมหา
    (คำแปล) คนใจการุณย์ ช่วยแก้ไขคนให้หายโศกเศร้า


ธัมมวรรค - หมวดธรรม]
01.(คำบาลี) ธมฺโม รหโท อกทฺทโม
    (คำอ่าน) ธัมโม ระหะโท อะกัดทะโม
    (คำแปล)ธรรมเหมือนห้วงน้ำไม่มีตม

02.(คำบาลี)มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา
    (คำอ่าน) มะโน ปุบพังคะมา ธัมมา
    (คำแปล) ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นหัวหน้า

03.(คำบาลี) ธมฺโม หิ อิสินํ ธโช
    (คำอ่าน) ธัมโมหิ อิสินัง ธะโช
    (คำแปล)ตตตตตตตตตต

04.(คำบาลี) สตํ ธมฺโม ทุรนฺวโย
    (คำอ่าน) สะตัง ธัมโม ทุรันวะโย
    (คำแปล) ธรรมของสัตบุรุษ รู้ได้ยาก

05.(คำบาลี) สตญฺจ ธมฺโม น ชรํ อุเปติ
    (คำอ่าน) สะตันจะ ธัมโม นะชะรัง อุเปติ
    (คำแปล) ธรรมของสัตบุรุษ ไม่เข้าถึงความคร่ำคร่า

06.(คำบาลี) สทฺธมฺโม สพฺภิ รกฺขิโต
    (คำอ่าน) สัดธัมโม สับพิ รักขิโต
    (คำแปล) ธรรมของสัตบุรุษ อันสัตบุรุษรักษา

07.(คำบาลี) ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ
    (คำอ่าน) ธัมโม สุจินโน สุขะมาวะหาติ
    (คำแปล) ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว นำสุขมาให้

08.(คำบาลี) สพฺเพสํ สหิโต โหติ สทฺธมฺเม สุปติฏฺฐิโต
    (คำอ่าน) สับเพสัง สะหิโต โหติ สัดธัมเม สุปะติตะถิโต
    (คำแปล) ผู้ตั้งมั่นในสัทธรรม เป็นผู้เกื้อกูลแก่คนทั้งปวง

09.(คำบาลี) ธมฺมปีติ สุขํ เสติ
    (คำอ่าน) ธัมมะปิติ สุขัง เสติ
    (คำแปล) ผู้มีปีติในธรรม อยู่เป็นสุข

10.(คำบาลี) ธมฺมจารี สุขํ เสติ
    (คำอ่าน) ธัมมะจารี สุขังเสติ
    (คำแปล) ผู้ประพฤติธรรม อยู่เป็นสุข

11.(คำบาลี) ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺจารี
    (คำอ่าน) ธัมโม หะเวรักขะติ ธัมจารี
    (คำแปล) ธรรมแล ย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

12.(คำบาลี) น ทุคฺคติ คจฺฉติ ธมฺมจารี
    (คำอ่าน) นะ ทุกคะติ คัดฉะติ ธัมมะจารี
    (คำแปล) ผู้ประพฤติธรรม ไม่ไปสู่ทุคติ

13.(คำบาลี) ธมฺเม ฐิตํ น วิชหาติ กิตฺติ
    (คำอ่าน) ธัมเม ถิตัง นะวิชะหาติ กิตติ
    (คำแปล) เกียรติ ย่อมไม่ละผู้ตั้งอยู่ในธรรม

14.(คำบาลี) ธมฺเม ฐิตา เย น กโรนฺติ ปาปกํ
    (คำอ่าน) ธัมเม ถิตา เยนะกะโรนะติ ปาปะกัง
    (คำแปล) ผู้ตั้งอยู่ในธรรม ย่อมไม่ทำบาป

15.(คำบาลี) สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย
    (คำอ่าน) สับเพ ธัมมา นาลัง อะพินิเวสายะ
    (คำแปล) สภาวธรรมทั้งปวง ไม่ควรถือมั่น

16.(คำบาลี) โยนิโส วิจิเน ธมฺมํ
    (คำอ่าน) โยนิโส วิจิเน ธัมมัง
    (คำแปล) พึงเลือกเฟ้นธรรมโดยแยบคาย

17.(คำบาลี) ธมฺมํ จเร สุจิตํ น ตํ ทุจฺจริตํ จเร
    (คำอ่าน) ธัมมัง จะเรสุจิตัง นะตังทุดจะริตัง จะเร
    (คำแปล) พึงประพฤติธรรมให้สุจริต ไม่ควรประพฤติให้ทุจริต

18.(คำบาลี) สทฺธมฺโม ครุกาตพฺโพ
    (คำอ่าน) สัตธัมโม คะรุกาตับโพ
    (คำแปล) ควรเคารพสัทธรรม

19.(คำบาลี) กณฺหํ ธมฺมํ วิปฺปหาย
    (คำอ่าน) กันหัง ธัมมัง วิบปะหายะ
    (คำแปล) บัณฑิตควรละธรรมดำเสีย

20.(คำบาลี) สุกฺกํ ภาเวถ ปณฺฑิโต
    (คำอ่าน) สุกกัง พาเวถะ ปันดิโต
    (คำแปล) บัณฑิตควรเจริญธรรมขาวทุกขวรรค - หมวดทุกข์


01.(คำบาลี) นตฺถิ ขนฺธสมา ทุกฺขา
    (คำอ่าน) นัดถิ ขันทะสะมา ทุกขา
    (คำแปล) ทุกข์เสมอด้วยขันธ์ ไม่มี

02.(คำบาลี) สงฺขารา ปรมา ทุกฺขา
    (คำอ่าน) สังขารา ปะระมา ทุกขา
    (คำแปล) สังขาร เป็นทุกข์อย่างยิ่ง

03.(คำบาลี) ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา
    (คำอ่าน) ทุราวาสา คะรา ทุกขา
    (คำแปล) เหย้าเรือนที่ปกครองไม่ดี นำทุกข์มาให้

04.(คำบาลี) ทฬิทฺทิยํ ทุกขํ โลเก
    (คำอ่าน) ทะลิดทิยัง ทุกขังโลเก
    (คำแปล) ความจนเป็นทุกข์ในโลก

05.(คำบาลี) อิณาทานํ ทุกขํ โลเก
    (คำอ่าน) อินาทานัง ทุกข์ขัง โลเก
    (คำแปล) การกู้หนี้ เป็นทุกข์ในโลก

06.(คำบาลี) ทุกฺขํ อนาโถ วิหรติ
    (คำอ่าน) ทุกขัง อะนาโถ วิหะระติ
    (คำแปล) คนไม่มีที่พึ่ง อยู่เป็นทุกข์

07.(คำบาลี) ทุกขํ เสติ ปราชิโต
    (คำอ่าน) ทุกขัง เสติ ปะราชิโต
    (คำแปล) ผู้แพ้ ย่อมอยู่เป็นทุกข์

08.(คำบาลี) อกิญฺจนํ นานุปตนฺติ ทุกฺขา
    (คำอ่าน) อะกินจะนัง นานุปะตันติ ทุกขา
    (คำแปล) ผู้แพ้ ย่อมอยู่เป็นทุกข์

09.(คำบาลี) อกิญฺจนํ นานุปตนฺติ ทุกฺขา
    (คำอ่าน) อะกินจะนัง นานุปะตันติ ทุกขา
    (คำแปล) ทุกข์ ย่อมไม่ตกถึงผู้หมดกังวล
ชยวรรค - หมวดชนะ


01.(คำบาลี) ชยํ เวรํ ปสวติ
    (คำอ่าน) ชะยัง เวรัง ปะสะวะติ
    (คำแปล) ผู้ชนะ ย่อมก่อเวร

02.(คำบาลี) สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ
    (คำอ่าน) สับพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ
    (คำแปล) การให้ธรรม ย่อมชนะการให้ทั้งปวง

03.(คำบาลี) สพฺพรสํ ธมฺมรโส ชินาติ
    (คำอ่าน) สับพะระสัง ธัมมะระโส ชินาติ
    (คำแปล) รสแห่งธรรม ย่อมชนะรสทั้งปวง

04.(คำบาลี) สพฺพรติ ธมฺมรติ ชินาติ
    (คำอ่าน) สับพะระติ ธัมมะระติ ชินาติ
    (คำแปล) ความยินดีในธรรม ย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

05.(คำบาลี) ตณฺหกฺขโย สพฺพทุกฺขํ ชินาติ
    (คำอ่าน) ตันหักขะโย สับพะทุกขัง ชินาติ
    (คำแปล) ความสิ้นตัณหา ย่อมชนะทุกทั้งปวง

06.(คำบาลี) ตณฺหกฺขโย สพฺพทุกฺขํ ชินาติ
    (คำอ่าน) ตันหักคะโย สับพะทุกขัง ชินาติ
    (คำแปล) ความสิ้นตัณหา ย่อมชนะทุกทั้งปวง

07.(คำบาลี) น ตํ ชิตํ สาธุ ชิตํ ยํ ชิตํ อวชิยฺยติ
    (คำอ่าน) นะตัง ชิตัง สาทุ ชิตังยัง ชิตัง อะวะชิยะติ
    (คำแปล) ความชนะใดที่ชนะแล้วกลับแพ้ได้ ความชนะนั้นไม่ดี

08.(คำบาลี) ตํ โข ชิตํ สาธุ ชิตํ ยํ ชิตํ นาวชิยฺยติ
    (คำอ่าน) ตังโข ชิตัง สาทุ ชิตัง ยังชิตัง นาวะชิยะติ
    (คำแปล) ความชนะใดที่ชนะแล้วไม่กลับแพ้ ความชนะนั้นดี

09.(คำบาลี) อกฺโกเธน ชิเน โกธํ
    (คำอ่าน) อักโกเทนะ ชิเนโกทัง
    (คำแปล) พึงชนะความโกรธด้วยการไม่โกรธ

10.(คำบาลี) อสาธุํ สาธุนา ชิเน
    (คำอ่าน) อะสาธัง สาทุนา ชิเน
    (คำแปล) พึงชนะคนไม่ดีด้วยความดี

11.(คำบาลี) ชิเน กทริยํ ทาเนน
    (คำอ่าน) ชิเน กะทะริยัง ทาเนนะ
    (คำแปล) พึงชนะคนตระหนี่ด้วยการให้

12.(คำบาลี) สจฺเจนาลิ กวาทินํ
    (คำอ่าน) สัดเจนาลิ กะว่าทินัง
    (คำแปล) พึงชนะคนพูดปดด้วยคำจริง

13.(คำบาลี) ชิเน กทริยํ ทาเนน
    (คำอ่าน)  ชิเน กะทะริยัง ทาเนนะ
    (คำแปล)  พึงชนะคนตระหนี่ด้วยการให้

14.(คำบาลี) อสาธํ สาธุนา ชิเน
    (คำอ่าน) อะสาทัง สาทุนา ชิเน
    (คำแปล)  พึงชนะคนไม่ดี ด้วยความดี

15.(คำบาลี) อกฺโกเธน ชิเน โกธํ
    (คำอ่าน) อักโกเทนะ ชิเน โกทัง
    (คำแปล)  พึงชนะคนโกรธ ด้วยความไม่โกรธ

16.(คำบาลี) สจฺเจนาลิกวาทินํ
    (คำอ่าน) สัดเจนาลิกะวาทินัง
    (คำแปล)  พึงชนะคนพูดปดด้วยคำจริง[/size]ขอขอบคุณ http://www.96rangjai.com
ทั้งหลายนี้ ท่านสามารถนำไปเผยแพร่ได้ เพื่อเป็นธรรมทาน

ฟังเพลงชุดใหญ่จุใจ เสียงใส ต้องที่นี่"บ้านใบไม้"
"ฟังเสียงร้อง จากสมาชิก ได้ที่นี่"
ขอขอบคุณ ท่านเจ้าของผลงานเพลง และ เจ้าของไฟล์เพลงต้นทางทุกท่านไว้ ณที่นี้ ด้วยค่ะ
เพลงในบอร์ดนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น โปรดอุดหนุนแผ่นแท้

ออฟไลน์ baimai

 • ผู้ดูแลเว็บไซต์
 • *****
 • กระทู้: 5,530
 • พลังน้ำใจ 694
 • เพศ: หญิง
 • เดินต่อไป อย่าหยุดนิ่ง
  • facebook


กัมมวรรค  คือ หมวดกรรม

01.(คำบาลี) กมฺมํ สตฺเต วิภชติ ยทิทํ หีนปฺปณีตตาย
    (คำอ่าน) กัมมัง สัตเต วิภะชะติ ยะทิทัง ฮีนับปะนีตะตายะ
    (คำแปล) กรรมย่อมจำแนกสัตว์ คือให้ทรามและประณีต
02.(คำบาลี) ยงฺกิญฺจิ สิถิลํ กมฺมํ น ตํ โหติ มหปฺผลํ
    (คำอ่าน) ยังกินจิ สิถิลัง กัมมัง นะตังโหติ มะหับผะลัง
    (คำแปล) การงานอะไร ๆ ที่ย่อหย่อน ย่อมไม่มีผลมาก
03.(คำบาลี) สานิ กมฺมานิ นยนฺติ ทุคฺคติ
    (คำอ่าน) สานิ กัมมานิ นะยันติ ทุกคะติ
    (คำแปล) กรรมชั่วของตนเอง ย่อมนำไปสู่ทุคติ
04.(คำบาลี) สาธุ ปาเปน ทุกฺกรํ
    (คำอ่าน) สาธุ ปาเปนะ ทุกกะรัง
    (คำแปล) ความดี อันคนชั่วทำยาก
05.(คำบาลี) อกตํ ทุกฺกฏํ เสยฺโย
    (คำอ่าน) อะกะตัง ทุกกะตัง ไส็ยโย
    (คำแปล) ความชั่ว ไม่ทำเสียเลยดีกว่า
06.(คำบาลี) ปจฺฉา ตปฺปติ ทุกฺกฏํ
    (คำอ่าน) ปัดฉา ตับปะติ ทุกกะตัง
    (คำแปล) ความชั่วย่อมเผาผลาญในภายหลัง
07.(คำบาลี) กตญฺจ สุกตํ เสยฺโย
    (คำอ่าน) กะตันจะ สุกะตังเสยโย
    (คำแปล) ความดี ทำนั่นแล ดีกว่า
08.(คำบาลี) น ตํ กมฺมํ กตํ สาธุ ยํ กตฺวา อนุตปฺปติ
    (คำอ่าน) นะตังกัมมัง กะตังสาธุ ยังกัดวา อะนุตับปะติ
    (คำแปล) ทำกรรมใดแล้วร้อนใจภายหลัง กรรมที่ทำแล้วนั้นไม่ดี
09.(คำบาลี) ตญฺจ กมฺมํ กตํ สาธุ ยํ กตฺวา นานุตปฺปติ
    (คำอ่าน) ตันจะกัมมัง กะตังสาธุยัง กัดวานานุตับปะติ
    (คำแปล) ทำกรรมใดแล้วไม่ร้อนใจภายหลัง กรรมที่ทำแล้วนั้นแลเป็นดี
10.(คำบาลี) สุกรานิ อสาธูนิ อตฺตโน อหิตานิ จ
    (คำอ่าน)  สุกะรานิ อะสาธูนิ อัตตะโน อะหิตานิจะ
    (คำแปล) การที่ไม่ดีและไม่เป็นประโยชน์แก่ตน ทำได้ง่าย
11.(คำบาลี) ยํ เว หิตญฺจ สาธุญฺจ ตํ เว ปรมทุกฺกรํ
    (คำอ่าน) ยังเวหิตันจะ สาทันจะตังเว ปะระมะทุกกะรัง
    (คำแปล) การใดแลเป็นประโยชน์ด้วย ดีด้วย การนั้นแลทำได้ยากยิ่ง
12.(คำบาลี) น หิ ตํ สุลภํ โหติ สุขํ ทุกฺกฏการินา
    (คำอ่าน) นะหิตัง สุละพังโหติ สุขัง ทุกกะตะการินา
    (คำแปล) สุขไม่เป็นผลอันคนทำชั่วจะได้ง่ายเลย
13.(คำบาลี) กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ
    (คำอ่าน) กันยานะการี กันยานัง ปาปะการี จะปาปะกัง
    (คำแปล) สัตวโลกย่อมเป็นไปตามกรรม
14.(คำบาลี) นิสมฺม กรณํ เสยฺโย
    (คำอ่าน) นิสัมมะ กะระนัง เสยโย
    (คำแปล) ใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำ ดีกว่า
15.(คำบาลี) กตสฺส นตฺถิ ปฏิการํ
    (คำอ่าน) กะตัดสะ นัดถิ ปะติการัง
    (คำแปล) สิ่งที่ทำแล้ว ทำคืนไม่ได้
16.(คำบาลี) กยิรา เจ กยิราเถนํ
    (คำอ่าน) กะยิราเจ กะยิราเถนัง
    (คำแปล) ถ้าจะทำ ก็พึงทำการนั้น (จริง ๆ)
17.(คำบาลี) กเรยฺย วากฺยํ อนุกมฺปกานํ
    (คำอ่าน) กะไร็ยยะ วากุยัง อะนุกัมปะกานัง
    (คำแปล) ควรทำตามถ้อยคำของผู้เอ็นดู
18.(คำบาลี) กาลานุรูปํว ธุรํ นิยุญฺเช
    (คำอ่าน) กาลานุรูปังวะ ธุรังนิยุนเช
    (คำแปล) พึงประกอบธุระให้เหมาะแก่กาลเทียว
19.(คำบาลี) รกฺเขยฺย อตฺตโน สาธุํ ลวณํ โลณตํ ยถา
    (คำอ่าน) รักไข็ยยะ อัตตะโนสาทัง ละวะนังโลนะตัง ยะถา
    (คำแปล) พึงรักษาความดีของตนไว้ ดังเกลือรักษาความเค็ม
20.(คำบาลี) กิจฺจานุกุพฺพสฺส กเรยฺย กิจฺจํ
    (คำอ่าน) กิดจานุกุบพัดสะ กะไร็ยยะกิดจัง
    (คำแปล) พึงทำกิจแก่ผู้ช่วยทำกิจ
21.(คำบาลี) นานตฺถกามสฺส กเรยฺย อตฺถํ
    (คำอ่าน) นานัดถะกามัดสะ กะไร็ยยะอัตถัง
    (คำแปล) ไม่พึงทำประโยชน์แก่ผู้มุ่งความพินาศ
22.(คำบาลี) มา จ สาวชฺชมาคมา
    (คำอ่าน) มาจะ สาวัดชะมาคะมา
    (คำแปล) อย่ามาถึงกรรมอันมีโทษเลย


อัปปมาทวรรค  คือ หมวดไม่ประมาท


01.(คำบาลี) อปฺปมาโท อมตํปทํ
    (คำอ่าน) อับปะมาโท อะมะตังปะทัง
    (คำแปล) ความไม่ประมาท เป็นทางไม่ตาย
02.(คำบาลี) อปฺปมาทญฺจ เมธาวี  ธนํ เสฏฺฐํว รกฺขติ 
    (คำอ่าน) อับปะมาทันจะ เมทาวีทะนัง เสตะถังวะ รักขะติ
    (คำแปล) ปราชญ์ย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้ เหมือนทรัพย์ประเสริฐสุด
03.(คำบาลี) อปฺปมาทํ ปสํสนฺติ 
    (คำอ่าน) อับปะมาทัง ปะสังสันติ
    (คำแปล) บัณฑิตย่อมสรรเสริญความไม่ประมาท
04.(คำบาลี) อปฺปมาเท ปโมทนฺติ
    (คำอ่าน) อับปะมาเท ปะโมทันติ
    (คำแปล) บัณฑิตย่อมบันเทิงในความไม่ประมาท
05.(คำบาลี) อปฺปมตฺตา น มียนฺติ
    (คำอ่าน) อับปะมัดตา นะมียันติ
    (คำแปล) ผู้ไม่ประมาท ย่อมไม่ตาย
06.(คำบาลี) อปฺปมตฺโต หิ ฌายนฺโต ปปฺโปติ วิปุลํ สุขํ
    (คำอ่าน) อับปะมัดโต หิชายันโต ปับโปติ วิปุลัง สุขัง
    (คำแปล) ผู้ไม่ประมาทพินิจอยู่ ย่อมถึงสุขอันไพบูลย์
07.(คำบาลี) อปฺปมตฺโต อุโภ อตฺเถ อธิคฺคณหาติ ปณฺฑิโต
    (คำอ่าน) อับปะมัดโต อุโพ อัดเถ อะทิกคะนะหาติ ปันทิโต
    (คำแปล) บัณฑิตผู้ไม่ประมาท ย่อมได้รับประโยชน์ทั้งสอง
08(คำบาลี) อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ
    (คำอ่าน) อับปะมาเทนะ สัมปาเทถะ
    (คำแปล) ท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม
09.(คำบาลี) อปฺปมาทรตา โหถ
    (คำอ่าน) อับปะมาทะระตา โหถะ
    (คำแปล) ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ยินดีในความไม่ประมาท
10.(คำบาลี)เย ปมตฺตา ยถา มตา
    (คำอ่าน)เย ปะมัดตา ยะถา มะตา
    (คำแปล)  ผู้ประมาท เหมือนคนตายแล้ว
11.(คำบาลี)เต ทีฆรตฺตํ โสจนฺติ เย ปมชฺชนฺติ มาณวา
    (คำอ่าน)เต ทีคะรัดตัง โสจันติ เย ปะมัดชันติ มานะวา
    (คำแปล)  คนประมาท ย่อมเศร้าโศกสิ้นกาลนาน
12.(คำบาลี)อปฺปมาทรตา โหถ
    (คำอ่าน)อับปะมาทะระตา โหถะ
    (คำแปล)  ท่านทั้งหลาจงเป็นผู้ยินดีในความไม่ประมาท
13.(คำบาลี)อปฺปมาทญฺจ เมธาวี ธนํ เสฏฺฐฺ รกฺขติ
    (คำอ่าน)อับปะมาทันจะ เมทาวี ทะนัง เสตัด รักขะติ
    (คำแปล)  ปราชญ์ย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้ เหมือนทรัพย์ประเสริฐสุดกิเลสวรรค คือ หมวดกิเลส01.(คำบาลี) สงฺกปฺปราโค ปุริสสฺส กาโม
    (คำอ่าน) สังกับปะราโค ปุริสัดสะ กาโม
    (คำแปล) ความกำหนัดเพราะดำริ เป็นกามของคน
02.(คำบาลี) น สนฺติ กามา มนุเชสุ นิจฺจา
    (คำอ่าน) นะสันติ กามา มะนุเชสุ นิดจา
    (คำแปล) กามทั้งหลายที่เที่ยง ไม่มีในมนุษย์
03.(คำบาลี) กาเมหิ โลกมฺหิ น อตฺถิ ติตฺติ
    (คำอ่าน) กาเมหิ โลกัมหิ นะอัดถิ ติดติ
    (คำแปล) ความอิ่มด้วยกามทั้งหลาย ไม่มีในโลก
04.(คำบาลี) น กหาปณวสฺเสน ติตฺติ กาเมสุ วิชฺชติ
    (คำอ่าน) นะกะหาปะนะวัดเสนะ ติดติ กาเมสุ วิดชะติ
    (คำแปล) ความอิ่มในกามทั้งหลาย ย่อมไม่มีเพราะฝนคือกหาปณะ
05.(คำบาลี) นตฺถิ กามา ปรํ ทุกฺขํ
    (คำอ่าน) นัดถิกามา ปะรังทุกขัง
    (คำแปล) ทุกข์ (อื่น) ยิ่งกว่ากาม ย่อมไม่มี
06.(คำบาลี) นตฺถิ ตณฺหาสมา นที
    (คำอ่าน) นัดถิ ตันหาสะมา นะที
    (คำแปล) แม่น้ำเสมอด้วยตัณหา ไม่มี
07.(คำบาลี) อิจฺฉา โลกสฺมิ ทุชฺชหา
    (คำอ่าน) อิดฉา โลกัดมิ ทุดชะหา
    (คำแปล) ความอยากละได้ยากในโลก
08.(คำบาลี) อิจฺฉา หิ อนนฺตโคจรา
    (คำอ่าน) อิดฉาหิ อะนันตะโคจะรา
    (คำแปล) ความอยากมีอารมณ์หาที่สุดมิได้เลย
09.(คำบาลี) อิจฺฉา นรํ ปริกสฺสติ
    (คำอ่าน) อิดฉานะรัง ปะริกัดสะติ
    (คำแปล) ความอยากย่อมเสือไสซึ่งนรชน
10.(คำบาลี) นตฺถิ ราคสโม อคฺคิ
    (คำอ่าน) นัดถิ ราคะสะโม อักคิ
    (คำแปล) ไฟเสมอด้วยราคะ ไม่มี
11.(คำบาลี) โลโภ ธมฺมานํ ปริปนฺโถ
    (คำอ่าน) โลโพ ธัมมานัง ปะริปันโถ
    (คำแปล) ความโลภเป็นอันตรายแห่งธรรมทั้งหลาย
12.(คำบาลี) อติโลโภ หิ ปาปโก
    (คำอ่าน) อะติโลโพ หิปาปะโก
    (คำแปล) ความละโมบเป็นบาปแท้
13.(คำบาลี) นตฺถิ โมหสมํ ชาลํ
    (คำอ่าน) นัดถิ โมสะหะมัง ชาลัง
    (คำแปล) ข่ายเสมอด้วยโมหะ ไม่มี
14.(คำบาลี) ภิยฺโย จ กาเม อภิปตฺถยนฺติ
    (คำอ่าน) พิโยจะกาเม อะพิปัดถะยันติ
    (คำแปล) ผู้บริโภคกาม ย่อมปรารถนากามยิ่งขึ้นไป
15.(คำบาลี) อูนา ว หุตฺวาน ชหนฺติ เทหํ
    (คำอ่าน) อูนาวะ หุดวานะ ชะหันติเทหัง
    (คำแปล) ผู้บริโภคกามเป็นผู้พร่อง ละร่างกายไป
16.(คำบาลี) โภคตณฺหาย ทุมฺเมโธ หนฺติ อญฺเว อตฺตนํ
    (คำอ่าน) โพคะตันหายะ ทำเมโท หันติอันเว อัดตะนัง
    (คำแปล) ผู้มีปัญญาทราม ย่อมฆ่าตนเองเหมือนฆ่าผู้อื่น เพราะอยากได้ โภคทรัพย์
17(คำบาลี) อวิชฺชานิวุตา โปสา
    (คำอ่าน) อะนิดชานิวุตา โปสา
    (คำแปล) คนทั้งหลายอันอวิชชาหุ้มห่อไว้


จิตตวรรค  คือหมวดจิต


01.(คำบาลี) จิตฺเต สงฺกิลิฏเฐ ทุคฺคติ ปาฏิกงฺขา
    (คำอ่าน) จิดเต สังกิลิตะเถ ทุกคะติ ปาติกังขา
    (คำแปล) เมื่อจิตเศร้าหมองแล้ว ทุคติเป็นอันต้องหวัง
02.(คำบาลี) จิตฺเต อสงฺกิลิฏฺเฐ สุคติ ปาฏิกงฺขา
    (คำอ่าน) จิดเต อะสังกิลิตะเถ สุคะติ ปาติกังขา
    (คำแปล) เมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้ว สุคติเป็นอันหวังได้
03.(คำบาลี) จิตฺตสฺส ทมโถ สาธุ
    (คำอ่าน) จิดตัดสะ ทะมะโถ สาธุ
    (คำแปล) การฝึกจิตเป็นความดี
04.(คำบาลี) จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ
    (คำอ่าน) จิดตัง ทันตัง สุขาวะหัง
    (คำแปล) จิตที่ฝึกแล้ว นำสุขมาให้
05.(คำบาลี) จิตฺตํ คุตฺตํ สุขาวหํ
    (คำอ่าน) จิดตัง คุดตัง สุขาวะหัง
    (คำแปล) จิตที่คุ้มครองแล้ว นำสุขมาให้
06(คำบาลี) จิตฺตํ อตฺตโน อุชุกมกํสุ
    (คำอ่าน) จิดตัง อัดตะโน อุชุกะมะกังสุ
    (คำแปล) คนฉลาดได้ทำจิตของตนให้ซื่อตรง
07.(คำบาลี) สจิตฺตปริยายกุสลา ภเวยฺยุํ
    (คำอ่าน) สะจิดตะ ปะริยายะกุสะลา พะไว็ยยัง
    (คำแปล) พึงเป็นผู้ฉลาดในกระบวนจิตของตน
08.(คำบาลี) เตลปตฺตํ ยถา ปริหเรยฺย เอวํ สจิตฺตมนุรกฺเข
    (คำอ่าน) เตละปัดตังยะถา ปะริหะไร็ยยะเอวัง สะจิดตะมะนุรักเข
    (คำแปล) พึงรักษาจิตของตน. เหมือนคนประคองบาตรเต็มด้วยน้ำมัน
09(คำบาลี) สจิตฺตมนุรกฺขถ
    (คำอ่าน) สะจิดตะมะ นุรักขะถะ
    (คำแปล) จงตามรักษาจิตของตน
10.(คำบาลี) จิตฺตํ รกฺเขถ เมธาวี
    (คำอ่าน) จิดตัง รักเขถะ เมธาวี
    (คำแปล) ผู้มีปัญญาพึงรักษาจิต
11.(คำบาลี) ยโต ยโต จ ปาปกํ ตโต ตโต มโน นิวารเย
    (คำอ่าน) ยะโตยะโต จะปาปะกัง ตะโตตะโต นะโม นิวาระเย
    (คำแปล) ก็บาปเกิดจากอารมณ์ใด ๆ พึงห้ามใจจากอารมณ์นั้นๆโกธวรรค - หมวดโกรธ


01.(คำบาลี) น หิ สาธุ โกโธ
    (คำอ่าน) นะหิ สาธุ โกโธ
    (คำแปล) ความโกรธไม่ดีเลย
02.(คำบาลี) โกโธ สตฺถมลํ โลเก
    (คำอ่าน) โกโธ สัดถะมะลัง โลเก
    (คำแปล) ความโกรธเป็นดังสนิมศัสตราในโลก
03.(คำบาลี) อนตฺถชนโน โกโธ
    (คำอ่าน) อะนัดถะชะนะโน โกโธ
    (คำแปล) ความโกรธก่อความพินาศ
04.(คำบาลี) อนฺธตมํ ตทา โหติ ยํ โกโธ สหเต นรํ
    (คำอ่าน) อันทะตะมัง ตะทาโหติ ยังโกโท สะหะเตนะรัง
    (คำแปล) ความโกรธครอบงำนรชนเมื่อใด ความมืดมนย่อมมีเมื่อนั้น
05.(คำบาลี) อปฺโป หุตฺวา พหุ โหติ วฑฺฒเต โส อขนฺติโช
    (คำอ่าน) อับโป หุดวา พะหุโหติ วัดทะเตโส อะขันติโช
    (คำแปล) ความโกรธน้อยแล้วมาก มันเกิดจากความไม่อดทนจึงทวีขึ้น
06.(คำบาลี) โกโธ ทุมฺเมธโคจโร
    (คำอ่าน) โกโธ ทุมเมทะ โคจะโร
    (คำแปล) ความโกรธเป็นอารมณ์ของคนมีปัญญาทราม
07.(คำบาลี) โทโส โกธสมุฏฺฐาโน
    (คำอ่าน) โทโส โกทะสะมุตะถาโน
    (คำแปล) โทสะมีความโกรธเป็นสมุฏฐาน
08.(คำบาลี) นตฺถิ โทสสโม คโห
    (คำอ่าน) นัดถิ โทสะสะโม คะโห
    (คำแปล) ผู้จับเสมอด้วยโทสะ ไม่มี
09.(คำบาลี) นตฺถิ โทสสโม กลิ
    (คำอ่าน) นัดถิ โทสะสะโมกะลิ
    (คำแปล) ความผิดเสมอด้วยโทสะไม่มี
10.(คำบาลี) โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ
    (คำอ่าน) โกทัง คัดวา สุขังเสติ
    (คำแปล) ฆ่าความโกรธได้ อยู่เป็นสุข
11.(คำบาลี) โกธํ ฆตฺวา น โสจติ
    (คำอ่าน) โกทัง คัดวา นะโสจะติ
    (คำแปล) ฆ่าความโกรธได้ ไม่เศร้าโศก
12.(คำบาลี) โกธาภิภูโต กุสลํ ชหาติ
    (คำอ่าน) โกธาภิภูโต กุสะลัง ชะหาติ
    (คำแปล) ผู้ถูกความโกรธครอบงำ ย่อมละกุศลเสีย
13.(คำบาลี) โกธโน ทุพฺพณฺโณ โหติ
    (คำอ่าน) โกทะโน ทุบพันโน โหติ
    (คำแปล) คนมักโกรธ ย่อมมีผิวพรรณเศร้าหมอง
14.(คำบาลี) ทุกฺขํ สยติ โกธโน
    (คำอ่าน) ทุกขัง สะยะติ โกทะโน
    (คำแปล) คนมักโกรธ ย่อมอยู่เป็นทุกข์
15.(คำบาลี) อโถ อตฺถํ คเหตฺวาน อนตฺถํ ปฏิปชฺชติ
    (คำอ่าน) อะโถอัดถัง คะเหตตะวานะ อะนัดถัง ปะติปัดชะติ
    (คำแปล) คนมักโกรธถือเอาประโยชน์แล้ว กลับประพฤติไม่เป็นประโยชน์
16.(คำบาลี) โกธาภิภูโต ปุริโส ธนชานิ นิคจฺฉติ
    (คำอ่าน) โกธาภิภูโต ปุริโส ทะนะชานิ นิคัดฉะติ
    (คำแปล) ผู้ถูกความโกรธครอบงำ ย่อมถึงความเสื่อมทรัพย์
17.(คำบาลี) โกธสมฺมทสมฺมตฺโต อายสกฺยํ นิคจฺฉติ
    (คำอ่าน) โกทะสัมมะทะ สัมมัดโต อายะสักยัง นิคัดฉะติ
    (คำแปล) ผู้เมามึนด้วยความโกรธ ย่อมถึงความไร้ยศศักดิ์
18.(คำบาลี) ญาติมิตฺตา สุหชฺชา จ ปริวชฺเชนฺติ โกธนํ
    (คำอ่าน) ยาติมิดตา สุหัดชา จะ ปะริวัดเชนติ โกทะนัง
    (คำแปล) ญาติมิตรและสหาย ย่อมหลีกเลี่ยงคนมักโกรธ
19.(คำบาลี) กุทฺโธ อตฺถํ น ชานาติ
    (คำอ่าน) กุดโท อัดถัง นะชานาติ
    (คำแปล) ผู้โกรธ ย่อมไม่รู้อรรถ
20.(คำบาลี) กุทฺโธ ธมฺมํ น ปสฺสติ
    (คำอ่าน) กุดโทธัมมัง นะปัดสะติ
    (คำแปล) ผู้โกรธ ย่อมไม่เห็นธรรม
21.(คำบาลี) ยํ กุทฺโธ อุปโรเธติ สุกรํ วิย ทุกฺกรํ
    (คำอ่าน) ยังกุดโท อุปะโรเทติ สุกะรัง วิยะทุกกะรัง
    (คำแปล) ผู้โกรธจะผลาญสิ่งใด สิ่งนั้นทำยากก็เหมือนทำง่าย
22.(คำบาลี) ปจฺฉา โส วิคเต โกเธ อคฺคิทฑฺโฒว ตปฺปติ
    (คำอ่าน) ปัดฉาโสวิคะเต โกเท อักคิทัดโทวะ ตับปะติ
    (คำแปล) ภายหลัง เมื่อความโกรธหายแล้ว เขาย่อมเดือดร้อนเหมือน ถูกไฟไหม้
23.(คำบาลี) คำบาลี โกเธน อภิภูตสฺส น ทีปํ โหติ กิญฺจินํ
    (คำอ่าน) โกเทนะ อะพิพูตัดสะ นะทีปังโหติ กินจินัง
    (คำแปล) ผู้ถูกความโกรธครอบงำ ย่อมไม่มีที่พำนักสักนิดเดียว
24.(คำบาลี) หนฺติ กุทฺโธ สมาตรํ
    (คำอ่าน) หันติกุดโท สะมาตะรัง
    (คำแปล) ย่อมฆ่ามารดาของตนได้
25.(คำบาลี) โกธชาโต ปราภโว
    (คำอ่าน) โกทะชาโต ปะราพะโว
    (คำแปล) ผู้เกิดความโกรธแล้ว เป็นผู้ฉิบหาย
26.(คำบาลี) โกธํ ทเมน อุจฺฉินฺเท
    (คำอ่าน) โกทัง ทะเมนะ อัดฉินเท
    (คำแปล) พึงตัดความโกรธด้วยความข่มใจ
27.(คำบาลี) มา โกธสฺส วสํ คมิ
    (คำอ่าน) มาโกทัดสะ วะสังคะมิ
    (คำแปล) อย่าลุอำนาจความโกรธ


ฟังเพลงชุดใหญ่จุใจ เสียงใส ต้องที่นี่"บ้านใบไม้"
"ฟังเสียงร้อง จากสมาชิก ได้ที่นี่"
ขอขอบคุณ ท่านเจ้าของผลงานเพลง และ เจ้าของไฟล์เพลงต้นทางทุกท่านไว้ ณที่นี้ ด้วยค่ะ
เพลงในบอร์ดนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น โปรดอุดหนุนแผ่นแท้

ออฟไลน์ baimai

 • ผู้ดูแลเว็บไซต์
 • *****
 • กระทู้: 5,530
 • พลังน้ำใจ 694
 • เพศ: หญิง
 • เดินต่อไป อย่าหยุดนิ่ง
  • facebook

มิตตวรรค คือ หมวดมิตร

01.(คำบาลี)สตฺโถ ปวสโต มิตฺตํ.
    (คำอ่าน) สัดโถ ปะวะสะโต มิดตัง.
    (คำแปล) หมู่เกวียน (หรือต่าง) เป็นมิตรของคนเดินทาง.
02.(คำบาลี)มาตา มิตฺตํ สเก ฆเร.
    (คำอ่าน) มาตา มิดตัง สะเก คะเร.
    (คำแปล) มารดาเป็นมิตรในเรือนของตน.
03.(คำบาลี)สหาโย อตฺถชาตสฺส โหติ มิตฺตํ ปุนปฺปุนํ.
    (คำอ่าน) สะหาโย อัดถะชาสัดสะ โหติ มิดตัง ปุนับปุนัง.
    (คำแปล) สหาย เป็นมิตรของคนมีความต้องการเกิดขึ้นเนือง ๆ.
04.(คำบาลี)สพฺพตฺถ ปูชิโต โหติ โย มิตฺตานํ น ทุพฺภติ.
    (คำอ่าน) สับพัดถะ ปูชิโต โหติ โย มิดตานัง นะทุบพะติ.
    (คำแปล) ผู้ไม่ประทุษร้ายมิตร ย่อมมีผู้บูชาในที่ทั้งปวง.
05.(คำบาลี)สพฺเพ อมิตฺเต ตรติ โย มิตฺตานํ น ทุพฺภติ.
    (คำอ่าน) สับเพ อะมิดเต ตะระติ โย มิดตานัง ทุบพะติ.
    (คำแปล) ผู้ไม่ประทุษร้ายมิตร ย่อมผ่านพ้นศัตรูทั้งปวง.
06.(คำบาลี)มิตฺตทุพฺโภ หิ ปาปโก.
    (คำอ่าน) มิดตะทุบโพ หิ ปาปะโก.
    (คำแปล) ผู้ประทุษร้ายมิตร เป็นคนเลวแท
07(คำบาลี)ปาปมิตฺโต ปาปสโข ปาปอาจารโคจโร.
    (คำอ่าน) ปาปะมิดโต ปาปะสะโข ปาปะอาจาระโคจะโร.
    (คำแปล) มีมิตรเลวมีเพื่อนเลว ย่อมมีมรรยาทและที่เที่ยวเลว.
08.(คำบาลี)ภริยา ปรมา สขา.
    (คำอ่าน) พะริยา ปะระมา สะขา.
    (คำแปล) ภริยาเป็นเพื่อนสนิท.
09.(คำบาลี)นตฺถิ พาเล สหายตา.
    (คำอ่าน) นัดถิ พาเล สะหายะตา.
    (คำแปล) ความเป็นสหาย ไม่มีในคนพาล.
10.(คำบาลี)อตฺถมฺหิ ชาตมฺหิ สุขา สหายา.
    (คำอ่าน) อัดถัมหิ ชาตัมหิ สุขา สะหายา.
    (คำแปล) เมื่อความต้องการเกิดขึ้น สหายเป็นผู้นำสุขมาให้.
11.(คำบาลี)สเจ ลเภถ นิปกํ สหายํ จเรยฺย เตนตฺตมโน สติมา.
    (คำอ่าน) สะเจ ละเพถะ นิปะกัง สะหายัง จะไร็ยยะ เตนัดตะมะโน สะติมา.
    (คำแปล) ถ้าได้สหายผู้รอบคอบ พึงพอใจมีสติเที่ยวไปกับเขา.
12.(คำบาลี)โน เจ ลเภถ นิปกํ สหายํ เอโก จเร น จ ปาปานิ กริยา.
    (คำอ่าน) โนเจ ละเพถะ นิบกัง สะหายัง เอโก นะจะ ปาปานิ กะริยา.
    (คำแปล) ถ้าไม่ได้สหายผู้รอบคอบ พึงเที่ยวไปคนเดียวและไม่พึงทำความชั่ว.


วาจาวรรค คือหมวดวาจา

01.(คำบาลี)หทยสฺส สทิสี วาจา.
    (คำอ่าน) หะทะยัดสะ สะทิสี วาจา.
    (คำแปล)  วาจาเช่นเดียวกับใจ.
02.(คำบาลี)โมกฺโข กลฺยาณิยา สาธุ.
    (คำอ่าน) โมกโข กันยานิยา สาทุ.
    (คำแปล)  เปล่งวาจางาม ยังประโยชน์ให้สำเร็จ.
03.(คำบาลี)มุตฺวา ตปฺปติ ปาปิกํ.
    (คำอ่าน) มุดตะวา ตับปะติ ปาปิกัง.
    (คำแปล)  คนเปล่งวาจาชั่ว ย่อมเดือดร้อน.
04.(คำบาลี)ทุฏฺฐสฺส ผรุสา วาจา.
    (คำอ่าน) ทุตะถัดสะ ผะรุสา วาจา.
    (คำแปล)  คนโกรธมีวาจาหยาบ.
05.(คำบาลี)อภูตวาที นิรยํ อุเปติ.
    (คำอ่าน) อะภูตะวาที นิระยัง อุเปติ.
    (คำแปล)  คนพูดไม่จริง ย่อมเข้าถึงนรก.
06.(คำบาลี)สํโวหาเรน โสเจยฺยํ เวทิตพฺพํ.
    (คำอ่าน) สังโวหาเรนะ โสไจ็ยยัง เวทิตับพัง.
    (คำแปล)  ความสะอาด พึงรู้ได้ด้วยถ้อยคำ.
07.(คำบาลี)วาจํ มุญฺเจยฺย กลฺยาณิ.
    (คำอ่าน) วาจัง มุนไจ็ยยะ กันยานิ.
    (คำแปล)  ควรเปล่งวาจางาม.
08.(คำบาลี)สณฺหํ คิรํ อตฺถวติ ปมุญฺเจ.
    (คำอ่าน) สันหัง คิรัง อัดถะวะติ ปะมุนเจ.
    (คำแปล)  ควรเปล่งวาจาไพเราะที่มีประโยชน์.
09.(คำบาลี)ตเมว วาจํ ภาเสยฺย ยายตฺตานํ น ตาปเย.
    (คำอ่าน) ตะเมวะ วาจัง พาไส็ยยะ ยายัดตานัง นะ ตาปะเย.
    (คำแปล)  ควรกล่าวแต่วาจาที่ไม่ยังตนให้เดือดร้อน.
10.(คำบาลี)มนุญฺญเมว ภาเสยฺย.
    (คำอ่าน) มะนุนยะเมวะ พาไส็ยยะ.
    (คำแปล)  ควรกล่าวแต่วาจาที่น่าพอใจ.
11.(คำบาลี)นามนุญฺญํ กุทาจนํ.
    (คำอ่าน) นามะนุนยัง กุทาจะนัง.
    (คำแปล)  ในกาลไหน ๆ ก็ไม่ควรกล่าววาจาไม่น่าพอใจ.
12.(คำบาลี)วาจํ ปมุญฺเจ กุสลํ นาติเวลํ.
    (คำอ่าน) วาจัง ปะมุนเจ กุสะลัง นาติเวลัง.
    (คำแปล)  ไม่ควรเปล่งวาจาที่ดี ให้เกินกาล.
13.(คำบาลี)น หิ มุญฺเจยฺย ปาปิกํ.
    (คำอ่าน) นะหิ มุนไจ็ยยะ ปาปิกัง.
    (คำแปล)  ไม่ควรเปล่งวาจาชั่วเลย.ขอขอบคุณ ธรรมะดีๆ จาก http://www.doisaengdham.org

ฟังเพลงชุดใหญ่จุใจ เสียงใส ต้องที่นี่"บ้านใบไม้"
"ฟังเสียงร้อง จากสมาชิก ได้ที่นี่"
ขอขอบคุณ ท่านเจ้าของผลงานเพลง และ เจ้าของไฟล์เพลงต้นทางทุกท่านไว้ ณที่นี้ ด้วยค่ะ
เพลงในบอร์ดนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น โปรดอุดหนุนแผ่นแท้

ออฟไลน์ baimai

 • ผู้ดูแลเว็บไซต์
 • *****
 • กระทู้: 5,530
 • พลังน้ำใจ 694
 • เพศ: หญิง
 • เดินต่อไป อย่าหยุดนิ่ง
  • facebook


จิตตวรรค - หมวดจิต

01.(คำบาลี) จิตฺเตน นียติ โลโก
    (คำอ่าน) จิตเตนะ นียะติ โลโก
    (คำแปล) โลกถูกจิตนำไป

02.(คำบาลี) วิหญฺญตี จิตฺตวสานุวตฺตี
    (คำอ่าน) วิหัญญะตี จิตตะวะสานุวัตตี
    (คำแปล) ผู้ประพฤติตามอำนาจจิตย่อมลำบาก

03.(คำบาลี) เตลปตฺตํ ยถา ปริหเรยฺย เอวํ สจิตฺตมนุรกฺเข
    (คำอ่าน) เตละปัตตัง ยะถา ปะริหะไร็ยยะ เอวัง สะจิตตะมะนุรักเข
    (คำแปล) พึงรักษาจิตของตน เหมือนคนประคองบาตรที่เต็มด้วยน้ำมัน

04.(คำบาลี) อนวัฏฺจิต จิตฺตสฺส สทฺธมฺมํ อวิชานโต
    (คำอ่าน) อะนะวัตจิต จิตตัสสะ สัทธัมมัง อะวิชานะโต
    (คำแปล) เมื่อจิตไม่มั่นคง ไม่รู้พระสัทธรรม

05.(คำบาลี) ปริปฺวลปสาทสฺสุ ปญฺญา น ปริปูรติ
    (คำอ่าน) ปะริปวะละปะสาทัสสุ ปัญญานะ ปะริปูระติ
    (คำแปล) มีความเลื่อมใสเลื่อนลอย ปัญญาย่อมไม่บริบูรณ์

06.(คำบาลี) อานาปานสฺสติ ยสฺส อปริปุณฺณา อภาวิตา
    (คำอ่าน) อานาปานัสสะติ ยัสสะ อะปะริปุณณา อะภาวิตา
    (คำแปล) สติกำหนดลมหายใจเข้าออก

07.(คำบาลี) กาโยปิ อิญฺชิโต โหติ จิตฺตมฺปิ โหติ อิญฺชิตํ
    (คำอ่าน) กาโยปิ อิญชิโต โหติ จิตตัมปิ โหติ อิญชิตัง
    (คำแปล) อันผู้ใดไม่อบรมให้บริบูรณ์ ทั้งกายทั้งจิตของผู้นั้นก็หวั่นไหว

08.(คำบาลี) น ตํ มาตา ปิตา กยิรา อญฺเญ วาปิจ ญาตกา
    (คำอ่าน) นะตังมาตา ปิตา กะยิรา อัญเญ วาปิจะ ญาตะกา
    (คำแปล) มารดาบิดาหรือญาติเหล่าอื่น ไม่พึงทำเหตุนั้นให้ได้

09.(คำบาลี) สมฺมาปณิหิตํ จิตฺตํ เสยฺยโส นํ ตโต กเร
    (คำอ่าน) สัมมาปะณิหิตัง จิตตัง ไส็ยยะโส นังตะโต กะเร
    (คำแปล) ส่วนจิตที่ตั้งไว้ดีแล้ว พึงทำเขาให้ดีกว่านั้น

10.(คำบาลี) ยถา อคารํ ทุจฺฉนฺนํ วุฏฐี สมติวิชฺฌต
    (คำอ่าน) ยะถา อะคารัง ทุดฉันนัง วุตถี สะมะติวิดชะตะ
    (คำแปล) ฝนย่อมรั่วรดเรือนที่มุงไม่ดีฉันใด

11.(คำบาลี) เอวํ อภาวิตํ จิตฺตํ ราโค สมติวิชฺฌติ
    (คำอ่าน) เอวัง อะภาวิตัง จิตตัง ราโค สะมะติวิดชะตา
    (คำแปล) ราคะย่อมรั่วรดจิตที่ไม่ได้อบรมฉันนั้น

12.(คำบาลี) เสโล ยถา เอกฆโน วาเตน น สมีรติ
    (คำอ่าน) เสโลยะถา เอกะคะโน วาเตนะ นะสะมีระติ
    (คำแปล) ภูเขาหินแท่งทึบ ไม่สั่นสะเทือนเพราะลมฉันใด

13.(คำบาลี) เอวํ นินฺทาปสํสาสุ น สมิญฺชนฺติ ปณฺฑิตา
    (คำอ่าน) เอวัง นินทาปะสังสาสุ นะสะมิญชันติ ปุญดิตา
    (คำแปล) บัณฑิตย่อมไม่หวั่นไหวในนินทาและสรรเสริญฉันนั้น

14.(คำบาลี) อนวสฺสุตจิตฺตสฺส อนนฺวาหตเจตโส
    (คำอ่าน) อะนะวัตสุตะจิตตัสสะ อะนันวาหะตะเจตะโส
    (คำแปล) ผู้มีจิตอันไม่ชุ่มด้วยราคะ มีใจอันโทสะไม่กระทบแล้ว

15.(คำบาลี) กุมฺภูปมํ กายมิมํ วิทิตฺวา นครูปมํ จิตฺตมิทํ ถเกตฺวา
    (คำอ่าน) กุมภูปะมัง กายะมิมัง วิทิตตะวา นะคะรูปะมัง จิตตะมิทัง ถะเกตตะวา
    (คำแปล) บุคคลรู้กายนี้ที่เปรียบด้วยหม้อ กั้นจิตที่เปรียบด้วยเมืองนี้แล้ว

16.(คำบาลี) โยเธถ มารํ ปญฺญาวุเธน ชิตญฺจ รกฺเข อนิเวสโน สิยา
    (คำอ่าน) โยเธถะ มารัง ปัญญาวุเธนะ ชิตัญจะ รักเข อะนิเวสะโน สิยา
    (คำแปล) พึงรบมารด้วยอาวุธคือปัญญา และพึงรักษาแนวที่ชนะไว้ ยับยั้งอยู่

17.(คำบาลี) จิตฺเตน นียติ โลโก จิตฺเตน ปริกสฺสต
    (คำอ่าน) จิตเตนะ นียะติ โลโก จิตเตนะ ปะริกัสสะตะ
    (คำแปล) โลกถูกจิตนำไป ถูกจิตชักไป

18.(คำบาลี) จิตฺตสฺส เอกธมฺมสฺส สพฺเพว วสมนฺวคู
    (คำอ่าน) จิตตัสสะ เอกะธัมมัสสะ สับเพวะ วะสะมันวะคู
    (คำแปล) สัตว์ทั้งปวงไปสู่อำนาจแห่งจิตอย่างเดียว

19.(คำบาลี) ทุนฺนิคฺคหสฺส ลหุโน ยตฺถ กามนิปาติโน
    (คำอ่าน) ทุนนิคคะหัสสะ ละหุโน ยัตถะ กามะนิปาติโน
    (คำแปล) การฝึกจิตที่ข่มยาก ที่เบา มักตกไปในอารมณ์ที่น่าใคร่

20.(คำบาลี) จิตฺตสฺส ทมโถ สาธุ จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ
    (คำอ่าน) จิตตัสสะ ทะมะโถ สาธุ จิตตัง ทันตัง สุขาวะหัง
    (คำแปล) เป็นความดี, (เพราะว่า) จิตที่ฝึกแล้ว นำสุขมาให้

21.(คำบาลี) สุทุทฺทสํ สุนิปุณํ ยตฺถ กามนิปาตินํ
     (คำอ่าน) สุทุดทะสัง สุนิปุณัง ยัตถะ กามะนิปาตินัง
     (คำแปล) ผู้มีปัญญา พึงรักษาจิตที่เห็นได้ยากนัก ละเอียดนัก

22.(คำบาลี) จิตฺตํ รกฺเขถ เมธาวี จิตฺตํ คุตฺตํ สุขาวหํ
     (คำอ่าน) จิตตัง รักเขถะ เมธาวี จิตตัง คุตตัง สุขาวะหัง
     (คำแปล) มักตกไปในอารมณ์ที่น่าใคร่, (เพราะว่า) จิตที่คุ้มครองแล้ว นำสุขมาให้
สุขวรรค - หมวดสุข

01.(คำบาลี) สพฺพตถ ทุกฺขสฺส สุขํ ปหานํ
    (คำอ่าน) สัพพะตะถะ ทุกขัสสะ สุขัง ปะหานัง
    (คำแปล) ละเหตุทุกข์ได้เป็นสุขในที่ทั้งปวง

02.(คำบาลี) อพฺยา ปชฺฌํ สุขํ โลเก
    (คำอ่าน) อัพยา ปัดชัง สุขัง โลเก
    (คำแปล) ความไม่เบียดเบียนเป็นสุขในโลก

03.(คำบาลี) นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ
    (คำอ่าน) นัตถิ สันติปะรัง สุขัง
    (คำแปล) ความสุขอื่นใด ยิ่งกว่าความสงบไม่มี

04.(คำบาลี) นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ
    (คำอ่าน) นิบพานัง ปะระมัง สุขัง
    (คำแปล) นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง

05.(คำบาลี) อทสฺสเนน พาลานํ นิจฺจเมว สุขี สิยา
    (คำอ่าน) อะทัดสะเนนะ พาลานัง นิดจะเมวะ สุขี สิยา
    (คำแปล) จะพึงมีความสุขเป็นนิตย์ ก็เพราะไม่พบเห็นคนพาล

06.(คำบาลี) สุขํ สุปติ พุทฺโธ จ เยน เมตฺตา สุภาวิตา
    (คำอ่าน) สุขัง สุปะติ พุธโท จะเยนะ เมตตา สุภาวิตา
    (คำแปล) ผู้เจริญเมตตาดีแล้วย่อมหลับและตื่นเป็นสุข

07.(คำบาลี) น หึสนฺติ อกิญฺจนํ
    (คำอ่าน) นะ หิงสันติ อะพินจะนัง
    (คำแปล) ไม่มีอะไรเลย ไม่มีใครเบียดเบียน

08.(คำบาลี) สุขิโน วตารหนฺโต
    (คำอ่าน) สุขิโน วะตาระหันโต
    (คำแปล) ท่านผู้ไกลกิเลส มีความสุขจริงหนอ

09.(คำบาลี) สกิญฺจนํ ปสฺส วิหญฺญมานํ
    (คำอ่าน) สะกินจะนัง ปัดสะ วิหันยะมานัง
    (คำแปล) คนมีห่วงกังวล ย่อมวุ่นวายอยู่

10.(คำบาลี) ยาวเทวสฺสหู กิญฺจิ ตาวเทว อขาทิสํ
    (คำอ่าน) ยาวะเทวัดสะหู กินจิ ตาวะเทวะ อะขาทิสัง
    (คำแปล) ตราบใดยังมีชิ้นเนื้อคาบไว้นิดหน่อย ตราบนั้นก็ยังถูกกลุ้มรุมยื้อแย่ง

11.(คำบาลี) นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ
    (คำอ่าน) นัดถิ สันติปะรัง สุขัง
    (คำแปล) ความสุข (อื่น) ยิ่งกว่าความสงบไม่มี


เสวนาวรรค - หมวดคบหา

01.(คำบาลี) วิสฺสาสา ภยมนฺเวติ
    (คำอ่าน) วิดสาสา พะยะมันเวติ
    (คำแปล) เพราะความไว้ใจภัยจึงตามมา

02.(คำบาลี) อติจิรํ นิวาเสน ปิโย ภวติ อปฺปิโย
    (คำอ่าน) อะติจิรัง นิวาเสนะ ปิโยภะวะติ อัปปิโย
    (คำแปล) เพราะอยู่ด้วยกันนานเกินไป คนที่รักกันก็มักหน่าย

03.(คำบาลี) ยํ เว เสวติ ตาทิโส
    (คำอ่าน) ยังเว เสวะติ ตาทิโส
    (คำแปล) คบคนใดก็เป็นเช่นคนนั้น

04.(คำบาลี) ทุกฺโข พาเลหิ สํวาโส อมิเตเนว สพฺพทา
    (คำอ่าน) ทุกโข พาเลหิ สังวาโส อะมิเตเนวะ สับพะทา
    (คำแปล) อยู่ร่วมกับคนพาลนำทุกข์มาให้เสมอไป เหมือนอยู่ร่วมกับศัตรู

05.(คำบาลี) ธีโร จ สุขสํวาโส ญาตีนํว สมาคโม
    (คำอ่าน) ธีโร จะสุขะสังวาโส ยาตีนังวะ สะมาคะโม
    (คำแปล) อยู่ร่วมกับปราชญ์นำสุขมาให้ เหมือนสมาคมกับญาติ

06.(คำบาลี) ยํ เว เสวติ ตาทิโส
    (คำอ่าน) ยังเว เสวะ ตาทิโส
    (คำแปล) คบคนเช่นใด ย่อมเป็นคนเช่นนั้น

07.(คำบาลี) วิสฺสาสา ภยมนฺเวติ
    (คำอ่าน) วิดสาสา พะยะมันเวติ
    (คำแปล) เพราะความไว้ใจภัยจึงตามมา

08.(คำบาลี) อติจิรํ นิวาเสน ปิโย ภวติ อปฺปิโย
    (คำอ่าน) อะติจิรัง นิวาเสนะ ปิโย พะวะติ อุบปิโย
    (คำแปล) เพราะอยู่ด้วยกันนานเกินไป คนที่รักกันก็มักหน่าย

09.(คำบาลี) ทุกฺโข พาเลหิ สํวาโส อมิเตเนว สพฺพทา
    (คำอ่าน) ทุกโข พาเลหิ สังวาโส อะมิเตเนวะ สับพะทา
    (คำแปล) อยู่ร่วมกับคนพาลนำทุกข์มาให้เสมอไป เหมือนอยู่ร่วมกับศัตรู

10.(คำบาลี) ธีโร จ สุขสํวาโส ญาตีนํว สมาคโม
    (คำอ่าน) ทีโร จะ สุขะสังวาโส ยาตีนังวะ สะมาคะโม
    (คำแปล) อยู่ร่วมกับปราชญ์นำสุขมาให้ เหมือนสมาคมกับญาติ

11.(คำบาลี) สงฺเกเถว อมิตฺตสฺมึ มิตฺตสฺมิมฺปิ น วิสฺสเส
    (คำอ่าน) สังเกเถวะ อะมิดตัดมึ มิดตัดมิมปิ นะวิดสะเส
    (คำแปล) ควรระแวงในศัตรู แม้ในมิตรก็ไม่ควรไว้ใจ

12.(คำบาลี) ตครํ ว ปลาเสน โย นโร อุปนยฺหติ ปตฺตาปิ สุรภี วายนฺติ เอวํ ธีรูปเสวนา
    (คำอ่าน) คะตะรัง วะ ปะลาเสนะ โย นะโร อุปะนัยหะติ ปัดตาปิสุระพี วายันติ เอวัง ทีรูปะเสวะนา
    (คำแปล) คนห่อกฤษณาด้วยใบไม้ แม้ใบไม้ก็หอมไปด้วยฉันใด การคบกับนักปราชญ์ก็ฉันนั้น

ปกิณณกวรรค -หมวดเบ็ดเตล็ด

01.(คำบาลี) โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา
      (คำอ่าน) โลโกปัตถัมภิกา เมตตา
     (คำแปล) เมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลก

02.(คำบาลี)อรติ โลกนาสิกา
    (คำอ่าน) อะระติ โลกะนาสิกา
    (คำแปล) ความริษยาเป็นเหตุทำโลกให้ฉิบหาย

03.(คำบาลี)อโรคฺยปรมา ลาภา
    (คำอ่าน) อะโรคยะปะระมา ลาภา
    (คำแปล) ความไม่มีโรค เป็นลาภอย่างยิ่ง

04.(คำบาลี)กาโล ฆสติ ภูตานิ สพฺพาเนว สหตฺตนา
     (คำอ่าน) กาโล คะสะติ ภูตานิ สับพาเวนะ สะหัตตะนา
    (คำแปล) กาลเวลา ย่อมกินสรรพสัตว์พร้อมทั้งตัวมันเอง

05.(คำบาลี)สพฺพญฺจ ปฐวึ ทชฺชา นากตญฺญุมภิราธเย
    (คำอ่าน) สับพันจะ ปะถะวี ทัดชา นากะตันยุมะภิราธะเย
    (คำแปล) ถึงให้แผ่นดินทั้งหมด ก็ยังคนอกตัญญูให้จงรักไม่ได้

06.(คำบาลี)หนนฺติ โภคา ทุมฺเมธํ
    (คำอ่าน) หะนันติ โภคา ทุมเมธัง
    (คำแปล) โภคทรัพย์ ย่อมฆ่าคนมีปัญญาทราม

07.(คำบาลี)สกฺกาโร กาปุริสํ หนฺติ
    (คำอ่าน) สักกาโร กาปุริสัง หันติ
    (คำแปล) สักการะ ย่อมฆ่าคนชั่วเสีย

09.(คำบาลี)นตฺถิ โลเก รโห นาม ปาปกมฺมํ ปกุพฺพโต
    (คำอ่าน) นัตถิโลเก  ระโหนามะ ปาปะกัมมัง ปักุบพะโต
    (คำแปล) ชื่อว่าที่ลับของผู้ทำบาปกรรม ไม่มีในโลก

10.(คำบาลี)โภคา สนฺนิจยํ ยนฺติ วมฺมิโกวูปจียติ
    (คำอ่าน) โภคา สันนิจะยัง ยันติ  วัมมิโกวูปะจียะติ
    (คำแปล) โภคทรัพย์ของผู้ครองเรือนดี ย่อมถึงความพอกพูน เหมือนจอมปลวกกำลังก่อขึ้น
11.(คำบาลี)นปฺปฏิกงฺเข อนาคตํ
    (คำอ่าน) นับปะติกังเข อะนาคะตัง
    (คำแปล) ไม่ควรหวังในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงขอขอบคุณข้อมูลจาก หอมรดกไทย ธรรมะไทย

ฟังเพลงชุดใหญ่จุใจ เสียงใส ต้องที่นี่"บ้านใบไม้"
"ฟังเสียงร้อง จากสมาชิก ได้ที่นี่"
ขอขอบคุณ ท่านเจ้าของผลงานเพลง และ เจ้าของไฟล์เพลงต้นทางทุกท่านไว้ ณที่นี้ ด้วยค่ะ
เพลงในบอร์ดนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น โปรดอุดหนุนแผ่นแท้

ออฟไลน์ เมี๊ยว ๆ

 • นักร้องสมัครเล่น
 • *****
 • กระทู้: 304
 • พลังน้ำใจ 70
คำบาลี = ภริยา ปรมา สขา.
คำอ่าน = พะริยา ปะระมา สะขา.
คำแปล = ภริยาเป็นเพื่อนสนิท.

ชอบมากเลยครับ ^^

ขอบคุณจ้าน้าแอน


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 23, 2013, 22:35:29 โดย น้าแมว »

ออฟไลน์ baimai

 • ผู้ดูแลเว็บไซต์
 • *****
 • กระทู้: 5,530
 • พลังน้ำใจ 694
 • เพศ: หญิง
 • เดินต่อไป อย่าหยุดนิ่ง
  • facebook
คำบาลี = ภริยา ปรมา สขา.
คำอ่าน = พะริยา ปะระมา สะขา.
คำแปล = ภริยาเป็นเพื่อนสนิท.

ชอบมากเลยครับ ^^

ขอบคุณจ้าน้าแอน


ทำเป็น "ดา เอนโดรฟิน" ไปได้  "เพื่อนสนิท"

เอ๊ะ! หรือจะเป็น ไอซ์ ศรันญู ดี "เพื่อนสนิท คิดไม่ซื่อ"
:sq1


ฟังเพลงชุดใหญ่จุใจ เสียงใส ต้องที่นี่"บ้านใบไม้"
"ฟังเสียงร้อง จากสมาชิก ได้ที่นี่"
ขอขอบคุณ ท่านเจ้าของผลงานเพลง และ เจ้าของไฟล์เพลงต้นทางทุกท่านไว้ ณที่นี้ ด้วยค่ะ
เพลงในบอร์ดนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น โปรดอุดหนุนแผ่นแท้

ออฟไลน์ baimai

 • ผู้ดูแลเว็บไซต์
 • *****
 • กระทู้: 5,530
 • พลังน้ำใจ 694
 • เพศ: หญิง
 • เดินต่อไป อย่าหยุดนิ่ง
  • facebook


โกธวรรค - หมวดโกรธ

01.(คำบาลี)น หิ สาธุ โกโธ
    (คำอ่าน) นะหิง สาธุ โกโท
    (คำแปล) ความโกรธไม่ดีเลย
02.(คำบาลี)โกโธ สตฺถมลํ โลเก
    (คำอ่าน) โกโท สัตถะมะลัง โกเล
    (คำแปล) ความโกรธเป็นดังสนิมในโลก
03.(คำบาลี)อนตฺถชนโน โกโธ
    (คำอ่าน) อะนัต ถะชะนะโน โกโท
    (คำแปล) ความโกรธก่อความพินาศ
04.(คำบาลี)โกโธ จิตฺตปฺปโกปโน
    (คำอ่าน) โกโท จิตตับ ปะโกปะโน
    (คำแปล) ความโกรธทำจิตให้กำเริบ
05.(คำบาลี)อนฺธตมํ ตทา โหติ ยํ โกโธ สหเต นรํ
    (คำอ่าน) อันทะตะมัง ตะทาโหติยัง โกโท สะหะเต นะรัง
    (คำแปล) ความโกรธครอบงำนรชนเมื่อใด ความมืดมนย่อมมีขึ้นเมื่อนั้น
06.(คำบาลี)โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ
    (คำอ่าน) โกทัง คัตวา สุขัง เสติ
    (คำแปล) ฆ่าความโกรธได้ อยู่เป็นสุข
07.(คำบาลี)โกธาภิภูโต กุสลํ ชหาติ
    (คำอ่าน) โกทาพิโพโต กุสะลัง ชะหาติ
    (คำแปล) ผู้ถูกความโกรธครอบงำ ย่อมละกุศลเสีย
08(คำบาลี)ทุกฺขํ สยติ โกธโน
    (คำอ่าน) ทุกขัง สะยะติ โกทะโน
    (คำแปล) คนมักโกรธ ย่อมอยู่เป็นทุกข์
09.(คำบาลี)ญาติมิตฺตา สุหชฺชา จ ปริวชฺเชนฺติ โกธนํ
    (คำอ่าน) ยาติมิตตา สุหัดชาจะ ปะริวัตเชนติ โกทะนัง
    (คำแปล) ญาติมิตรและสหาย ย่อมหลีกเลี่ยงคนมักโกรธ
10.(คำบาลี)กุทฺโธ ธมฺมํ น ปสฺสติ
    (คำอ่าน) กุดโท ธัมมัง นะปัดสะติ
    (คำแปล) ผู้โกรธ ย่อมไม่เห็นธรรม
11.(คำบาลี)ปจฺฉา โส วิคเต โกเธ อคฺคิทฑฺโฒว ตปฺปติ
    (คำอ่าน) ปัดฉา โสวิคะเต โกเท อักคิทัดโทวะ ตับปะติ
    (คำแปล) ภายหลังเมื่อความโกรธหายแล้ว เขาย่อมเดือดร้อนเหมือนถูกไฟไหม้
12.(คำบาลี)โกธํ ทเมน อุจฺฉินฺเท
    (คำอ่าน) โกทัง ทะเมนะ อุดฉินเท
    (คำแปล) พึงตัดความโกรธด้วยความข่มใจ


 
ขอขอบคุณธรรมะดีๆ จาก http://www.dhammajak.net

ฟังเพลงชุดใหญ่จุใจ เสียงใส ต้องที่นี่"บ้านใบไม้"
"ฟังเสียงร้อง จากสมาชิก ได้ที่นี่"
ขอขอบคุณ ท่านเจ้าของผลงานเพลง และ เจ้าของไฟล์เพลงต้นทางทุกท่านไว้ ณที่นี้ ด้วยค่ะ
เพลงในบอร์ดนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น โปรดอุดหนุนแผ่นแท้

ออฟไลน์ baimai

 • ผู้ดูแลเว็บไซต์
 • *****
 • กระทู้: 5,530
 • พลังน้ำใจ 694
 • เพศ: หญิง
 • เดินต่อไป อย่าหยุดนิ่ง
  • facebook

อัตตวรรค - หมวดตน01.(คำบาลี)อตฺตา สุทนฺโต ปุริสสฺส โชติ
    (คำอ่าน) อัตตา สุทันโต  ปุริสัสสะ โช ติ
    (คำแปล) ตนที่ฝึกดีแล้ว เป็นแสงสว่างของบุรุษ

02.(คำบาลี) อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ
    (คำอ่าน) อัตตา หิ อัตตะโน นาโถ
    (คำแปล) ตนแล เป็นที่พึ่งของตน

03.(คำบาลี) อตฺตา หิ อตฺตโน คติ
    (คำอ่าน) อัตตา หิ อัตตะโน คะติ
    (คำแปล) ตนแล เป็นคติของตน

04.(คำบาลี) อตฺตนา ว กตํ ปาปํ อตฺตนา สงฺกิลิสฺสติ
    (คำอ่าน) อัตตะนา วะกะตัง ปาปัง อัตตะนา สังกิลิสสะติ
    (คำแปล) ตนทำบาปเอง ย่อมเศร้าหมองเอง

05.(คำบาลี) อตฺตนา อกตํ ปาปํ อตฺตนา ว วิสุชฺฌติ
    (คำอ่าน) อัตตะนา อะกะตัง อัตตะนา วะ วิสุชชะติ
    (คำแปล) ตนไม่ทำบาปเอง ย่อมหมดจดเอง

06.(คำบาลี) อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา
    (คำอ่าน) อัตตานัง ทะมะยันติ ปัญดิตา
    (คำแปล) บัณฑิต ย่อมฝึกตน

07.(คำบาลี) อตฺตตฺถปัญฺญา อสุจี มนุสฺสา
    (คำอ่าน) อัตตัตถะปัญญา อะสุจี มะนุสสา
    (คำแปล) มนุษย์ผู้เห็นแก่ประโยชน์ตน เป็นคนไม่สะอาด

08.(คำบาลี) อตฺตานํ ทมยนฺติ สุพฺพตา
    (คำอ่าน) อัตตานัง ทะมะยันติ สุบพะตา
    (คำแปล) ผู้ประพฤติดี ย่อมฝึกตน

09.(คำบาลี) อตฺตนา หิ สุทนฺเตน นาถํ ลภติ ทุลฺลภํ
    (คำอ่าน) อัตตานัง หิ สุทันเตนะ นาถัง ละภะติ ทุนละภัง
    (คำแปล) บุคคลมีตนฝึกดีแล้ว ย่อมได้ที่พึ่งที่ได้ยาก

10.(คำบาลี) อตฺตานญฺเจ ปิยํ ชญฺญา รกฺเขยฺย นํ สุรกฺขิตํ
    (คำอ่าน) อัตตานัญเจ ปิยัง ชัญญา รักไข็ยยะ นัง สุรักขิตัง
    (คำแปล) ถ้ารู้ว่าตนเป็นที่รัก ก็ควรรักษาตนนั้นให้ดี

11.(คำบาลี) อตฺตานญฺเจ ตถา กยิรา ยถญฺญมนุสาสติ
    (คำอ่าน) อัตตานัญเจ ตะถา กะยิรา ยะถัญญะมะนุสาสะติ
    (คำแปล) ถ้าพร่ำสอนผู้อื่นฉันใด ก็ควรทำตนฉันนั้น

12.(คำบาลี) ทุคฺคา อุทฺธรถตฺตานํ ปงฺเก สนฺโนว กุญฺชโร
    (คำอ่าน) ทัคคา อุดธะระถัตตานัง ปังเก สันโนวะ กุญชะโร
    (คำแปล) จงถอนตนขึ้นจากหล่ม เหมือนช้างตกหล่มถอนตนขึ้นฉะนั้น

13.(คำบาลี) อตฺตทตฺถํ ปรตฺเถน พหุนาปิ น หาปเย
    (คำอ่าน) อัตตะทัตถัง ปะรัตเถนะ พะหุนาปิ นะ หาปะเย
    (คำแปล) บุคคลไม่พึงยังประโยชน์ของตนให้เสื่อม เพราะประโยชน์ของผู้อื่นแม้มาก

14.(คำบาลี) อตฺตทตฺถมภิญฺญาย สทตฺถปสุโต สิยา
    (คำอ่าน) อัตตะทัตถะมะภิญญายะ สะทัตถะปะสุโต สิยา
    (คำแปล) บุคคลรู้จักประโยชน์ของตนแล้ว พึงขวนขวายในประโยชน์ของตน

15.(คำบาลี) สุทนฺโต วต ทเมถ อตฺตา หิ กิร ทุทฺทโม
    (คำอ่าน) สุทันโต วะตะ ทะเมถะ อัตตา หิ กิระ ทุดทะโม
    (คำแปล) ผู้ฝึกตนดี ควรฝึกผู้อื่น ได้ยินว่าตนแลฝึกยาก

16.(คำบาลี) อตฺตานเมว ปฐมํ ปฏิรูเป นิเวสเย
    (คำอ่าน) อัตตานะเมวะ ปะฐะมัง ปะฏิรูเป นิเวสะเย
    (คำแปล) บัณฑิตพึงตั้งตนไว้ในคุณอันสมควรก่อน

17.(คำบาลี) อถญฺญมนุสาเสยฺย น กิลิสฺเสยฺย ปณฺฑิโต
    (คำอ่าน) อะถัญญะมะนุสาไส็ยยะ นะ กิลิสไส็ยยะ ปัญดิโต
    (คำแปล) สอนผู้อื่นภายหลัง จึงไม่มัวหมอง

18.(คำบาลี) อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ โก หิ นาโถ ปโร สิยา
    (คำอ่าน) อัตตาหิ อัตตะโน นาโถ โกหินาโถ ปะโรสิยา
    (คำแปล) ตนแล เป็นที่พึ่งของตน คนอื่น ใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้

19.(คำบาลี) นตฺถิ อตฺตสมํ เปมํ นตฺถิ ธญฺญสมํ ธนํ
    (คำอ่าน) นัตถิ อัตตะสะมัง เปมัง นัตถิ ธัญญะสะมัง ธะนัง
    (คำแปล) ความรักเสมอด้วยความรักตนไม่มี ทรัพย์เสมอด้วยข้าวเปลือกย่อมไม่มี

20.(คำบาลี) นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา วุฏฐิ เว ปรมา สราติ
    (คำอ่าน) นัตถิ ปัญญาสะมา อาภา วุตฐิ เวปะระมา สะราติ
    (คำแปล) แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาย่อมไม่มี ฝนต่างหากเป็นสระยอดเยี่ยม

21.(คำบาลี) ยสฺส อจฺจนฺตทุสฺสีลฺยํ มาลุวา สาลมิโวตฺถตํ
    (คำอ่าน) ยัสสะ อัตจันตะทุสสิลยัง มาลุวา สาละมิโวตถะตัง
    (คำแปล) ผู้ใดมีความไร้ศีลธรรม (ทุศีล) ครอบงำ เหมือนเถาย่านทรายคลุมไม้สาละ

22.(คำบาลี) กโรติ โส ตถตฺตานํ ยถา นํ อิจฺฉตี ทิโส
    (คำอ่าน) กะโรติโส ตะถัตตานัง ยะถา อิดฉะตี ทิโส
    (คำแปล) ผู้นั้นชื่อว่าย่อมทำตนเหมือนถูกผู้ร้ายคุมตัวฟังเพลงชุดใหญ่จุใจ เสียงใส ต้องที่นี่"บ้านใบไม้"
"ฟังเสียงร้อง จากสมาชิก ได้ที่นี่"
ขอขอบคุณ ท่านเจ้าของผลงานเพลง และ เจ้าของไฟล์เพลงต้นทางทุกท่านไว้ ณที่นี้ ด้วยค่ะ
เพลงในบอร์ดนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น โปรดอุดหนุนแผ่นแท้

ออฟไลน์ @Ann

 • นักร้องสมัครเล่น
 • *****
 • กระทู้: 961
 • พลังน้ำใจ 40
 • ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้
  • facebook
"ธรรมะเบื้องต้น"

01.(คำบาลี) อุฏฺฐาตา วินฺทเต ธนํ   
    (คำอ่าน) อัตถาตา วินทะเต ทะนัง
    (คำแปล) คนขยัน  ย่อมหาทรัพย์ได้
02.(คำบาลี) พาโล อปริณายโก
    (คำอ่าน) พาโล อะปะรินายะโก   
    (คำแปล) คนโง่ คนพาล ไม่ควรเป็นผู้นำ
03.(คำบาลี) ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย   
    (คำอ่าน) ปันยาวะ ทะเนนะ เสยโย
    (คำแปล) ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์
04.(คำบาลี) อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย   
    (คำอ่าน) อัตตา หะเวชิตัง เสยโย
    (คำแปล) ชนะตนนั่นแหละประเสริฐกว่า
05.(คำบาลี) ยถาวาที ตถาการี   
    (คำอ่าน) ยะถาวาที ตะถาการี
    (คำแปล) พูดอย่างไร ทำได้อย่างนั้น
06.(คำบาลี) สจฺจํ เว อมตา วาจา   
    (คำอ่าน) สัตจัง เวอะมะตา วาจา
    (คำแปล) คำจริงเป็นสิ่งไม่ตาย
07.(คำบาลี) อิณาทานํ ทุกขํ โลเก   
    (คำอ่าน) อินาทานัง ทุกขัง โลเก
    (คำแปล) การกู้หนี้ เป็นทุกข์ในโลก
08.(คำบาลี) อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา   
    (คำอ่าน) อัตตานัง ทะมะยันติ ปันทิตา
    (คำแปล) บัญฑิตย่อมฝึกตน
09.(คำบาลี) ททมาโน ปิโย โหติ   
    (คำอ่าน) ทะทะมาโน ปิโย โหติ
    (คำแปล) ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก"หมวดการศึกษา"

01.(คำบาลี) หินชจฺโจปิ เจ โหติ อุฏฺฐาตา ธิติมา นโร อาจารสีลสมฺปนฺโน นิเส อคฺคีว ภาสติ   
    (คำอ่าน)  หินะชัดโจปิ เจโหติิ อุตถาตา ทิติมา นะโร อาจาระสีละ สัมปันโน นิเส อักคีวะ พาสะติ
    (คำแปล) คนเราถึงมีชาติกำเนิดต่ำ แต่หากขยันหมั่น เพียร มีปัญญาประกอบด้วยอาจาระ และ ศีล ก็รุ่งเรืองได้ เหมือนไฟถึงอยู่ในคืนมืดก็สว่างไสว
02.(คำบาลี) โน เจ อสฺส สกา พุทฺธิ วินโย วา สุสิกฺขิโต วเน อนฺธมหึโสว จเรยฺย พหุโก ชโน
    (คำอ่าน) โนเจอัตสะ สะกา พุดทิ วินะโย วาสุสิกขิโต วะเน อันทะมะหึโสวะ จะไร็ยยะ พะหุโก ชะโน   
    (คำแปล) ถ้าไม่มีพุทธิปัญญา แลมิได้ศึกษาระเบียบ วินัยคนทั้งหลายก็จะดำเนินชีวิต เหมือนดัง กระบือบอดในกลางป่า
03.(คำบาลี) สากจฺฉาย ปญฺญา เวทิตพฺพา   
    (คำอ่าน) สากัดฉาย ปันยา เวทิตับพา
    (คำแปล) ความมีปัญญา ย่อมรู้ได้จากการสนทนา
04.(คำบาลี) ปุตฺเต วิชฺชาสุ ฐาปย   
    (คำอ่าน) ปัตเต วิดชาสุ ถาปะยะ
    (คำแปล) บิดามารดา พึงให้บุตรเรียนศิลปวิทยา
05.(คำบาลี) โยคา เว ชายเต ภูริ   
    (คำอ่าน) โยคา เว ชายะเต พูริ
    (คำแปล) ปัญญา ย่อมเกิดขึ้น เพราะการฝึกฝน
06.(คำบาลี) ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย   
    (คำอ่าน) ปันยาวะ ทะเนนะ ไส็ยโย
    (คำแปล) ปัญญานั่นแหละ ประเสริฐกว่าทรัพย์
07.(คำบาลี) สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ   
    (คำอ่าน) สัตสูสัง ละพะเต ปันยัง
    (คำแปล) ผู้ตั้งใจศึกษา ย่อมได้ปัญญา
08.(คำบาลี) ปญฺญา นรานํ รตนํ   
    (คำอ่าน) ปันยา นะรานัง ระตะนัง
    (คำแปล) ปัญญาเปรียบเสมือน เครื่องประดับแห่งตน
09.(คำบาลี) ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต
    (คำอ่าน) ปันยา โลกัตมิ ปัดโชโต   
    (คำแปล) ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
10.(คำบาลี) อวิทฺทสู มารวสานุวตฺติโน
    (คำอ่าน) อะวิตทะสู มาระวะสานุ วัตติโน   
    (คำแปล) คนโง่ มักตกอยู่ในอำนาจ แห่งมารขอบคุณ เว็บธรรมะไทย

ออฟไลน์ @Ann

 • นักร้องสมัครเล่น
 • *****
 • กระทู้: 961
 • พลังน้ำใจ 40
 • ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้
  • facebook


"ตน-การฝึกตน"

01.(คำบาลี) อตฺตานํ ทมยนฺติ สุพฺพตา   
    (คำอ่าน) อัตตานัง ทะมะยันติ สัพพะตา
    (คำแปล) ผู้ประพฤติดี ย่อมฝึกตนอยู่เป็นนิจ
02.(คำบาลี) อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย   
    (คำอ่าน) อัตตา หะเว ชิตัง ไส็ยโย
    (คำแปล) ชนะตนนั่นแหละ เป็นดี
03.(คำบาลี) ลพฺภา ปิยา โอจิตฺเตน ปจฺฉา   
    (คำอ่าน) ลับพา ปิยาโอจิตเตนะ ปัดฉา
    (คำแปล) ตระเตรียมตนให้ดีเสียก่อนแล้ว ต่อไปจะได้สิ่งอันเป็นที่รัก
04.(คำบาลี) ยทตฺตครหิ ตทกุพฺพมาโน   
    (คำอ่าน) ยะทัตตะคะระหิ ตะทะกุบพะมาโน
    (คำแปล) ติตนเองเพราะเหตุใด ไม่ควรทำเหตุนั้น
05.(คำบาลี) สุทฺธิ อสุทฺธิ ปจฺจตฺตํ   
    (คำอ่าน) สุดทิ อะสุดทิ ปัดจัดตัง
    (คำแปล) ความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์ เป็นของเฉพาะตัว
06.(คำบาลี) สทตฺถปสุโต สิยา
    (คำอ่าน) สะทัดถะปะโต สิยา   
    (คำแปล) พึงขวนขวายในเป้าหมายของตน
07.(คำบาลี) นาญฺญํ นิสฺสาย ชีเวยฺย   
    (คำอ่าน) นานยัง นิดสายะ ชีไว็ยยะ
    (คำแปล) ไม่พึงอาศัยผู้อื่นยังชีพ
08.(คำบาลี) กลฺยาณํ วต โภ สกฺขิ อตฺตานํ อติมญฺญสิ
    (คำอ่าน) กุนยานัง วะตะ โพ สุกขิ อัตตานัง อะติมันยะสิ   
     (คำแปล) ท่านเอ๋ย ! ท่านก็สามารถทำดีได้ ไยจึงมาดูหมิ่นตัวเองเสีย
09.(คำบาลี) สนาถา วิหรถ มา อนาถา   
    (คำอ่าน) สะนาถา วิหะระถะ มา อะนาถา
    (คำแปล) จงอยู่อย่างมีหลักยึดเหนี่ยวใจ อย่าเป็นคนไร้ที่พึ่ง
10.(คำบาลี) ปเรสํ หิ โส วชฺชานิ โอปุนาติ ยถาภุสํ อตฺตโน ปน ฉาเทติ กลึว กิตวา สโฐ   
    (คำอ่าน) ปะเรสัง หิโส วัดชานิ โอปุนาติ ยะถาพุสัง อัตตะโน ปะนะ ฉาเทติ กะลิงวะ กิตะวา สะโถ
    (คำแปล) โทษคนอื่นเที่ยวกระจาย เหมือนโปรยแกลบ แต่โทษตนปิดไว้ เหมือนพรานนกเจ้าเล่ห์แฝงตัวบังกิ่งไม้"พบสุข"


01.(คำบาลี) น หึสนฺติ อกิญฺจนํ   
    (คำอ่าน) นะหิงสันติ อะกินจะนัง
    (คำแปล) ไม่มีอะไรเลย ไม่มีใครเบียดเบียน
02.(คำบาลี) สุขิโน วตารหนฺโต
    (คำอ่าน) สุขิโน วะตาระหันโต   
    (คำแปล) ท่านผู้ไกลกิเลส มีความสุขจริงหนอ
03.(คำบาลี) สกิญฺจนํ ปสฺส วิหญฺญมานํ   
    (คำอ่าน) สะกินจะนัง  ปัดสะ วิหันยะมานัง
    (คำแปล) คนมีห่วงกังวล ย่อมวุ่นวายอยู่
04.(คำบาลี) ยาวเทวสฺสหู กิญฺจิ ตาวเทว อขาทิสํ
    (คำอ่าน) ยาวะเทวัดสะหู กินจิ ตาวะเทวะ อะขาทิสัง    
    (คำแปล) ตราบใด ยังมีชิ้นเนื้อคาบไว้นิดหน่อย ตราบนั้น ก็ยังถูกกลุ้มรุมยื้อแย่ง
05.(คำบาลี) หิรญฺญํ เม สุวณฺณํ เม เอสา รตฺตินฺทิวา กถา ทุมฺเมธานํ มนุสฺสานํ อริยธมฺมํ อปสฺสตํ   
    (คำอ่าน) หิรันยัง เม สุวันนัง เม เอสา รัดตินทิวา กะถาทัมเมทานัง มะนุดสานัง อะริยะทัมมัง อะปัดสะตัง
    (คำแปล) พวกมนุษย์ผู้อ่อนปัญญา ไม่เห็นอริยธรรมสนทนาถกเถียงกันทั้งวันทั้งคืน แต่ในเรื่องที่ว่า เงินของเรา ทองของเรา
06.(คำบาลี) อตีตํ นานุโสจนฺติ นปฺปชปฺปนฺติ นาคตํ ปจฺจุปฺปนฺเนน ยาเปนฺติ เตน วณฺโณ ปสีทติ
    (คำอ่าน) อะตีตัง นานุโสจันติ นับปะชับปันติ นาคะตัง ปัดจุบปันเนนะ ยาเปนติ เตนะ วันโณ ปะสีทะติ   
    (คำแปล) ผู้ถึงธรรม ไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว ไม่ฝันเพ้อถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง ดำรงอยู่ด้วยสิ่งที่เป็นปัจจุบันฉะนั้น ผิวพรรณจึงผ่องใส
07.(คำบาลี) โสจํ ปณฺฑุกิโส โหติ ภตฺตญฺจสฺส น รุจฺจติ อมิตฺตา สุมนา โหนฺติ สลฺลวิทฺธสฺส รุปฺปโต   
    (คำอ่าน) โสจัง ปันดุกิโส โหติ พัดตันจัดสะ นะรุดจะติ อะมิตตา สุมะนา โหนติ สันละวิดทัดสะ รูบปะโต
    (คำแปล) มัวเศร้าโศกอยู่ก็ซูบผอมลง อาหารก็ไม่อยากรับประทาน ศัตรูก็พลอยดีใจ ในเมื่อเขาถูกลูกศรแห่งความโศกเสียบแทงย่ำแย่อยู่
08.(คำบาลี) อนาคตปฺปชปฺปาย อดีตสฺสานุโสจนา เอเตน พาลา สุสฺสนฺติ นโฬว หริโต ลุโต   
    (คำอ่าน) อะนาคะตับ ปะชับปายะ อะดีตัดสานุโสจะนา เอเตนะ พาลา สุดสันติ นะโลวะ หะริโต ลุโต
    (คำแปล) ชนทั้งหลายผู้ยังอ่อนปัญญา เฝ้าแต่ฝันเพ้อถึง สิ่งที่ยังไม่มาถึง และ หวนละห้อยถึงความหลังอันล่วงไปแล้ว จึงซูบซีดหม่นหมอง เสมือนต้นอ้อสดที่เขาถอนขึ้นทิ้งไว้ในกลางแดด
09.(คำบาลี) โย อตฺตโน ทุกฺขมนานุปุฏฺโฐ ปเวทเย ชนฺตุ อกาลรูเป อานนฺทิโน ตสฺส ภวนฺติ มิตฺตา หิเตสิโน ตสฺส ทุกฺขี ภวนฺติ   
    (คำอ่าน) โย อัตตะโน ทุกขะมะนานุปุตะโถ ปะเวทะเย ชันตุ อะกาละรูเป อานันทิโน ตัดสะ พะวันติ มิตตา หิเตสิโน ตัดสะ ทุกขี พะวันติ
    (คำแปล) ผู้ใดพอใครถามถึงทุกข์ของตน ก็บอกเขาเรื่อยไป ทั้งที่มิใช่กาลอันควร ผู้นั้นจะมีแต่มิตรชนิดเจ้าสำราญ ส่วนผู้หวังดีต่อเขาก็มีแต่ทุกข์"เกื้อกูลสังคม"

01.(คำบาลี) ธนํ จเช องฺควรสฺส เหตุ   
    (คำอ่าน) ธะนัง จะเช อังคะวะรัดสะ เหตุ
    (คำแปล) พึงสละทรัพย์ เพื่อรักษาอวัยวะ
02.(คำบาลี) องฺคํ จเช ชีวิตํ รกฺขมาโน
    (คำอ่าน) อังคัง จะเช ชีวิตัง รักขะมาโน    
    (คำแปล) พึงสละอวัยวะ เพื่อรักษาชีวิต
03.(คำบาลี) จเช มตฺตาสุขํ ธีโร   
    (คำอ่าน) จะเช มัตตาสุขัง ธีโร
    (คำแปล) ผู้ฉลาดควรสละสุขเล็กน้อย เพื่อสุขยิ่งใหญ่ของส่วนรวม
04.(คำบาลี) องฺคํ ธนํ ชีวิตญจฺาปิ สพฺพํ จเช นโร ธมฺมมนุสฺสรนฺโต
    (คำอ่าน) อังคัง ทะนัง ชีวิตะยะจาปิ สับพัง จะเช นะโร ทัมมะมะนัสสะรันโต
    (คำแปล) พึงสละอวัยวะ ทรัพย์ และ แม้ชีวิต เพื่อรักษาความถูกต้อง"หมวดวาจา"

01.(คำบาลี) วาจํ ปมุญเจ กุสลํ นาติเวลํ
    (คำอ่าน) วาจัง ปะมุยะเจ กุสะลัง นาติเวลัง   
    (คำแปล) ไม่ควรเปล่งวาจาที่ดี ให้เกินแก่ควรกาล
02.(คำบาลี) พทฺธาปิ ตตฺถ มุจฺจนฺติ ยตฺถ ธีรา ปภาสเร
    (คำอ่าน) พัดธาปิ ตัดถะ มัดจันติ ยัดถะ ธีรา ปะภาสะเร
    (คำแปล) คนมีปัญญา แม้มีปัญหา และ ถูกผูกมัดอยู่ พอพูดในเรื่องใด ก็หลุดได้ในเรื่องนั้น
03.(คำบาลี) หทยสฺส สทิสี วาจา   
    (คำอ่าน) หะทะยัดสะ สะทิสี วาจา
    (คำแปล) วาจาเช่นเดียวกับใจ
04.(คำบาลี) น หิ มุญเจยฺย ปาปิกํ   
    (คำอ่าน) นะหิ มุยะไจ็ยยะ ปาปิกัง
    (คำแปล) ไม่ควรเปล่งวาจาที่ชั่วเลย
05.(คำบาลี) อพทฺธา ตตฺถ พชฺฌนฺติ   
    (คำอ่าน) อะพัดธา ตัดถะ พัดชันติ
    (คำแปล) คนพาลที่ยังไม่ถูกผูกมัด แต่พอพูดในเรื่องใด ก็ถูกผูกมัดตัวในเรื่องนั้น
06.(คำบาลี) มุตฺวา ตปฺปติ ปาปิกํ   
    (คำอ่าน) มุตวา ตับปะติ ปาปิกัง
    (คำแปล) คนกล่าววาจาชั่ว ย่อมเดือดร้อน
07.(คำบาลี) มนุญฺญเมว ภาเสยฺยํ
    (คำอ่าน) มะนุนยะเมวะ พาไส็ยยัง   
    (คำแปล) ควรกล่าวแต่วาจา ที่น่าพอใจ
08.(คำบาลี) ทุฏฺฐสฺส ผรุสา วาจา   
    (คำอ่าน) ทุตะทัดสะ ผะรุสา วาจา
    (คำแปล) คนโกรธมีวาจาหยาบ
09.(คำบาลี) สจฺจํ เว อมตา วาจา
    (คำอ่าน) สัดจัง เว อะมะตา วาจา
    (คำแปล) คำสัตย์แลเป็นวาจาที่ไม่ตาย
10.(คำบาลี) อภูวาที นิรยํ อุเปติ
    (คำอ่าน) อะพูวาที นิระยัง อุเปติ
    (คำแปล) คนพูดไม่จริง ย่อมเข้าถึงนรก


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 04, 2013, 15:19:45 โดย ♥Ann »

ออฟไลน์ baimai

 • ผู้ดูแลเว็บไซต์
 • *****
 • กระทู้: 5,530
 • พลังน้ำใจ 694
 • เพศ: หญิง
 • เดินต่อไป อย่าหยุดนิ่ง
  • facebook


:: หมวดการปกครอง ::

01.(คำบาลี) สพฺพํ รฏฺฐํ สุขํ เสติ ราชา เจ โหติ ธมฺมิโก
    (คำอ่าน) สับพัง รัดถัง สุขัง เสติ ราชา เจโหติ ทัมมิโก
    (คำแปล) ถ้าผู้ปกครองทรงธรรม ประเทศชาติก็เป็นสุข
02.(คำบาลี) สพฺพํ ปรวสํ ทุกฺขํ
    (คำอ่าน) สับพัง ปะระวะสัง ทุกขัง
    (คำแปล) การอยู่ในอำนาจของผู้อื่น เป็นทุกข์ทั้งสิ้น
03.(คำบาลี) สงฺเกยฺย สงฺกิตพฺพานิ
    (คำอ่าน) สังไก็ยยะ สังกิตับพานิ
    (คำแปล) พึงระแวง สิ่งที่ควรระแวง
04.(คำบาลี) ปคฺคณฺเห ปคฺคหารหํ
    (คำอ่าน) ปักคันเห ปักคะหาระหัง
    (คำแปล) พึงยกย่องคนที่ควรยกย่อง
05.(คำบาลี) ปมาทา ชายเต ขโย
    (คำอ่าน) ปะมาทา ชายะเต ขะโย
    (คำแปล) เมื่อมีความประมาท ก็เกิดความเสื่อม
06.(คำบาลี) ขยา ปโทสา ชายนฺติ
    (คำอ่าน) ขะยา ปะโทสา ชายันติ
    (คำแปล) เมื่อมีความเสื่อม ก็เกิดโทษประดัง
07.(คำบาลี) สกฺกาโร กาปุริสํ หนฺติ
    (คำอ่าน) สักกาโร กาปุริสัง หันติ
    (คำแปล) สักการะฆ่าคนชั่วได้
08.(คำบาลี) รกฺเขยฺยานาคตํ ภยํ
    (คำอ่าน) รักไข็ยยา นาคะตัง พะยัง
    (คำแปล) พึงป้องกันภัยที่ยังมาไม่ถึง:: หมวดการสร้างตัว ::

01.(คำบาลี) อลาโภ ธมฺมิโก เสยฺโย ยญฺเจ ลาโภ อธมฺมิโก
    (คำอ่าน) อะลาโพ ทัมมิโก ไส็ยโย ยันเจ ลาโพ อะทัมมิโก
    (คำแปล) ถึงไม่ได้ แต่ชอบธรรม ยังดีกว่าได้โดยไม่ชอบธรรม
02.(คำบาลี) ปฏิรูปการี ธุรวา อุฏฺฐาตา วินฺทเต ธนิ
    (คำอ่าน) ปะติรูปะการี ทุระวา อุดถาตา วินทะเต ทะนิ
    (คำแปล) ขยัน เอาธุระ ทำเหมาะจังหวะ ย่อมหาทรัพย์ได้
03.(คำบาลี) โภคา สนุนิจยํ ยนฺติ วมฺมิโกวูปจียติ
    (คำอ่าน) โพคา สะนุนิจะยัง ยันติ วัมมิโก วูปะจียะติ
    (คำแปล) ทรัพย์สินย่อมพอกพูนขึ้นได้ เหมือนดังก่อจอมปลวก
04.(คำบาลี) อนากุลา จ กมฺมนฺตา เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ
    (คำอ่าน) อะนากุลา จะ กัมมันตา เอตัมมังคะละมุดตะมัง
    (คำแปล) การงานไม่คั่งค้างสับสน เป็นมงคลอย่างสูงสุด
05.(คำบาลี) น หิ จินฺตามยา โภคา อิตฺถิยา ปุริสสฺส วา
    (คำอ่าน) นะหิ จินตามะยา โพคา อิดถิยา ปุริสัดสะ วา
    (คำแปล) โภคะของใคร ไม่ว่าสตรีหรือบุรุษ ที่จะสำเร็จเพียงด้วยคิดเอา ย่อมไม่มี
06.(คำบาลี) สกมฺมุนา โหติ ผลูปปตฺติ
    (คำอ่าน) สะกัมมุนา โหติ ผะลูปะปัดติ
    (คำแปล) ความอุบัติแห่งผล ย่อมมีได้ด้วยการกระทำของตน
07.(คำบาลี) ยหึ ชีเว ตหึ คจฺเฉ น นิเกตหโต สิยา
    (คำอ่าน) ยะหึ ชีเว ตะหึ คัดเฉ นะ นิเกตะหะโต สิยา
    (คำแปล) ชีวิตจะอยู่ได้ที่ไหน พึงไปที่นั้น ไม่พึงให้ที่อยู่ฆ่าตนเสีย

:: หมวดสามัคคี ::

01.(คำบาลี) สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี
    (คำอ่าน) สุขา สังคัดสะ สามักคี
    (คำแปล) สามัคคีของหมู่ทำให้เกิดสุข


ฟังเพลงชุดใหญ่จุใจ เสียงใส ต้องที่นี่"บ้านใบไม้"
"ฟังเสียงร้อง จากสมาชิก ได้ที่นี่"
ขอขอบคุณ ท่านเจ้าของผลงานเพลง และ เจ้าของไฟล์เพลงต้นทางทุกท่านไว้ ณที่นี้ ด้วยค่ะ
เพลงในบอร์ดนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น โปรดอุดหนุนแผ่นแท้

ออฟไลน์ baimai

 • ผู้ดูแลเว็บไซต์
 • *****
 • กระทู้: 5,530
 • พลังน้ำใจ 694
 • เพศ: หญิง
 • เดินต่อไป อย่าหยุดนิ่ง
  • facebook

 
** ภรรยา **
01.(คำบาลี) ภตฺตา ปุญฺญาณมิตฺถิยา
    (คำอ่าน) พัดตา ปุนยานะมิตถิยา
    (คำแปล) ภัสดาเป็นสง่าของสตรีฯ
02.(คำบาลี) ภตฺตารํ นาติมญฺญติ
    (คำอ่าน) พัดตารัง นาติมันยะติ
    (คำแปล) ภรรยาดี ไม่ดูหมิ่นภัสดา
03.(คำบาลี) ภตฺตุ ฉนฺทวสานุคา
    (คำอ่าน) พัดตุ ฉันทะวะสานุคา
    (คำแปล) ภรรยาย่อมคล้อยตามอำนาจแห่งความพอใจของภัสดา
04.(คำบาลี) ภตฺตุญฺจ ครุโน สพฺเพ ปฏิปูเชติ ปณฺฑิตา
    (คำอ่าน) พัดตุนจะ คะรุโน สับเพ ปะติปูเชติ ปันทิตา
    (คำแปล) ภรรยาผู้ฉลาดย่อมนับถือภัสดาและคนควรเคารพทั้งปวง
05.(คำบาลี) ภตฺตุมนา ปญฺจรติ
    (คำอ่าน) พัดตุมะนา ปันจะระติ
    (คำแปล) ภรรยาดีย่อมประพฤติเป็นที่พอใจของภัสดา
06.(คำบาลี) สมฺภตํ อนุรกฺขติ
    (คำอ่าน) สัมพะตัง อะนุรักขะติ
    (คำแปล) ภรรยาดีย่อมคอยรักษาทรัพย์ที่ภัสดาหามาได้ไว้
07.(คำบาลี) สุสํวิหิตกมฺมนฺตา
    (คำอ่าน) สุสังวิหิตะกัมมันตา
    (คำแปล) ภรรยาดีเป็นผู้จัดทำการงานดี
08.(คำบาลี) สุสฺสูสา เสฏฺฐา ภริยานํ
    (คำอ่าน) สุดสูสา เสตะถา พะริยานัง
    (คำแปล) บรรดาภิรยาทั้งหลาย ภริยาผู้เชื่อฟังเป็นผู้ประเสริฐ


** มลทิน **

01.(คำบาลี) อสชฺฌายมลา มนฺตา
    (คำอ่าน) อะสัดชายะมะลา มันตา
    (คำแปล) มนต์มีการไม่ท่องบ่น เป็นมลทิน
02.(คำบาลี) อนุฏฺฐานมลา ฆรา
    (คำอ่าน) อะนัดถานะมะลา คะรา
    (คำแปล) เหย้าเรือนมีความไม่หมั่นเป็นมลทิน
03.(คำบาลี) มลํ วณฺณสฺส โกสชฺชํ
    (คำอ่าน)  มะลัง วันนัสสะ โกสัดชัง
    (คำแปล) ความเกียจค้านเป็นมลทินแห่งผิวพรรณ
04.(คำบาลี) มลิตฺถิยา ทุจฺจริตํ
    (คำอ่าน) มะลิดถิยา ทุดจะริตัง
    (คำแปล) ความประพฤติชั่วเป็นมลทินของหญิง


** หว่านพืชเช่นใด ได้ผลเช่นนั้น **

01.(คำบาลี) อคฺคสฺส ทาตา ลภเต ปุนคฺคํ
    (คำอ่าน) อักคัสสะ ทาตา ละพะเต ปุนักคัง
    (คำแปล) ผู้ให้สิ่งที่เลิศ ย่อมได้สิ่งที่เลิศอีก
02.(คำบาลี) มนาปทายี ลภเต มนาปํ
    (คำอ่าน) มะนาปะทายี ละพะเต มะนาปัง
    (คำแปล) ผู้ให้สิ่งที่ชอบใจ ย่อมได้สิ่งที่ชอบใจ
03.(คำบาลี) เสฏฺฐนฺทโท เสฏฺฐมุเปติ ฐานํ
    (คำอ่าน) เสตะทันทะโท เสตะทัมเปติ ทานัง
    (คำแปล) ผู้ให้สิ่งที่ประเสริฐ ย่อมถึงฐานะที่ประเสริฐ
04.(คำบาลี) ททโต ปุญฺญํ ปวฑฺฒติ
    (คำอ่าน) ทะทะโต ปุนยัง ปะวัดทะติ
    (คำแปล) บุญของผู้ให้ย่อมเจริญ
05.(คำบาลี) ทเทยฺย ปุรโส ทานํ
    (คำอ่าน) ทะไท็ยยะ ปุระโส ทานัง
    (คำแปล) คนควรให้ทาน06.(คำบาลี) ปุญฺญมากงฺขมานานํ สงฺโฆ เว ยชตํ มุขํ
   


** ความกตัญญูและพรหมวิหาร **

01.(คำบาลี) โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา
    (คำอ่าน) โลโกปัดถัมพิกา เมตตา
    (คำแปล) เมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลก
02.(คำบาลี) อรติ โลกนาสิกา
    (คำอ่าน) อะระติ โลกะนาสิกา
    (คำแปล) ความริษยาเป็นเหตุทำโลกให้ฉิบหาย
03.(คำบาลี) มหาปุริสภาวสฺส ลกฺขณํ กรุณาสโห
    (คำอ่าน) มะหาปุริสะพาวะสุต ลักขะนัง กะรุนาสะโห
    (คำแปล) อัชฌาศัยที่ทนไม่ได้เพราะกรุณาเป็นลักษณะของความเป็นมหาบุรุษ
04.(คำบาลี) นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา
    (คำอ่าน) นิมิตตัง สาธุรูปะนัง กะตันยูกะตะเวทิตา
    (คำแปล) ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายแห่งคนดี
05.(คำบาลี) สพฺพญฺเจ ปฐวิง ทชฺชา เนว นํ อภิราธเย
    (คำอ่าน) สับพันเจปะถะวิงะ ทัดชา เนวะนัง อะพิราทะเย
    (คำแปล) ถึงแม้ให้แผ่นดินทั้งหมดก็ยังคนอกตัญญูให้จงรักไม่ได้
 

** ผู้ครองเรือน **

01.(คำบาลี) ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา
    (คำอ่าน) ทุราวาสา คะรา ทุกขา
    (คำแปล) เหย้าเรือนที่ปกครองไม่ดี นำทุกข์มาให้ฯ
02.(คำบาลี) อนุฏฺฐานมลา ฆรา
    (คำอ่าน) อะนุตะถานะมะลา คะรา
    (คำแปล) เหย้าเรือนมีความไม่หมั่น เป็นมลทินฯ
03.(คำบาลี) โภคา สนฺนิจฺจยํ ยนฺติ วมฺมิโก วุปจียติ
    (คำอ่าน) โพคา สันนิดจะยัง ยันติ วัมมิโก วุปะจียะติ
    (คำแปล) โภคทรัพย์ของผู้ครองเรือนดี ย่อมถึงความพอกพูน เหมือนจอมปลวกกำลังก่อขึ้นฯ


** บริสุทธิ์ **

01.(คำบาลี) สุทฺธิ อสุทฺธิ ปจฺจตฺตํ
    (คำอ่าน) สุดทิ อะสุดทิ ปัดจัดตัง
    (คำแปล) ความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์มีเฉพาะตัว
02.(คำบาลี) นาญฺโญ อญฺญํ วิโสธเย
    (คำอ่าน) นานโย อันยัง วิโสทะเย
    (คำแปล) ผู้อื่นพึงทำให้ผู้อื่นบริสุทธิ์ไม่ได้
03.(คำบาลี) สุทฺธสฺส สุจิกมฺมสฺส สทา สมฺปชฺชเต วตํ
    (คำอ่าน) สุดทัดสะ สุจิกัมมัดสะ สะทา สัมปัดชะเต วะตัง
    (คำแปล) พรตของผู้บริสุทธิ์มีการงานสะอาด ย่อมถึงพร้อมทุกเมื่อ
** คนชั่วกับลาภสักการะ **


01.(คำบาลี) หนฺติ โภคา ทุมฺเมธํ
    (คำอ่าน) หันติ โพคา ทุมเมธัง
    (คำแปล) โภคทรัพย์ย่อมฆ่าคนมีปัญญาทราม
02.(คำบาลี) สกฺกาโร กาปุริสํ หนฺติ
    (คำอ่าน) สักกาโร กาปุริสัง หันติ
    (คำแปล) สักการะ ย่อมฆ่าคนชั่วเสียขอขอบคุณข้อมูลจาก
http://www.dmc.tv/pages/praying[/size](อัพเดท 08/07/2557)

ปัญญาวรรค - หมวด ปัญญา

01.(คำบาลี) นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา
     (คำอ่าน) นัตถิ ปัญญาสะมา อาภา
     (คำแปล) แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี

02.(คำบาลี) อโยคา ภูริสงฺขโย
     (คำอ่าน) อะโยคา ภูริสังขะโย
     (คำแปล) ความสิ้นไปแห่งปัญญาเพียงดังแผ่นดิน เพราะความไม่ประกอบ

03.(คำบาลี) สุโข ปญฺญาย ปฏิลาโภ
    (คำอ่าน) สุโข ปัญญยะ ปะติลาโภ
    (คำแปล) การได้เฉพาะซึ่งปัญญานำมาซึ่งความสุข

04.(คำบาลี) ปญฺญา นรานํ รตนํ
    (คำอ่าน) ปัญญา นะรานัง ระตะนัง
    (คำแปล) ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน

05.(คำบาลี) ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย
    (คำอ่าน) ปัญญาวะ ธะเนนะ เสยโย
    (คำแปล) ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์

06.(คำบาลี) นตฺถิ ฌานํ อปญฺญสฺส
    (คำอ่าน) นัตถิ ชานัง อะปันยัดสะ
    (คำแปล) ความพินิจไม่มีแก่คนไร้ปัญญา (ฌานไม่มีแก่ผู้ไม่มีปัญญา)

07.(คำบาลี) นตฺถิ ปญฺญา อฌายโต
    (คำอ่าน) นัตถิ ปัญญา อะชายะโต
    (คำแปล) ปัญญาไม่มีแก่ผู้ไม่พินิจ

08.(คำบาลี) ปญฺญา เจนํ ปสาสติ
    (คำอ่าน) ปัญญา เจนัง ปะสาสะติ
    (คำแปล) ปัญญาย่อมปกครองคนนั้น

09.(คำบาลี)ปญฺญาย มคฺคํ อลโส น วินฺทติ
    (คำอ่าน) ปัญญายะ มักคัง อะละโสนะ วินทะติ
    (คำแปล) คนเกียจคร้านย่อมไม่ประสบทางแห่งปัญญา

10.(คำบาลี) สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ
    (คำอ่าน) สุดสูสัง ละภะเต ปัญยัง
    (คำแปล) ฟังด้วยดี ย่อมได้ปัญญา

11.(คำบาลี) ปญฺญายตฺถํ วิปสฺสติ
    (คำอ่าน) ปัญญายัตถัง วิปัดสะติ
    (คำแปล) คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา

12.(คำบาลี) ปญฺญาย ปริสุชฺฌติ
    (คำอ่าน) ปัญญายะ ปะริสุดชะติ
    (คำแปล) คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา

13.(คำบาลี) ปญฺญา หิ เสฏฺฐา กุสลส วทนฺติ
    (คำอ่าน) ปัญญา หิเสตะถา กุสะละสะ วะทันติ
    (คำแปล) คนฉลาดกล่าวว่าปัญญาแล ประเสริฐสุด

14.(คำบาลี) ปญฺญาชีวีชีวิตมาหุ เสฏฺฐํ
    (คำอ่าน) ปัญญาชีวี ชีวิตะมาหุ เสตะถัง
    (คำแปล) ปราชญ์กล่าวชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาว่าประเสริฐสุด

15.(คำบาลี) ปญฺญวนฺตํ ตถาวาทึ สีเลสุ สุสมาหิตํ
    (คำอ่าน) ปัญยะวันตัง ตะถาวาทิง สีเลสุ สุสะมาหิตัง
    (คำแปล) ผู้รู้ย่อมสรรเสริญคนมีปัญญา พูดจริง

16.(คำบาลี) เจโตสมถ มนุยุตฺตํ ตํ เว วิญฺญู ปสํสเร
    (คำอ่าน) เจโตสะมะถะ มะนุยุตตัง ตังเว วินญู ปะสังสะเร
    (คำแปล) ตั้งมั่นในศีล ประกอบความสงบใจนั้นแล

17.(คำบาลี) อทฺธา หิ ปญฺญาว สตํ ปสตฺถา
    (คำอ่าน) อัดทา หิปัญญาวะ สะตัง ปะสัตถา
    (คำแปล) แท้จริง สัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญปัญญาเท่านั้น

18.(คำบาลี) กนฺตา สิรี โภครตา มนุสฺสา
    (คำอ่าน) กันตา สิรี โภคะระตา มนุดสา
    (คำแปล) ศิริเป็นที่ใคร่ของ คนโง่ เพราะมนุษย์ทั้งหลายยินดีในโภคสมบัติ

19.(คำบาลี) ญาณญฺจ พุทฺธานมตุลฺยรูปํ
    (คำอ่าน) ญานันจะ พุทธานะมะตุนยะรูปัง
    (คำแปล) ก็ความรู้ของท่านผู้รู้ ทั้งหลาย ใครๆ ชั่งไม่ได้ ในกาลไหนๆ

20.(คำบาลี) ปญฺญํ น อจฺเจติ สิรี กทาจิ
    (คำอ่าน) ปันญัง นะอัตเจติ สิรี กะทาจิ
    (คำแปล) คนมีศิริย่อมไม่ล่วงเลยคน มีปัญญาไปได้ ไม่ว่าในกาลไหนๆ

21.(คำบาลี) คมฺภีรปญฺหํ มนสาภิจินฺตยํ นจฺจาหิตํ กมฺม กโรติ ลุทฺทํ
    (คำอ่าน) คัมภีระปันหัง มะนะสาภิจินตะยัง นัดจาหิตัง กัมมะ กะโรติ ลุดทัง
    (คำแปล) ผู้ขบคิดปัญหาอันลึกซึ้งด้วยใจ ไม่ทำกรรมชั่ว อันไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเลย


22.(คำบาลี) กาลาคตํ อตฺถปทํ น ริญฺจติ ตถาวิธํ ปญฺญวนฺตํ วทนฺติ
    (คำอ่าน) กาลาคะตัง อัตถะปะทัง รินจะติ ตะถาวิธัง ปัญญะวันตัง วะทันติ
    (คำแปล) ไม่ละทางแห่งประโยชน์ที่มาถึงตามเวลา, บัณฑิตทั้งหลายเรียกคนอย่างนั้นว่า ผู้มีปัญญา

23.(คำบาลี) ยํ ปณฺฑิโต นิปุณํ สํวิเธติ สมฺโมหมาปชฺชติ ตตฺถ พาโล
    (คำอ่าน) ยัง ปันดิโต นิปุนัง สังวิเทติ สัมโมหะมาปัดชะติ ตัดถะ พาโล
    (คำแปล) คนฉลาดจัดการข้อใดได้แนบเนียน คนเขลาถึงความงมงายในข้อนั้น

24.(คำบาลี) ปญฺญา สุตวินิจฺฉินี ปญฺญา กิตฺติโลกวฑฺฒนี
    (คำอ่าน) ปัญญา สุตะวินิดฉินี ปัญญา กิตติโลภะวัดทะนี
    (คำแปล) ปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยสิ่งที่ฟังแล้ว ปัญญาเป็นเครื่องเพิ่มพูนเกีรยติคุณและชื่อเสียง

25.(คำบาลี) ปญฺญาสหิโต นโร อิธ อปิ ทุกฺเขสุ สุขานิ วินฺทติ
    (คำอ่าน) ปัญญาสะหิโต นะโรอิทะ อะปิ ทุกเขสุ สุขานิ วินทะติ
    (คำแปล) คนผู้ประกอบด้วยปัญญาในโลกนี้ แม้ในความทุกข์ก็หาความสุขได้

26.(คำบาลี) ปญฺญาย ติตฺตีนํ เสฏฺฐํ น โส กาเมหิ ตปฺปติ
    (คำอ่าน) ปัญญายะ ติดตีนัง เสตะถัง นะโส กาเมหิ ตับปะติ
    (คำแปล) บรรดาความอิ่มทั้งหลาย ความอิ่มด้วยปัญญาประเสริฐ เพราะผู้อิ่มด้วยปัญญานั้นย่อมไม่เดือดร้อนด้วยกามทั้งหลาย

27.(คำบาลี) ปญฺญาย ติตฺตํ ปุริสํ ตณฺหา น กุรุเต วสํ
    (คำอ่าน) ปัญญายะ ติตตัง ปุริสัง ตันหานะ กุรุเตวะสัง
    (คำแปล) คนผู้อิ่มด้วยปัญญา ตัณหาย่อมกระทำให้อยู่ในอำนาจไม่ได้

28.(คำบาลี) ปญฺญา หิ เสฏฺฐา กุสลา วทนฺติ นกฺขตฺตราชาริว ตารกานํ
    (คำอ่าน) ปัญญา หิ เสตะถา กุสะลา วะทันติ นักขัตตะราชาริวะ ตาระกานัง
    (คำแปล) คนฉลาดกล่าวว่าปัญญาประเสริฐ เหมือนพระจันทร์ประเสริฐ

29.(คำบาลี) สีลํ สิรึ จาปิ สตญฺจ ธมฺโม อนฺวายิกา ปญฺญวโด ภวนฺติ
    (คำอ่าน) สีลัง สิริง จาปิสะตันจะ ธัมโม อันวายิกา ปัญยะวะโด ภะวันติ
    (คำแปล) กว่าดาวทั้งหลาย แม้ศีลสิริและธรรมของสัตบุรุษ ย่อมไปตามผู้มีปัญญา

30.(คำบาลี) ยสํ ลทฺธาน ทุมฺเมโธ อนตฺถํ จรติ อตฺตโน
    (คำอ่าน) ยะสัง ลัดทานะ ทุมเมโท อะนัตถัง จะระติ อัตตะโน
    (คำแปล) คนมีปัญญาทราม ได้ยศแล้วย่อมประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตน

31.(คำบาลี) อตฺตโน จ ปเรสญฺจ หึสาย ปฏิปชฺชติ
    (คำอ่าน) อัตตะโน จะ ปะเรสันจะ หิงสายะ ปะติปัดชะติ
    (คำแปล) ย่อมปฏิบัติเพื่อเบียดเบียน ทั้งตนและผู้อื่น

32.(คำบาลี) มตฺตาสุขปริจฺจาคา ปสฺเส เจ วิปุลํ สุข
    (คำอ่าน) มัตตา สุขะปะริดจาคะ ปัดเส เจ วิปุลัง สุขะ
    (คำแปล) ถ้าพึงเห็นสุขอันไพบูลย์ เพราะยอมเสียสละสุขส่วนน้อย

33.(คำบาลี) จเช มตฺตาสุขํ ธีโร สมฺปสฺสํ วิปุลํ สุขํ
    (คำอ่าน) จะเช มัตตาสุขัง ธีโร สัมปัดสัง วิปุลัง สุขัง
    (คำแปล) ผู้มีปัญญาเล็งเห็นสุขอันไพบูลย์ ก็ควรสละสุขส่วนน้อยเสีย[/size]

ขอขอบคุณ http://www.dhammajak.net

____________________________________________

ฟังเพลงชุดใหญ่จุใจ เสียงใส ต้องที่นี่"บ้านใบไม้"
"ฟังเสียงร้อง จากสมาชิก ได้ที่นี่"
ขอขอบคุณ ท่านเจ้าของผลงานเพลง และ เจ้าของไฟล์เพลงต้นทางทุกท่านไว้ ณที่นี้ ด้วยค่ะ
เพลงในบอร์ดนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น โปรดอุดหนุนแผ่นแท้

ออฟไลน์ baimai

 • ผู้ดูแลเว็บไซต์
 • *****
 • กระทู้: 5,530
 • พลังน้ำใจ 694
 • เพศ: หญิง
 • เดินต่อไป อย่าหยุดนิ่ง
  • facebook

ขออนุญาตนำ"พุทธสุภาษิตจาก ช่อง 7 สี" มาลงนะคะ
ขอขอบคุณ ช่อง 7 สี ด้วยค่ะ
*เซ็ตนี้ไม่ได้แปลเองนะคะ เอาไว้มีเวลาจะแปลมาฝากเพิ่มเติมค่ะพุทธสุภาษิตจาก ช่อง 7 สี

01.(คำบาลี) น สาธุ อนิสมฺมการี
    (คำอ่าน) นะ สาทุ อะนิสัมมะการี
    (คำแปล) ทำการโดยไม่ใคร่ครวญ ไม่ดีเลย
02.(คำบาลี) ทุกฺโข พาเลหิ สํวาโส
    (คำอ่าน) ทุกโข พาเลหิ สังวาโส
    (คำแปล) การอยู่ร่วมกับคนพาล เป็นทุกข์
03.(คำบาลี) อมิตฺเตเนว สพฺพทา
    (คำอ่าน) อะมิตเตเนวะ สัพพะทา
    (คำแปล) คบคนพาล เหมือนอยู่ร่วมกับศัตรูตลอดเวลา
04.(คำบาลี) ยญฺเจ ชีเว อธมฺมิกํ
    (คำอ่าน) ยัญเจ ชีเว อะธัมมิกัง
    (คำแปล) พึงป้องกันภัยที่ยังไม่มาถึง
05.(คำบาลี) รกฺเขยฺยานาคตํ ภยํ
    (คำอ่าน) รักเขยยานาคะตัง พะยัง
    (คำแปล) พึงป้องกันภัยที่ยังไม่มาถึง
06.(คำบาลี) สติ โลกสฺมิ ชาคโร
    (คำอ่าน) สะติ โลกัดสะมิ ชาคะโร
    (คำแปล) สติ เป็นเครื่องตื่นตัวอยู่เสมอ
07.(คำบาลี) สติมโต สุเว เสยฺโย
    (คำอ่าน) สะติมะโต สุเว เสยโย
    (คำแปล) ผู้มีสติ ย่อมดีขึ้นทุกวัน
08(คำบาลี) สติมา สุขเมธติ
    (คำอ่าน) สะติมา สุขะเมทะติ
    (คำแปล) ผู้มีสติ ย่อมมีความสุข
09.(คำบาลี) สติมโต สทา ภทฺทํ
    (คำอ่าน) สะติมะโต สะทา พัดทัง
    (คำแปล) ผู้มีสติ เป็นคนโชคดีตลอดเวลา
10.(คำบาลี) สติ สพฺพตฺถ ปตฺถิยา
    (คำอ่าน) สะติ สับพัดถะ ปัดถิยา
    (คำแปล) สติ จำเป็นต้องใช้ในทุกๆที่
11.(คำบาลี) กุทฺโธ ธมฺมํ น ปสฺสติ
    (คำอ่าน) กุดโท ธัมมัง นะ ปัดสะติ
    (คำแปล) ผู้ที่โกรธ มักมองไม่เห็นธรรม
12.(คำบาลี) ธมฺเม ฐิตํ น วิชหาติ กิตฺติ
    (คำอ่าน) ธัมเม ถิตัง นะ วิชะหาติ กิดติ
    (คำแปล) เกียรติ ย่อมไม่ทิ้งผู้ตั้งอยู่ในธรรม
13.(คำบาลี) ตญฺจ กมฺมํ กตํ สาธุ
    (คำอ่าน) ตันจะ กัมมัง กะตัง สาทุ
    (คำแปล) สิ่งที่ทำแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลัง สิ่งนั้นดี
14.(คำบาลี) น ตํ กมฺมํ กตํ สาธุ
    (คำอ่าน) นะ ตัง กัมมัง กะตัง สาทุ 
    (คำแปล) สิ่งที่ทำแล้วเดือดร้อนในภายหลัง สิ่งนั้นไม่ดี
15.(คำบาลี) อปฺปํ วา ยทิวา พหุ
    (คำอ่าน) อับปัง วา ยะทิวา พะหุ
    (คำแปล) เป็นคนควรแบ่งปัน แม้จะมากหรือน้อย
16.(คำบาลี) ปจฺฉา ตปฺปติ ทุกฺกฏํ
    (คำอ่าน) ปัดฉา ตับปะติ ทุกกะตัง
    (คำแปล) กรรมไม่ดี ย่อมเผาผลาญในภายหลัง
17.(คำบาลี) หทยสฺส สทิสี วาจา
    (คำอ่าน) หะทะยัสสะ สะทิสี วาจา
    (คำแปล) คำพูดส่องเห็นน้ำใจ
18.(คำบาลี) อปฺปตฺโต โน อุลฺลเป
    (คำอ่าน) อัปปัตโต โน อุลละเป
    (คำแปล) เมื่อความสำเร็จยังไม่มาถึง ไม่พึงพูดโอ้อวด
19.(คำบาลี) อตฺถมฺหิ ชาตมฺหิ สุขา สหายา
    (คำอ่าน) อัตถัมหิ ชาตัมหิ สุขา สหายา
    (คำแปล) เพื่อนช่วยให้เกิดสุข เมื่อเกิดมีเรื่องราว
20.(คำบาลี) มิตฺตทุพโภ หิ ปาปโก
    (คำอ่าน) มิตฺตทุพโภ หิ ปาปโก
    (คำแปล) ผู้ทำร้ายมิตรเป็นคนเลว
21.(คำบาลี) วิสฺสาสา ภยมนฺเวติ 
    (คำอ่าน) วิสสาสา ภะยะมันเวติ    
    (คำแปล) เพราะไว้วางใจ ภัยจะตามมา
22.(คำบาลี) วิสฺสตฺเถปิ น วิสฺสเส
    (คำอ่าน) วิสสัตเถปิ นะ วิสสะเส
    (คำแปล) ถึงคนคุ้นเคย ก็ไม่ควรวางใจ
23.(คำบาลี) สาธุ ปาเปน ทุกฺกรํ
    (คำอ่าน) สาทุ ปาเปนะ ทุกกะรัง
    (คำแปล) ความดี คนชั่วทำยาก
24.(คำบาลี) สุกรํ สาธุนา สาธุ
    (คำอ่าน) สุกะรัง สาทุนา สาทุ
    (คำแปล) ความดี คนดี ทำง่าย
25.(คำบาลี) นตฺถิ พาเล สหายตา
    (คำอ่าน) นัตถิ พาเล สหายะตา
    (คำแปล) ความเป็นเพื่อน ไม่มีในคนพาล
26.(คำบาลี) น วิสฺสเส อวิสฺสตฺเถ
    (คำอ่าน) นะ วิสสะเส อะวิสสัตเถ
    (คำแปล) ไม่ควรวางใจ คนไม่คุ้นเคย
27.(คำบาลี) ทุกฺโข พาเลหิ สงฺคโม
    (คำอ่าน) ทุกโข พาเลหิ สังคะโม
    (คำแปล) สมาคมกับคนพาล นำทุกข์มาให้
28.(คำบาลี) ญาตีนํว สมาคโม 
    (คำอ่าน) ญาตีนังวะ สมาคะโม   
    (คำแปล) การอยู่ร่วมกับบัณฑิต เหมือนสมาคมแห่งญาติ
29.(คำบาลี) ธีโร จ สุขสํวาโส 
    (คำอ่าน) ธีโร จะ สุขะสังวาโส    
    (คำแปล) การอยู่ร่วมกับบัณฑิต เป็นความสุข
30.(คำบาลี) ภทฺโท สปฺปุริเสหิ สงฺคโม
    (คำอ่าน) สาทุ ปาเปนะ ทุกกะรัง
    (คำแปล) เลือกคบหาคนดี มีแต่ความเจริญ
31.(คำบาลี) ยํ เว เสวติ ตาทิโส
    (คำอ่าน) ยัง เว เสวะติ ตาทิโส
    (คำแปล) คบคนเช่นใด ย่อมเป็นคนเช่นนั้น_______________________


พุทธศาสนสุภาษิต : พระราชา

หมวดนี้เคยแปลไปแล้ว แต่เผลอลบออก
เลยแปลมาฝากใหม่ค่ะพุทธศาสนสุภาษิต : พระราชา


 
01.(คำบาลี) ราชา รฏฺฐสฺส ปญฺญาณํ
    (คำอ่าน) ราชา ระตะถัตสะ ปัญญานัง
    (คำแปล) พระราชาเป็นเครื่องปรากฏของแว่นแคว้น

02.(คำบาลี) ราชา มุขํ นุสฺสสานํ
    (คำอ่าน) ราชา มุขัง นุดสะสานัง
    (คำแปล) พระราชาเป็นประมุขของประชาชน

03.(คำบาลี) สพฺพํ รฏฺฐํ สุขํ โหตุ ราชา เจ โหติ ธมฺมิโก
    (คำอ่าน) สับพัง รัตถัง สุขัง โหตุ ราชา เจ โหติ  ธัมมิโก
    (คำแปล) ถ้าพระราชาเป็นผู้ทรงธรรม ราษฎรทั้งปวงก็เป็นสุข

04.(คำบาลี) กุทฺธํ อปฺปฏิกุชฺฌนฺโต ราชา รฏฺฐสฺส ปูชิโต
    (คำอ่าน) กุดทัง อุปปะติกุดชันโต ราชา ระตะถัดสะ ปูชิโต
    (คำแปล) พระราชาผู้ไม่กริ้วตอบผู้โกรธ ราษฎรก็บูชา

05.(คำบาลี) สนฺนทฺโธ ขตฺติโย ตปติ
    (คำอ่าน) สุนนัดโท ขัตติโย ตะปะติ
    (คำแปล) พระมหากษัตริย์ทรงเครื่องรบย่อมสง่า

06.(คำบาลี) ขตฺติโย เสฏฺโฐ ชเนตสฺมิง เย โคตฺตปฏิสาริโน
    (คำอ่าน) ขัตติโย เสตโถ ชะเนตัสหมิง เย โคตตะปะติสาริโน
    (คำแปล) พระมหากษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่ชนผู้รังเกียจด้วยสกุล

07.(คำบาลี) ปุตฺตกํ วิย ราชาโน ปชํ รกฺขนตุ สพฺพทา
    (คำอ่าน) ปุตตะกัง วิยะ ราชาโน ปะชัง รักขะนะตุ สับพะทา
    (คำแปล) พระราชาจงรักษาประชาราษฎร์ ให้เหมือนบิดารักษาบุตรทุกเมื่อ.

ฟังเพลงชุดใหญ่จุใจ เสียงใส ต้องที่นี่"บ้านใบไม้"
"ฟังเสียงร้อง จากสมาชิก ได้ที่นี่"
ขอขอบคุณ ท่านเจ้าของผลงานเพลง และ เจ้าของไฟล์เพลงต้นทางทุกท่านไว้ ณที่นี้ ด้วยค่ะ
เพลงในบอร์ดนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น โปรดอุดหนุนแผ่นแท้

ออฟไลน์ chinda

 • นักร้องสมัครเล่น
 • *****
 • กระทู้: 664
 • พลังน้ำใจ 178
คุณแอนป้าเป็นคนชอบภาษาบาลีมาก เมื่อก่อนก็เคยศึกษาอ่านเกือบได้หมด เคยซื้อหนังสือมาเรียนเลย ตอนนั้นยังไม่เป็นคอม อิอิ มีเวลาแยะ
ระยะหลังนี่ห่างเหินไปมากเกือบลืมหมด คุณแอนเอามาลงถูกใจป้ามาก ต้องขอทบทวนอีกที ขอขอบคุณๆแอนมากค่ะ...
_su8

ออฟไลน์ baimai

 • ผู้ดูแลเว็บไซต์
 • *****
 • กระทู้: 5,530
 • พลังน้ำใจ 694
 • เพศ: หญิง
 • เดินต่อไป อย่าหยุดนิ่ง
  • facebook
คุณแอนป้าเป็นคนชอบภาษาบาลีมาก เมื่อก่อนก็เคยศึกษาอ่านเกือบได้หมด เคยซื้อหนังสือมาเรียนเลย ตอนนั้นยังไม่เป็นคอม อิอิ มีเวลาแยะ
ระยะหลังนี่ห่างเหินไปมากเกือบลืมหมด คุณแอนเอามาลงถูกใจป้ามาก ต้องขอทบทวนอีกที ขอขอบคุณๆแอนมากค่ะ...
_su8

จริงหรอคะป้าดา เยี่ยมไปเลยค่ะ  :ye (มีพวกแล้วเรา)
สมัยนี้หาคนสนใจบาลีน้อยลงทุกที
จึงทำให้มีคนอ่านบาลีได้ มีน้อยไปด้วย สังเกตุได้จากการเข้ากระทู้นี้ ตอนนี้อยู่ที่ 4 แสน กว่าวิวแล้ว
เข้าใจว่าคนอาจเข้ามาฟังบรรเลงสบายๆ เบาๆ ก็เป็นได้

แต่ส่วนหนึ่งคิดว่าน่าจะมาหาข้อมูลเกี่ยวกับความหมาย การแปล การอ่าน
ซึ่งเราก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกค่ะ แปลไม่ได้ด้วย อาศัยสุภาษิตที่มีการแปลความหมายไว้แล้ว
เพียงแต่มาขยายคำอ่านให้คนอ่านได้ เพราะบาลีอ่านยากพอสมควร
แต่ก็ไม่ได้หวงค่ะ เพราะเราก็ขอยืมจากเว็บอื่นมาเหมือนกัน
ส่วนใครจะนำไปใช้ก็เชิญตามสบายค่ะ


เคยอยากเรียน เพื่อจะได้แต่งประโยคเองได้พร้อมความหมายของประโยค
แต่ต้องยอมแพ้ เพราะมีขั้นตอนเยอะมาก น่าจะยากพอๆกับภาษาจีนเลยมั้งคะ เห็นแล้วมึนเล็กน้อยแบบนี้ป้าดาก็แต่งประโยคได้สิคะ พวกสุภาษิตอะไรแบบนี้
ถ้าแต่งได้แปลความหมายได้ เว็บเราจะเป็นเว็บแรก (มั้ง) ที่มีคนทั้งแต่งและแปลได้ค่ะป้าดา
เพราะเท่าที่เห็นก็คัดลอกตามๆ กันทั้งสิ้น ก็เพื่อเป็นวิทยาทานค่ะ คงไม่มีใครหวงอะไร

ถ้าแต่งได้แปลได้ จัดมาเลยนะคะป้าดา  _su8ฟังเพลงชุดใหญ่จุใจ เสียงใส ต้องที่นี่"บ้านใบไม้"
"ฟังเสียงร้อง จากสมาชิก ได้ที่นี่"
ขอขอบคุณ ท่านเจ้าของผลงานเพลง และ เจ้าของไฟล์เพลงต้นทางทุกท่านไว้ ณที่นี้ ด้วยค่ะ
เพลงในบอร์ดนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น โปรดอุดหนุนแผ่นแท้

ออฟไลน์ chinda

 • นักร้องสมัครเล่น
 • *****
 • กระทู้: 664
 • พลังน้ำใจ 178
คุณแอนป้าเป็นคนชอบภาษาบาลีมาก เมื่อก่อนก็เคยศึกษาอ่านเกือบได้หมด เคยซื้อหนังสือมาเรียนเลย ตอนนั้นยังไม่เป็นคอม อิอิ มีเวลาแยะ
ระยะหลังนี่ห่างเหินไปมากเกือบลืมหมด คุณแอนเอามาลงถูกใจป้ามาก ต้องขอทบทวนอีกที ขอขอบคุณๆแอนมากค่ะ...
_su8

จริงหรอคะป้าดา เยี่ยมไปเลยค่ะ  :ye (มีพวกแล้วเรา)
สมัยนี้หาคนสนใจบาลีน้อยลงทุกที
จึงทำให้มีคนอ่านบาลีได้ มีน้อยไปด้วย สังเกตุได้จากการเข้ากระทู้นี้ ตอนนี้อยู่ที่ 4 แสน กว่าวิวแล้ว
เข้าใจว่าคนอาจเข้ามาฟังบรรเลงสบายๆ เบาๆ ก็เป็นได้

แต่ส่วนหนึ่งคิดว่าน่าจะมาหาข้อมูลเกี่ยวกับความหมาย การแปล การอ่าน
ซึ่งเราก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกค่ะ แปลไม่ได้ด้วย อาศัยสุภาษิตที่มีการแปลความหมายไว้แล้ว
เพียงแต่มาขยายคำอ่านให้คนอ่านได้ เพราะบาลีอ่านยากพอสมควร
แต่ก็ไม่ได้หวงค่ะ เพราะเราก็ขอยืมจากเว็บอื่นมาเหมือนกัน
ส่วนใครจะนำไปใช้ก็เชิญตามสบายค่ะ


เคยอยากเรียน เพื่อจะได้แต่งประโยคเองได้พร้อมความหมายของประโยค
แต่ต้องยอมแพ้ เพราะมีขั้นตอนเยอะมาก น่าจะยากพอๆกับภาษาจีนเลยมั้งคะ เห็นแล้วมึนเล็กน้อยแบบนี้ป้าดาก็แต่งประโยคได้สิคะ พวกสุภาษิตอะไรแบบนี้
ถ้าแต่งได้แปลความหมายได้ เว็บเราจะเป็นเว็บแรก (มั้ง) ที่มีคนทั้งแต่งและแปลได้ค่ะป้าดา
เพราะเท่าที่เห็นก็คัดลอกตามๆ กันทั้งสิ้น ก็เพื่อเป็นวิทยาทานค่ะ คงไม่มีใครหวงอะไร

ถ้าแต่งได้แปลได้ จัดมาเลยนะคะป้าดา  _su8
อิอิ ป้าได้แค่อ่านพอได้เท่านั้นเพราะเมื่อก่อนป้า ได้ศึกษาเรื่องธรรมะอยูหลายปี เมื่อทีแรกก็อ่านหนังสือก่อนทีนี้ก็เริ่มภาคปฏิบัติ คือไปนอนวัดๆแรกที่ไปคือ
สวนโมก ที่สุราษเลยไปอยู่เป็นเดือน ไปคนเดียวด้วย พอไปอญู่วัดต้องสวดวัดเช้าวัดเย็นด้วยป้าก็ไม่เป็นๆแค่นิดหน่อย ทีนี้กลุ้มใจมากบทสวดเป็นภาษาบาลี
และแปลด้วยมึนตึบเลย คิดในใจว่าชาตินี้ตูจะท่องได้หรือ เห็นคนอื่นเขาสวดกันโดยไม่ต้องดูหนังสือ ตั้แต่บัดนั้น(เมื่อพ.ศ 2542 ) ป้าก็เริ่มท่อง ทุกรูปแบบ
ทั้งฟังและอ่าน อยู่ตลอด 24 ชั่วโมงถ้าทำอะไรก็จะท่องหมดขับรถก็จะฟังไปด้วย ไม่ต้องคิดว่ามันจะได้ไม่ได้ ไม่รู้ว่าใช้เวลานานเท่าไหร่ ก็ได้หมดเอาอะไรมาท่อง
ก็ได้หมดตอนนั้แหละที่ป้าเอาหนังสือบาลีมาเรียนไปด้วย แค่จะอ่านบทท่องบทสวดแค่นั้น ตอนป้าอยูที่บ้านก็ยังอ่านหนังสือบทสวดบาลีอยู่ แต่ไปอยูที่โน่น
ไม่ได้ดูเลย และก็เกือบลืมบทสวดไปหลายบทเลย คุณแอนเอาลงเหมือนมาช่วยกระตุ้นป้า

  แต่ป้าไม่มีความสามารถที่จะไปแต่งประโยคได้หรอก พุทธสุภาษิต ทั้งหลายนะ มีมากมายเหลือเกินเราไม่ต้องไปแต่งอีกหรอก มีทุกหมวดอยู่แล้วขอให่แค่
เราอ่าน และปฏิบัติตามได้ก็จะเป็นกุศลกับตัวเองที่สุดแล้วป้าว่า เพราะทุกวันนี้ คนส่วนมากจะเสพแต่เทคโนโลยี สิ่งฟุ้งเฟ้อมากมายจนลืมธรรมะซึ่งควรมีในหัวใจบ้าง
เอวัง..ด้วยประการแล้วฉะนี้ ขอจบเพียงแค่ี้นี้.... _su19
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 15, 2014, 12:12:06 โดย chinda »

ออฟไลน์ baimai

 • ผู้ดูแลเว็บไซต์
 • *****
 • กระทู้: 5,530
 • พลังน้ำใจ 694
 • เพศ: หญิง
 • เดินต่อไป อย่าหยุดนิ่ง
  • facebook

ขอบคุณมากค่ะป้าดา
ป้าดาพูดถูกค่ะ  สุภาษิตต่างๆ มีคนทำไว้มากมาย เราแค่นำมาขยายความก็พอแล้ว แต่งเองคงยากมากมาย

ถ้าเช่นนั้น ว่างๆ ก็นำมาโพสต์ได้นะคะป้าดา ไม่ต้องใส่ตารางก็ได้ค่ะ
แต่ถ้าอยากใส่ตารางก็กดที่ "ใส่ตาราง" ไอค่อนแถวล่าง ตัวที่ 9 นับจากขวาค่ะ ใส่แล้วกดดูตัวอย่างก่อนได้ค่ะ

แอนก็นานๆ ทีเหมือนกันค่ะ แปลทีก็ตาลาย อิอิ

ฟังเพลงชุดใหญ่จุใจ เสียงใส ต้องที่นี่"บ้านใบไม้"
"ฟังเสียงร้อง จากสมาชิก ได้ที่นี่"
ขอขอบคุณ ท่านเจ้าของผลงานเพลง และ เจ้าของไฟล์เพลงต้นทางทุกท่านไว้ ณที่นี้ ด้วยค่ะ
เพลงในบอร์ดนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น โปรดอุดหนุนแผ่นแท้

ออฟไลน์ admin

 • ผู้ดูแลเว็บไซต์
 • *****
 • กระทู้: 435
 • พลังน้ำใจ 51
  • blogspot

ขอนำสุภาษิต จากช่อง 7 สี มาฝากค่ะ (มิได้แปลเอง)
ขอบคุณทางช่อง 7 สี ด้ยค่ะ30-10-2557   
อโมฆํ ทิวสํ กยิรา   
อะโมคัง ทิวะสัง กะยิรา   
เวลาแต่ละวัน อย่าให้ผ่านไปเปล่า

29-10-2557   
นานาคตสุขาวโห   
นานาคะตะสุขาวะโห   
ความเศร้าโศกไม่นำมาซึ่งความสุขในอนาคต

28-10-2557   
น หิยติ สจฺจปรกฺกโม มุนิ   
นะ หิยะติ สัดจะปะรักกะโม มุนิ   
คนมีความรู้ บากบั่นและจริงจัง ย่อมไม่ตกต่ำ

27-10-2557   
นกฺขตฺตํ ปฏิมาเนนฺเต อตฺถา อจฺเจนติ   
นักขัตตัง ปฏิมาเนนเต อัตถา อัจเจนติ    
ผู้ที่ละทิ้งการงาน ย่อมเสียประโยชน์

26-10-2557   
อกิลาสุ วินฺเท หทยสฺส สนฺตึ   
อกิลาสุ วินเท หะทะยัสสะ สันติง   
คนไม่เกียจคร้าน ย่อมไม้รับความสุขใจ

25-10-2557   
อนตฺเถ น ยุตฺโต สิยา   
อะนัดเถ นะ ยุดโต สิยา   
ไม่พึงขวนขวายในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์

24-10-2557   
ขนฺติ หิตสุขาวหา   
ขันติ หิตะสุขาวะหา   
ความอดทน นำมาซึ่งความสุข

23-10-2557   
ททมาโน ปิโย โหติ   
ทะทะมาโน ปิโย โหติ   
ผู้ให้ ย่อมเป็นที่รัก

22-10-2557   
นาพฺภตีตหโร โสโก   
นาบภะตีตะหะโร โสโก   
ความเศร้าโศก นำสิ่งที่ล่วงแล้ว คืนมาไม่ได้

21-10-2557   
อปฺปิจฺฉตา อตฺถาย สํวตฺตติ   
อับปิดฉะตา อัดถายะ สังวัดตะติ   
ความรู้จักพอ มีประโยชน์อันยิ่งใหญ่

20-10-2557   
กมฺมํ ทฬฺห กินฺติ กโรมิทานิ   
กัมมัง ทันหะ กินติ กะโรมิทานิ   
ควรตั้งใจให้มั่นในการทำการงาน

19-10-2557   
อตฺตโน ว อเวกฺเขยฺย   
อัดตะโน วะ อะเวกเขยยะ   
ควรตั้งใจทำธุระของตน

18-10-2557   
วายเมเถว ปุริโส ยาว นิปฺปทา   
วายะเมเถวะ ปุริโส ยาวะ นิบปะทา    
เป็นคนควรพยายาม ไปจนกว่าจะสำเร็จ

17-10-2557   
น อุชุภูตา วิตถํ ภณนฺติ   
นะ อุชุภูตา วิตถัง ภะนันติ   
คนตรง พูดไม่คลาดจากความจริง

16-10-2557   
อติติกฺโข จ เวรวา   
อติติกโข จะ เวระวา   
คนแข็งกระด้าง มีแต่เวรภัย

15-10-2557   
สุขิโน วตารหนฺโต   
สุขิโน วะตาระหันโต   
ผู้ไกลจากกิเลส ย่อมมีความสุข

14-10-2557   
สกิญฺจนํ วิหญฺญมานํ   
สะกิญจะนัง วิหันญะมานัง   
คนมีห่วงกังวล ยังวุ่นวายอยู่

13-10-2557   
สุขํ วต น โหติ กิญฺจิ   
สุขัง วะตะ นะ โหติ กินจิ   
ผู้ไม่มีความกังวล ย่อมมีแต่ความสุข

12-10-2557   
อุปสนฺโต สุขํ เสติ   
อุปะสันโต สุขัง เสติ   
ผู้สงบใจได้ ย่อมนอนเป็นสุข

11-10-2557   
นยํ นยติ เมธาวี   
นะยัง นะยะติ เมธาวี   
คนมีปัญญา ย่อมแนะนำสิ่งที่ควรแนะนำ

10-10-2557   
ตํ เว ภทฺเทกรตฺโตติ   
ตัง เว พัดเทกะรัดโตติ   
คนที่ขยัน วันแต่ละวันคือวันโชคดี

9-10-2557   
นาลโส วินฺทเต สุขํ   
นาละโส วินทะเต สุขัง   
คนเกียจคร้าน ย่อมไม่ประสบความสุข

8-10-2557   
สนฺโต สคฺคปรายนา    
สันโต สัคคะปะรายะนา    
คนดี มีสวรรค์เป็นเบื้องหน้า

7-10-2557   
กุสโล จ ชหาติ ปาปกํ   
กุสะโล ชหาติ ปาปกัง   
คนฉลาด ย่อมละบาป

6-10-2557   
ธมฺเม ฐิโต ปรโลกํ น ภาเย   
ธัมเม ฐิโต ปะระโลกัง นะ ภาเย   
เมื่อตั้งอยู่ในธรรมแล้ว ไม่ต้องกลัวปรโลก

4-10-2557   
ททํ มิตฺตานิ คนฺถติ   
ทะทัง มิดตานิ คันถะติ   
ผู้ให้ ย่อมผูกไมตรีไว้

3-10-2557   
สพฺเพสํ สหิโต โหติ   
สับเพสัง สะหิโต โหติ   
คนดี บำเพ็ญประโยชน์แก่คนทั้งปวง

2-10-2557   
ทนฺโต เสฎฺโฐ มนุสฺเสสุ   
ทันโต เสฎโฐ มนุสเสสุ   
ในหมู่มนุษย์ ผู้ที่ฝึกตนได้ประเสริฐที่สุด

1-10-2557
สาธุ โข ปณฺฑิโต นาม   
สาธุ โข ปัณดิโต นามะ   
ชื่อว่าบัณฑิต ย่อมทำประโยชน์ให้สำเร็จ


ขอขอบคุณ ช่อง 7 สี

ฟังเพลงจุใจชุดใหญ่เสียงใส ต้องที่นี่ "บ้านใบไม้"

ขอขอบคุณ ท่านเจ้าของผลงานเพลง และเจ้าของไฟล์เพลงต้นทางทุกท่านไว้ ณที่นี้ ด้วยค่ะ